نوشته‌ها

پایان نامه با موضوع: ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال بود جامعه آماری تمام هواداران تیم های لیگ برتر در سال 93-92بودند و نمونه آماری از هوادارن حاضر در استادیوم های ورزشی انتخاب شد. با توجه به اینکه در هر بازی بطور متوسط 9000 نفر شرکت کردند، حجم نمونه طبق جدول مورگان 380 نفر برآورد گردید (هر تیم،190)، روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه عبارت بودند از :پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی (استوارت،2003)، با ضریب پایایی (88/0) که در ایران توسط (بخشنده،1391) اعتبار یابی و روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه توسط وی مورد تأیید قرار گرفته بود و پرسشنامه هویت تیمی (گای و همکاران،2009) با پایایی (80/0) و تعامل اجتماعی (گای و همکاران،2009) با پایایی (85/0) استفاده شد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد فروانی) و آمار استنباطی آزمونهای کلموگروف اسمیرونف (KS) و ضریب همبستگی اسپیرمن، استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و هویت تیمی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (31/0r=  و 001/0P= ).

همچنین ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران مثبت و معنادار بود (32/0r=  و 001/0P= ).

واژه های کلیدی: مسئولیت اجتماعی، هویت تیمی، تعامل اجتماعی، هواداران، لیگ برتر

 

فصل اول

             

کلیات تحقیق

 

 • مقدمه

بنگاه های اقتصادی و سازمان های خدماتی، تنها نقش تولیدکننده ثروت را در جامعه ایفا نمی کنند،
 بلکه آنان موظف به حل مشکلات اجتماعی جامعه خود نیز هستند.

مسئولیت پذیری اجتماعی،مجموعه اقدامات، برنامه ها و پروژه های برون سازمانی است که سازمان در جهت حل چالش ها و مشکلات جامعه و با همکاری خود جامعه هدف، همسو با راهبرد و خط مشی سازمان متبوع، آنان را عملیاتی و جاری می سازد.شاید به همین دلیل است که پورتر معتقد است:” شركتها اگر خلق ارزش های اقتصادی خود را با جامعه برای حل چالش های آن تسهیم کنند  دوباره جامعه با کسب و کار آشتی خواهد کرد.”(پورتر 2011)

Porter, M. E., and Kramer, M. R., (2011), “Creating Shared Value”, Harvard Business Review, Vol. 89, January-February

 

بنابراین مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی است برای خروج از بحران های موجود اجتماعی و زیست محیطی که کسب و کار و سازمان ها را فراگرفته است. (پورتر 2011)
در این میان میزان کیفیت اقدامات،برنامه ها و پروژه های مسئولیت پذیری اجتماعی به عواملی از قبیل: شدت تاثیر آنان، پایداری تاثیرآنان،نوآوری، اثربخشی، تکرار پذیری، دامنه ذی نفعان، همسویی آنان با راهبرد و خط مشی سازمان، وابسته است.از جمله حوزه هاي مسئولیت پذیری اجتماعي كه مورد ارزیابی واقع می گردند: شامل:آموزش و پرورش      هنر و فرهنگ        ورزش     محیط زیست   انرژی   سلامت و رفاه اجتماعی  امور خیریه و فقر زدایی ، مي باشند. (پورتر 2011)

سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند. ارتباط بین ادراک ها و رفتار ها یک موضوع عملی مهم است (قاسمی،کشگر و قلعه،1388).

مسئولیت پذیری اجتماعی یک مولفه کلیدی از جعبه ابزار بازار یابی است زیرا با نیاز های مشتری پاسخ می دهد، عملکرد و خوشنامی شرکت را بهبود می بخشد و در همان زمان به اهداف ارزشمند کمک می کند (مشبکی و خلیلی،1388)
تیم های ورزشی در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی متعددی مشارکت می کنند، این فعالیت ها شامل موارد زیر است: فعالیت های داوطلبانه ورزشکار،طرح های آموزشی، کمک های انسان دوستانه، پیشرفت جامعه، طرح های اجتماعی، قدردانی از طرفدارن، طرح های مربوط به سالمتی و رعایت اصول زیست محیطی اما به اینها محدود نمی شود. بر اساس تحقیقات (آرجنتی و دراکن مایلر[1]،2004) فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند از طریق افزایش تصویر برند، تقویت خوشنامی، حفظ کارکنان، افزایش فروش و تثبیت وفاداری مصرف کنندگان پیامد های مثبتی داشته باشند، و خوشنامی مجموعه ای از صفات نسبت داده شده به شرکت است که از اقدامات گذشته ناشی می شود (بخشنده،1391).

. هویت تیمی به عنوان “تعهد فردی و درگیری عاطفی که مشتریان با (سازمان)تیم های ورزشی دارند” تعریف شده است.به وسیله هویت تیمی فرد یک ارتباط روانی با تیم (سازمان) برقرار می کند و خودش را بخشی از تیم می داند( استولد،1388).

با توجه به انچه در مورد سه متغير فوق گفته شد محقق در صدد است تا رابطه بين اين سه متغير را در تيم هاي ليگ برتر ايران بررسي نمايد.

 

 

1-2 بیان مسأله:

هويت عبارت است از درجه اي كه يك هوادار احساس مي كند به طور روانشناختي به تيمي وابسته است (وان،1997). مردمي كه به شدت با يك تيم همسان مي شوند، با تيم احساس همبستگي مي كنند و تمايل به توصيف خود در شرايط تيمي دارند (آندروود،2001). هرچه هويت در گروه قوي تر باشد، افراد بيشتري خواهان آنند كه خود را در شرايط عضويتشان در گروه توصيف كنند (چن،2007) و سطوح بالاي تعهد شخصي و وابستگي احساسي را با گروه به نمايش بگذارند (آندروود،2001). همچنين رفتار حمايتي و پشتيباني از گروه نشان دهند (فیشر،1998).از بعد رفتاري محققان بيان مي كنند كه هويت تيمي يكي از عوامل مهم و مؤثر در نشان دادن رفتار است. افرادي كه شناخت و هويت سطح بالايي دارند، در يك تيم ورزشي تلاش مي كنند تا زمان و پول بيشتري براي تيم مورد علاقة خود صرف كنند (بریور،1979؛تاجفیل،1986).هویت تیمی بر اساس تئوری هویت اجتماعی پایه گذاری شده است (جنسر،2011) بر اساس تئوری هویت اجتماعی  خود پنداره افراد از دو هویت جداگانه تشکیل شده است: هویت فردی و هویت اجتماعی. در حالی که هویت فردی از احساسات فرد از قیل باهوشی، جذابیت یا شایستگی تشکیل شده است،  هویت اجتماعی افراد بوسیله وابستگی به گروهی ایجاد می شود که فرد با آن گروه شناسایی می شود. کاربرد تئوری هویت اجتماعی در حیطه ورزشی توضیح می دهد که تعامل هواداران  به عنوان یک گروه پیامد های مثبتی بر هواداران دارد.  هویت تیمی هواداران ورزشی از طریق کاهش اضطراب، تنهایی و انزوا به سلامت روانی افراد کمک می کند (وان،2003).هویت تیمی عموما اشاره به ارتباط روانی و رفتاری با یک تیم یا سازمان معین دارد (گرینوود،2001) تعدادی از مطالعات انجام شده بر روی هویت تیمی نشان داده است هویت تیمی بر نگرش افراد به تیم و مصرف آنها از کالا ها و خدمات ورزشی تاثیر مثبت دارد ( لی،2009). هویت تیمی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مصرفی (مثلا تماشای ورزش ها) دارد (لی،2009). پژوهش لور[2] درمورد برزیل بیانگر آن است که فوتبال و موفقیت های ورزشی این کشور باعث تقویت هویت ملی وغلبه بر تفاوت ها و اختلافات موجود شده است (لور،1983).

 

محققان تا کنون درباره این که مشتریان چگونه مسئولیت اجتماعی را درک و به آن پاسخ می دهند، اطلاعات کمی ارائه کرده اند. اگرچه csr به طور فزاینده در مدیریت و رفتار سازمانی مرسوم شده است، این مفهوم اخیرا وارد مباحث مدیریت ورزشی شده است ، درحالی که تاکید ابتدایی csr در رابطه با مواردي از جمله شفافیت، حسابرسی و کارمندان خوب بود، اکنون توجه بیشتر بر نقش سازمان ورزشی در اجتماع متمرکز شده است (آرجنتی و دراکن مایلر،2004). مسئولیت اجتماعی ورزشی بیانگر نقش مشتریان ورزشی نسبت به سازمان به عنوان نتیجه ای از مشارکت سازمان در حمایت مالی رویداد های ورزشی است (بخشنده،1391). هر چه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب موجبات جلب عتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود و در این رابطه کارول csr را به چهاردسته (قانونی، اقتصادی،اخلاقی و انسان دوستی) تقسیم کرد (مشبکی و خلیلی،1388). مسئولیت اجتماعی عموماً به بعنوان قصد شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف هر گونه اثرات مضر و افزایش اثرات بلند مدت مفید بر جامعه تعریف شده است و در حیطه ورزش از دیگر حیطه ها متفاوت است زیرا این صنعت ویژگی هایی دارد که آن را از دیگر سازما ن ها در بخش های تجاری متمایز می کند، به طور مثال توانایی تاثیر گذاری ستارگان ورزشی، ارتباطاتی که تیم های ورزشی با جوامع خاص دارند و سطوح اثرگذاری که با تعداد زیاد مصرف کنندگان صنعت ورزش حاصل می شود. دراین پژوهش هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران،  یک ارتباط روانی و رفتاری هواداران با یک سازمان یا باشگاه معین است (بخشنده،1391). مسئولیت اجتماعی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود که نیاز های اجتماعی را فراتر از الزامات و مقررات قانونی ارضا می کند..با توجه به اینکه میزان گرایش و حمایت هواداران از باشگاه فوتبال متغیری کلیدی در بخش درآمدزایی برای باشگاه به شمار می رود، می توان گفت رابطه بین هوادار و باشگاهی که متعلق به آن است، از لحاظ بعد وفاداری، با وفاداری به یک آرم یا نشان متفاوت است. بنابراین بهره گیری از استراتژی های مناسب برای حضور هواداران در ورزشگاه ها نیازمند شناخت کافی از نحوه حمایت آن ها را به همراه دارد. ار آن جا که هواداران بنا به علایق متفاوت به وفاداری از تیم محبوب خود می پردازند، با شناسایی رفتار مصرفی ورزشی این قشر می توان در جذب، نگهداری و توسعه هوادار بی شمار گام برداشت (ساعت چیان،1390).

اوکلی[3] معتقد است كه تعامل عبارت است از حساس سازي مردم و در نهايت، افزايش پذيرش و توانايي آنان براي پاسخگويي به برنامه هاي توسعه از طريق درگیر كردن آنان با تصمیم گیري، اجرا و ارزشیابي برنامه ها، براساس تلاش هاي سازمان يافته. تعامل اجتماعي ريشه در ساخت و روابط گروهي در سطوح محلّي و ملّي دارد و در نهايت، مبتني بر فرايندي است كه طي آن اطمینان و همبستگي میان مردم برقرار مي شود. تعامل عنصري پويا، كمیّت ناپذير و تا حدودي غیر قابل پیش بیني و دگرگون كننده شرايط است (محسني و باراللهي،1382).

فرايند تعامل به عنوان فراگرد توانمند سازي بر سه ارزش بنیادي سهیم كردن مردم در قدرت، راه دادن مردم به نظارت بر سرنوشت خويش و بازگشودن فرصت هاي پیشرفت به روي مردم تأكید دارد.(آلموند و پاول، 1380).

 

 

همانگونه که گفته شد، هواداران نقش انکار ناپذیر در ادامه حیات صنعت ورزش دارند. اهمیت آن ها به قدری است که از سرمایه های اصلی هر باشگاه حرفه ای محسوب می شوند و این هواداران هستند که به باشگاه ها و لیگ های ورزشی هویت می دهند (1). همچنین پژوهشگران معتقدند هواداران از ارکان صنعت ورزش محسوب می شوند؛ زیرا محیط یا جو اجتماعی مستقیم و زنده ای برای ورزشکار فراهم می آورند، به طوری که ورزشکار بدون هوادار نمی تواند در رقابت بازی خوبی ارائه دهد (3). با این حال، حضور این گروه علاوه بر ایجاد منافع بسیار قابل اهمیت برای باشگاه ها، به جذابیت بیش از پیش رویدادهای ورزشی منجر می شود (4). سازمان های ورزشی باید برای ارزیابی احساس مخاطبان و نحوه بروز این احساس در رفتارشان تلاش کنند زیرا ارتباط بین ادراک ها و رفتارها یک موضوع عملی مهم است. اگر چه شرکت ها در فعالیت های مسئولیت اجتماعی مشارکت دارند تحقیقات کمی تأثیر این فعالیت ها بر هویت تیمی و تعامل اجتماعی  هواداران در حیطه ورزشی بررسی کرده اند (سجادی ،جلالی و بخشنده،1391).   با توجه با اینکه در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در لیگ برتر فوتبال کار نشده و یا تحقیقات اندکی صورت گرفته است همچنین با توجه به اینکه ارتباط متغیر مسئولیت اجتماعی با متغیرهای دیگر بررسی شده اما این طور به نظر می رسد که تحقیقی در رابطه با مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی و تعامل اجتماعی کار نشده یا تحقیقات انجام شده تا به حال در زمینه ورزشی انجام نشده، این سؤال پیش می آید که آیا رابطه ای بین مسئولیت اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تيم هاي ليگ برتر وجود دارد یا خیر؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال جهانی شدن فعال و مؤثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب مسئولیت اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی به رفتارها و تصمیمات مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده اجتماعی مربوط می شود. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. همچنین مسئولیت اجتماعی ممکن است به چگونگی عمل سازمان در امور گوناگون همانند آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکاری، تورم و نظایر این موارد مربوط شود(باشگاه فوتبال آرسنال،2010). مطالعه موضوع مسئولیت اجتماعی به دلایلی چند دارای اهمیت می باشد:

1- تصمیمات مدیران در بخش های مختلف جامعه تأثیرات عمیق می گذارد، بنابراین توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی شان در زمان اتخاذ تصمیم اهمیت زیادی دارد تا از تحمیل خسارت به جامعه جلوگیری شود.

2- چنانچه افراد، گروه ها، سازمان ها و مؤسسات جامعه، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف مسئول دانسته و در حل بحران های مختلف تلاش کنند، بسیاری از بحران ها در زمان کوتاه حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود می آید.

3- سازمان ها برای حفظ و بهبود جایگاه خود در جامعه باید به مسئولیت های اجتماعی شان توجه کرده و از مشروعیت در جامعه برخوردار باشند.

4- سازمان به هر نحوی عمل کند، عملکردش بر جامعه تأثیر دارد و این تأثیر، خوب یا بد، به خود سازمان منعکس می گردد؛ بنابراین بد عمل کردن مدیران موجب بروز مشکلاتی برای جامعه می شود که در نهایت گریبان خودشان را نیز خواهد گرفت.

5- هزینه جامعه ای با مدیرانی که نسبت به آن احساس مسئولیت نمی کنند بسیار بالا است(الوانی و قاسمی،1377؛چاوش باشی،1389).

اصول مسئولیت اجتماعی بر این واقعیت تأکید می کنند که تجارت های مختلف و به ویژه باشگاه های فوتبال باید متوجه تأثیر خود بر جامعه بوده و در برابر آن مسئولیت پذیر باشند (والکر و پرنت[4]؛2010؛ موهر[5]و همکاران،2001؛ کوازی[6]،2003) (روسکا،2011). باانجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی، باشگاه های فوتبال ارتباط خود را با شهروندانی که جامعه را تشکیل می دهند قوی تر می کنند (ویندسور[7]،2001؛ وود و لوسدون[8]،2001) و در نتیجه حمایت طرفداران بیشتر می شود، که یکی از راه های بازگشت سرمایه برای باشگاه ها همین حمایت افزایش یافته هواداران است (روسکا،2011).

کاربردهای مورد انتظار پس از انجام تحقیق:

1- ارائه به مدیران باشگاه ها جهت آشنایی آن ها با موضوع مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن بر رفتار هواداران باشگاه.

2- ارائه به شرکت ها و سازمان هایی که از باشگاه ها حایت مالی انجام می دهند.

3- ارائه به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به منظور انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمان های ورزشی.

4- ارائه به مسئولین و مدیران سازمان های ورزشی به ویژه باشگاه ها به منظور انجام و گزارش فعالیت های مسئولیت اجتماعی

 با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت انجام تحقیق به منظور بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های فوتبال و ارتباط آن هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران اینگونه بیان می شود که اولاً مسئولیت اجتماعی از مفاهیم جدیدی است که اخیرا توجه زیادی به آن معطوف شده است و محققان زیادی در کشورهای خارجی در سال های اخیر به بررسی آن پرداخته اند؛ لزوم انجام تحقیقات بومی در این زمینه یکی از ضرورت های انجام این تحقیق است. دوماً، به نظر می رسد اجرای عملیات مسئولیت اجتماعی علاوه بر مزایای فراوانی که برای گسترش جامعه و کاهش فقر دارد، برای خود سازمان ها و به خصوص باشگاه های فوتبال مفید باشد؛ در این تحقیق محقق به بررسی صحت این موضوع می پردازد. به علاوه، علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحقیقات خارجی در این زمینه، تحقیقی در رابطه با پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان ها در داخل کشور و بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و یافت نشد. کمبود تحقیق در رابطه با مسئولیت اجتماعی در حیطه ورزش از دیگر ضروریات انجام این تحقیق می باشد.

1-4 اهداف پژوهش:

          هدف کلی :

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی باشگاه با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران  تیم های ليگ برتر فوتبال مي باشد.

1-4-1 اهداف اختصاصي

1- بررسي ارتباط مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال

2- بررسي ارتباط مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال

3- بررسی ارتباط هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال

 

 

1-5 فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه های اصلی تحقیق

1- بين مسئولیت اجتماعی و هویت تیمی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال ارتباط معنی داری وجود دارد.

2- بين مسئولیت اجتماعی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال ارتباط معني داري وجود دارد.

3- بين هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های ليگ برتر فوتبال ارتباط معني داري وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 info@elmyar.net

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

پایان نامه :بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه با موضوع:تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه های دانلودی رشته عمران

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 2. دانلود رایگان  پایان نامه ارشد : بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح
 3. پایان نامه ايمن سازي طرح هندسي راه هاي دوخطه برونشهري
 4. پایان نامه بررسی رفتار پیچشی سازه هاي نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)
 5. پایان نامه عمران :انواع تأمين مالي پروژهش های حمل و نقل و ارزيابي
 6. پایان نامه عمران : بررسي رسوب در مخازن سدهاي انحرافي
 7. پایان نامه عمران : شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه
 8. پایان نامه عمران : بررسي علل تصادفات و روشهاي كاهش اثرات آن
 9. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران : شيوههاي كنترل غيرفعال به منظور بهسازي لرزهاي پلها
 10. پایان نامه عمران : بررسي عملكرد گاردريلها در ايمني راهها
 11. پایان نامه عمران :کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی
 12. پایان نامه عمران : مديريت روسازي زيرساختهاي فرودگاهي
 13. پایان نامه عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادي
 14. پایان نامه ارشد مهندسی عمران با موضوع رفتار پیچشی سازه
 15. پایان نامه ارشد مکانیک : بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی
 16. پایان نامه ارشد عمران : معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی
 17. پایان نامه ارشد عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 18. پایان نامه ارشد عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 19. پایان نامه ارشد عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی
 20. پایان نامه ارشد عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان
 21. پایان نامه ارشد عمران : کاربرد Fluetو Flow-3Dدر شبیه سازی انواع جت ها
 22. پایان نامه ارشد عمران : سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور
 23. پایان نامه ارشد عمران : بررسی عومل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 24. پایان نامه ارشد مهندسی عمران : تکنیک ساخت سد های بتن غلتکی (RCC)
 25. پایان نامه ارشد مهندسی عمران : دیوار های برشی کامپوزیت
 26. پایان نامه ارشد مهندسی عمران : مقاوم سازی سد های بتنی
 27. پایان نامه ارشد عمران : بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا
 28. پایان نامه ارشد عمران : بررسی نرم افزار Auto Desk Civil 3D و مقایسه آن با نرم افزار های موجود
 29. پایان نامه ارشد عمران : بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری
 30. پایان نامه ارشد عمران : بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 31. پایان نامه ارشد عمران : بررسی کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی
 32. پایان نامه ارشد عمران : ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم
 33. پایان نامه ارشد مهندسی عمران با موضوع آبشکستی پایه پل ها
 34. پایان نامه ارشد مهندسی عمران : بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 35. پایان نامه ارشد عمران : بررسی اندر کنش سد و مخزن
 36. پایان نامه ارشد عمران : بررسی انواع ترک خوردگی در سد های بتنی و علل آنها
 37. پایان نامه ارشد مهندسی عمران : RCC Dam Material
 38. پایان نامه ارشد عمران : استفاده ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح
 39. "سمینار" رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 40. "سمینار" رشته عمران : بررسی کاویتاسیون در دریچه ها
 41. "سمینار" مهندسی عمران : برنامه ریزی ارزیابی نگهداری و ارتقا سیستم سازه ای پلک های دسترسی در بنادر
 42. "سمینار" مهندسی عمران : بررسی عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک
 43. "سمینار" رشته مهندسی عمران : دیوار برشی فولادی
 44. "سمینار" رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 45. دانلود متن کامل "سمینار" رشته عمران : بررسی آبشکن ها
 46. "سمینار" رشته عمران : رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک
 47. "سمینار" رشته عمران : بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و فونداسیون
 48. دانلود پایان نامه ارشد عمران : بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک
 49. دانلود "سمینار" رشته عمران : بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان
 50. "سمینار" رشته عمران : بررسی فناوری سیگنالینگ در توسعه حمل و نقل ریلی
 51. "سمینار" رشته عمران : آزمون های غیر مخرب جوش و کابرد آنها در سازه های فولادی
 52. "سمینار" رشته عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی
 53. "سمینار" رشته عمران : بررسی سیستمهای مختلف قطار مغناطیسی مگلو در جهان
 54. دانلود متن کامل "سمینار" رشته عمران : خوردگی بتن
 55. "سمینار" رشته عمران : بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت
 56. "سمینار" رشته عمران : بررسی انتقال رسوب در آبگیر ها
 57. "سمینار" رشته عمران: مقایسه نرم افزار های HEC-RASو MIKE11 در مباحث انتقال رسوب ، فرسایش و آبشستگی در رودخانه
 58. "سمینار"رشته مهندسی عمران : ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 59. "سمینار" رشته عمران : بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی
 60. متن کامل "سمینار" رشته عمران : رفتار لرزه ای سکو های دریایی
 61. "سمینار" رشته عمران : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن
 62. "سمینار" رشته مهندسی عمران : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری
 63. "سمینار" مهندسی عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن
 64. دانلود متن کامل "سمینار" رشته عمران : تحلیل غیر خطی سازه ها
 65. "سمینار" رشته عمران : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا
 66. "سمینار" رشته عمران : بررسی ماشین الات جدید در روسازی
 67. "سمینار" رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی
 68. "سمینار" رشته عمران : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی
 69. سمینارارشد عمران : بررسی خرابی های روسازی های بتنی
 70. "سمینار" رشته عمران : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
 71. "سمینار" مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی
 72. "سمینار" مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: RCC Dam Materia
 73. "سمینار" مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی
 74. "سمینار" مهندسی عمران – راه و ترابری: ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم
 75. "سمینار" مهندسی عمران – سازه: استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح
 76. "سمینار" مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي (تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق ساختارهاي غيردولتي)
 77. "سمینار" مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 78. "سمینار" مهندسی عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی
 79. "سمینار" مهندسی عمران – گرایش سازه: بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی
 80. "سمینار" مهندسی عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها
 81. "سمینار" عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی
 82. "سمینار" مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی
 83. پایان نامه ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها
 84. سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی
 85. متن کامل سمینار عمران: بررسي رژيم جريان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاري
 86. متن کامل سمینار عمران: ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود
 87. متن کامل سمینار عمران: تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران
 88. متن کامل سمینار عمران: تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود
 89. سمینار عمران سازه: بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط
 90. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده
 91. سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمين آبشستگي در پائين دست جت ريزشي
 92. سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم
 93. متن کامل سمینار عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل
 94. پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون
 95. پایان نامه ارشد عمران : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت
 96. پایان نامه ارشد عمران : پايداري حركت كاميون روي انواع مختلف قوس افقي در تركيب با قوس قائم
 97. پایان نامه ارشد عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای
 98. پایان نامه ارشد عمران : رفتار لرزه‌ای ستون‌هاي فلزی باكسي پرشده با بتن تحت نيروهاي زلزله
 99. متن کامل سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي هيدروليكي
 100. متن کامل سمینار عمران: تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراه هاي قوسي
 101. پایان نامه عمران سازه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی
 102. دانلود پایان نامه ارشد عمران : بررسی جنبه­ های عملی استفاده از روش­ طرح و ساخت در پروژه­های عمرانی
 103. متن کامل سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد
 104. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران: ارائه مدل عرضه و تقاضاي هوشمند براي ناوگان حمل ونقل عمومي ترکيبي
 105. متن کامل سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی
 106. دانلود "سمینار" مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک
 107. پایان نامه ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری
 108. دانلود پایان نامه ارشد عمران : بررسي بردارهاي ريتز وابسته به بار و روش MPA
 109. متن کامل سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: بررسي آزمايشگاهي برخي از پارامترهاي هندسي هيدروليكي
 110. "پایان نامه" عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی
 111. دانلود سمینار عمران سازه: بررسی معیارهاي شالوده هاي پیش ساخته بتنی
 112. متن کامل سمینار عمران: بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی
 113. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: بهبود عملكرد و راندمان بهره برداري از مخزن سد سفيدرود
 114. سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي
 115. "پایان نامه" عمران: تحليل تغييرات بستر در محدوده آبگير هاي جانبي موجود در كانالهاي قوسي
 116. پایان نامه عمران راه و ترابری: تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتی QC/QA
 117. متن کامل سمینار عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل ارزیابی فنی و اقتصادي عملکرد سیستم هاي BRT و LRT
 118. متن کامل سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: كاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازي كانال هاي انتقال آب
 119. متن کامل سمینار عمران: شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی آبشکستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد
 120. سمینار عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها
 121. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژي مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)
 122. پایان نامه راه و ترابری:امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران
 123. پایان نامه :بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار
 124. پایان نامه عمران زلزله:تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف
 125. پایان نامه عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم¬سازی سازه¬های موجود در برابر خرابی پیشرونده
 126. پایان نامه ارشد عمران زلزله:توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان¬های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک
 127. پایان نامه عمران زلزله:مطالعه عملکرد لرزه¬ای قاب¬های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست¬های میان طبقه¬ای سازه¬های میان مرتبه
 128. دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الياف شیشه
 129. دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی
 130. پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی نسبت¬های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش¬های تجویزی در قاب¬های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم¬محور
 131. پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسي اتصالات خمشي بر پايه سختي متغير در سازه هاي فولادي
 132. پایان نامه ارشد عمران گرایش سازه :بررسي مقاومت برشي سطوح بتني با پيوستگي چسبي
 133. پایان نامه درجه ارشد عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم
 134. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه:تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده
 135. پایان نامه عمران سازه:تعيين پارامترهاي آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي
 136. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران سازه :سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین
 137. دانلود پایان نامه عمران سازه :ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لايه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی
 138. پایان نامه ارشد عمران گرایش سازه :مانيتورينگ سلامت سازه
 139. پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای ديامتيک‌ فرازيده به منظور تعيين هندسه‌ی بهينه
 140. پایان نامه دکتری سازه های آبی:تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی
 141. پایان‌نامه سازه‌های دریایی:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت
 142. دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه¬ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)
 143. دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بررسي عددي تاثير ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگي کوله پل‏ها
 144. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بکارگیری روش¬های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد
 145. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها
 146. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی::مدل سازي آزمايشگاهي استهلاک انرژي شفت دندانه اي (سرريز) وبررسي کارايي آن
 147. پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب¬های بتن-آرمه و اعضای آن با استفاده از شبیه¬سازی عددی
 148. پايان نامه كارشناسي ارشد عمران (گرايش سازه‌های هيدروليكي):نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی
 149. پايان¬نامه عمران گرايش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری
 150. پايان نامه محیط زیست:حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)
 151. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2
 152. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:بهینه سازی عملکرد بیوفیلتر جذب کننده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه
 153. پايان‌نامه دكتري در رشته مهندسي عمران- آب و محيط زيست –بررسي مدلهاي شبكه¬اي به عنوان روشي عددي براي حل معادلات آبهاي زيرزميني
 154. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک¬های غیر اشباع
 155. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن
 156. دانلود پايان نامه عمران-محیط زیست:روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده
 157. دانلود پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه¬سازی کمی و کیفی جریان آب¬های زیرزمینی دشت نیریز با استفاده از نرم¬افزار GMSارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران گرايش مهندسی محیط زیست:
 158. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبيه‌سازي كمي و كيفي جريان آب‌های زيرزمينی دشت ايج با استفاده از نرم‌افزار GMS
 159. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS
 160. پايان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:طراحی اکوپارک نمونه موردی دریاچه سد سفید رود منجیل
 161. پايان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش¬های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب¬ها در تصفیه فاضلاب¬های آغشته به آنتی¬بیوتیک
 162. دانلود پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح
 163. پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارزیابی چرخش محور¬های اصلی تنش و کرنش و عدم هم¬محوری آن¬ها در الگوی پیش¬بینی روانگرایی خاک-های غیر چسبنده
 164. دانلود پایان نامه دکتری خاک و پی :آنالیز انتشار موج در خاک¬های دانه¬ای با استفاده از روش المان¬های مجزا
 165. دانلود پایان نامه ارشد عمران :تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون
 166. دانلود پایان نامه ارشد خاک و پی :تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون
 167. پایان نامه كارشناسي ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان¬های قائم فولادی
 168. دانلود پایان نامه :تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با استفاده از روشهای اجزای محدود و نامحدود
 169. پايان‌نامه مهندسی عمران- آب و فاضلاب:بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپ-های ضربه¬قوچی در سیستم¬های آبرسانی روستایی
 170. پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با استفاده از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز
 171. دانلود پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مدلسازی حل مناقشات در بهره¬برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی
 172. پايان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس
 173. دانلود پایان نامه ارشد عمران گرایش مهندسی رودخانه:ارزيابي اثرات زيست¬محيطي EIAانتقال آب بين حوزه‌اي
 174. پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید
 175. پايان‌نامه ارشد عمران – نقشه‌برداري گرايش سنجش از دور:بررسي روش جنگل تصادفي جهت بهبود طبقه‌بندي پوشش اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي
 176. دانلود پایان نامه عمران -سازه:بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر
 177. دانلود پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه¬های فضاکار کِش¬بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها
 178. دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پيش بينی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا استفاده از سيستم استنتاج فازی
 179. دانلود رساله دكتري مهندسي عمران توسعه منحني¬هاي شكنندگي در سازه¬هاي بلند بتن¬آرمه با هسته مركزي
 180. دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه:طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری
 181. پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)
 182. پایان نامه ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه
 183. پایان نامه بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران
 184. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی
 185. پایان نامه تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها
 186. پایان نامه برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها
 187. پایان نامه مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست
 188. پایان نامه برسی رفتار ديوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازي‌شده با FRP به روش اجزاء محدود
 189. پایان نامه بهينه سازي فرآيند لجن فعال
 190. پایان نامه مطالعه عددي تاثير عوامل مختلف بر ناپايداري شيب سدهاي خاکي
 191. پایان نامه بررسي عددي و آزمايشگاهي وقوع پديده کاويتاسيون
 192. پایان نامه کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی
 193. پایان نامه بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با استفاده از ورقه های FRP
 194. پایان نامه بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی
 195. پایان نامه بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی
 196. پایان نامه پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم درخاک های روانگرا
 197. پایان نامه بهينه يابي چند متغیره یک شبكه توزيع آب
 198. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد
 199. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با استفاده از میراگرهای الحاقی
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695
 201. پایان نامه ارشد : محدوده تخریب قاب هاي فولادي تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 202. پایان نامه کارشناسی ارشد:پيشنهاد و ارزيابي يك سيستم جداساز لرزه ­اي جديد و كاربردي
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با استفاده از روند آئین نامه FEMA P695
 204. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 205. پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي
 206. پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله
 207. پایان نامه کارشناسی ارشد:برآورد نيروهاي طراحي سگمنت‌هاي بتني تونل‌ها تحت بارهاي لرزه‌اي و ثقلي باتوجه به رفتار غيرخطي و اندركنش آنها با محيط اطراف
 208. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 209. پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسي تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه ­های چند درجه آزادی
 210. پایان نامه: بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی
 211. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 212. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی
 213. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد
 214. پایان نامه کارشناسی ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند
 215. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح
 216. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله
 217. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و متوسط فولادی
 218. پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو
 219. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با استفاده از میراگرهای الحاقی
 220. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)
 221. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با استفاده از روند آیین نامه FEMA P695
 222. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد محدوده تخریب قاب هاي فولادي تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی
 223. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پيشنهاد و ارزيابي يك سيستم جداساز لرزه¬اي جديد و كاربردي
 224. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه¬ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه
 225. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي
 226. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برآورد نيروهاي طراحي سگمنت‌هاي بتني تونل‌ها تحت بارهاي لرزه‌اي و ثقلي باتوجه به رفتار غيرخطي و اندركنش آنها با محيط اطراف
 227. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری
 228. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه¬های چند درجه آزادی
 229. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از منحنی‌های شکنندگی
 230. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی
 231. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با استفاده از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی
 232. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تحلیلی راهکارهای بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی کوتاه
 233. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر
 234. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان
 235. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی
 236. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB
 237. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد
 238. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا
 239. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله
 240. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله
 241. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها
 242. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تهيه كود كمپوست ترکیبی لجن و زباله
 243. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن
 244. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب به درون حوضچه بندر لنگه
 245. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین ضرایب آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي
 246. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه
 247. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه عددی رفتار نوع خاصي از اتصال بتني نيمه پيش ساخته تير و ستون
 248. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 249. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 250. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکيو دوام بتن­هاي حاوي الياف پلي­پروپيلن
 251. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 252. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 253. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 254. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 255. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP
 256. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي
 257. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد افزايش ظرفيت باربري خاك هاي دانه ای حفره دار زير پي گسترده به وسيله ژئوسینتتيكها
 258. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 259. پایان نامه منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو
 260. دانلود پایان نامه : بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارایه راهکارها
 261. پایان نامه بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP
 262. پایان نامه : بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی
 263. پایان نامه تحليل خطر براي شهر ايلام
 264. دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی
 265. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت
 266. دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسي تأثير پارامترهاي هندسي آبشكن و عمق كارگذاري ريپ رپ جهت محافظت از آبشكن در قوس 90 درجه
 267. پایان نامه بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)
 268. پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 269. پایان نامه مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود
 270. پایان نامه ارشد : بررسی ظرفیت میدان­های شهری و عوامل موثر بر آن
 271. پایان نامه مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 272. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 273. دانلود پایان نامه : تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی
 274. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي اثر آبشويي و حرکت نيترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گياه نيشکر
 275. دانلود پایان نامه : بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF
 276. پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی
 277. پایان نامه ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری
 278. پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 279. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي و دوام بتن­هاي حاوي الياف پلي­ پروپيلن
 280. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم
 281. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک
 282. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری
 283. پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی
 284. پایان نامه بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک
 285. پایان نامه بررسي تغييرات مدول الاستيسته، ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده
 286. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان
 287. پایان نامه تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسي
 288. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی
 289. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها
 290. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها
 291. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی
 292. پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 293. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11
 294. پایان نامه بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع
 295. پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی
 296. پایان نامه بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن
 297. پایان نامه تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود
 298. پایان نامه ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌صلب به روش تئوری و عملی
 299. پایان نامه مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه
 300. پایان نامه مطالعه عددی رفتار نوع خاصي از اتصال بتني نيمه پيش ساخته تير- ستون
 301. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات اندرکنش خاک و سازه
 302. پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه¬ای آن
 303. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین
 305. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی
 306. دانلود پایان نامه: بررسي اثر كمانش در سيستم هاي لوله در لوله تحت اثر فشار هيدروستاتيك در آب های عمیق
 307. دانلود پایان نامه: بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی
 308. پایان نامه: بررسي آزمايشگاهي خواص مكانيكي بتن خود تراكم حاوی ضايعات لاستيك تحت درجه حرارت های بالا
 309. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس
 310. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها
 311. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب
 312. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي
 313. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير نانوسيليس بر خواص مکانيکي
 314. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه¬ها
 315. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ
 316. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل
 317. پایان نامه: بررسی هیدروژئولوژی منطقه¬ و تهیه نقشه¬های موضوعی ¬نظیر نقشه¬های هم¬ تراز و هم عمق آب¬زیرزمینی
 318. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه¬های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای
 319. پایان نامه کارشناسی ارشد بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش¬های داده کاوی
 321. دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی
 322. پایان نامه: تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود
 323. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی
 324. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه
 325. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای
 326. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی
 327. پایان نامه رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای
 328. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح
 329. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند
 330. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران
 331. پایان نامه ارشد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود
 332. پایان نامه بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره­برداري سدها
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)
 334. دانلود پایان نامه : توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی
 335. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری
 336. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی
 337. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رفتار پی¬های مستقر بر بستر ماسه¬ای تقویت شده با ژئوسل
 338. پایان نامه کارشناسی ارشد کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه
 339. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
 340. پایان نامه: محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون
 341. پایان نامه: مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه رفتار سیستم¬های مختلف سازه¬ای تحت اثر خرابی پیشرونده
 343. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه روش¬های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم
 345. پایان نامه کارشناسی ارشد مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي
 346. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي
 347. پایان نامه بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم
 348. پایان نامه بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی
 349. پایان نامه بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی
 350. پایان نامه بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي
 351. پایان نامه بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی
 352. پایان نامه بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری
 353. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP
 354. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نحوه شکل­ گيري الگوی جريان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها
 355. پایان نامه تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی
 356. پایان نامه تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری
 357. پایان نامه تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای
 358. پایان نامه تحليل عددي سه­ بعدی پايداري استاتيكي و ديناميکی
 359. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت
 360. پایان نامه ارشد : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن
 361. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی
 362. پایان نامه تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل
 363. پایان نامه طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی
 364. پایان نامه مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران
 365. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده
 366. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها
 367. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی شبکه های توزیع آب با استفاده از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی
 368. پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93
 369. پایان نامه: بررسي آلودگي نيترات در آبهاي زيرزميني بخشي از استان اصفهان و شبيه‌سازي آن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيک
 370. دانلود پایان نامه:شناسایی ماتریس¬های مشخصه سیستم با استفاده از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع
 371. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله
 372. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير پارامترهاي هندسي آبشكن و عمق كارگذاري ريپ رپ جهت محافظت از آبشكن
 373. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF
 374. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تغييرات مدول الاستيسته و ضريب عکس‌العمل بستر و ميزان ظرفيت باربري در ‏خاک‌ بهسازی شده
 375. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی
 376. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP
 377. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن
 378. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای
 379. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عملكرد و رفتار قاب هاي بتن آرمه با جداسازه اي لرزه‌اي
 380. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF
 381. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار
 382. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP
 383. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي
 384. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود
 385. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده
 386. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحليل خطر براي شهر ايلام
 387. پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی
 388. پایان نامه دکتری: تشخیص آسیب در پل های فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی
 389. پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ایزوتروپ جانبی
 390. پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين فشار هيدروديناميك در مخزن سدهاي بتني وزني تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال
 391. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی
 392. پایان نامه کارشناسی ارشد جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با استفاده از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول
 393. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ضريب رفتار در اتصالات نيمه‌ صلب به روش تئوری و عملی
 394. پایان نامه کارشناسی ارشد قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي
 395. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری
 396. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود
 397. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP
 398. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی
 399. پایان نامه تعميم روش ون‌راين برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه
 400. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف
 401. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ی پل
 402. دانلود پایان نامه اردش:بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند
 403. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي مشخصات فيزيکي (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شيميائي خاک در منطقه دارابکلا-مازندران
 404. دانلود پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)
 405. دانلود "سمینار":ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC
 406. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC
 407. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
 408. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر
 409. مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ
 410. دانلود پایان نامه:کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب
 411. دانلود پایان نامه تحلیل تنش¬های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت¬کننده
 412. پایان نامه ارشد مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی-ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها
 413. بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP پایان نامه عمران گرایش سازه
 414. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس
 2. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی
 3. پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
 4. پایان نامه : تعيين موانع كارآفرينی فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران در سازمان هاي دولتي شهر تهران و كرج
 5. دانلود پایان نامه ارشد درباره مشتری مداری و اهمیت آن
 6. دانلود پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک
 7. دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بهره وری فراگیر
 8. پایان نامه ارشد : بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک(گروه صنعتی بهمن)
 9. پایان نامه : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان ( مطالعه موردی :سازمان های دولتی شهر مریوان) در سال 1389
 10. دانلود پایان نامه:بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
 11. پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
 12. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان
 13. پایان نامه:بررسي رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
 14. دانلود پایان نامه:بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران
 15. دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
 16. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA :بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی
 17. پایان نامه ارشد مدیریت کسب و کار : مشتری مداری و اهمیت آن
 18. "سمینار" رشته مدیریت: تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان
 19. پایان نامه ارشد مدیریت : رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی
 20. پایان نامه ارشد مدیریت : موضع يابي استراتژيك بازار /محصول زعفران در E-MARKETING
 21. پایان نامه ارشد مدیریت : فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات
 22. پایان نامه ارشد مدیریت : کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول
 23. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مشتری گرایی، خدمت گرایی و رضایت شغلی در خدمات بانکی استان خراسان رضوي
 24. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مفهوم رضایت مندی مشتری از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی
 25. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM)
 26. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاريابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی
 27. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسي میزان اثربخشي برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری
 28. پایان نامه ارشد مدیریت : اثرات واسطه ای برنامه های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت ها
 29. پایان نامه ارشد مدیریت : ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها در عرضه اوليه و افزايش سرمايه
 30. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمانآموزش و پرورش با سازمان بهزیستی کشور
 31. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین کارتیمی چابکی سازمانی
 33. پایان نامه ارشد مدیریت : بكارگيري سيستم «هزينه يابي بر مبناي فعاليت» در صنعت كشتي سازي
 34. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی :شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه‌ریزی منابع موسسه
 35. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی : پیش بینی قابلیت سو آوری شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی
 36. پایان نامه ارشد مدیریت :کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی
 37. پایان نامه ارشد حسابداری:بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران
 38. پایان نامه ارشد مدیریت مالی :بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع یک کیلووات ساعت برق
 39. پایان نامه ارشد مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت
 40. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی :بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی
 41. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی و مطالعه تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک
 42. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی و مقایسه تاثیر هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس
 43. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت مخابرات
 44. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سبک های مدیریتی لیکرت برتعهد سازمانی کارکنان
 45. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس تهران
 46. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی :ارزیابی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 47. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 48. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر فعالیت بازار
 49. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر پرتفولیو بر ریسک غیر سیستماتیک سهم عادی
 50. پایان نامه ارشد مديريت صنعتي: ارائه الگوريتمي جهت انتخاب رشته براي داوطلبان آزمون رياضي وفني
 51. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) و مدیریت دانش(KM)
 52. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی نقش هوش هیجانی درعملکرد بازاريابان بیمه کارآفرین استان خراسان رضوی
 53. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : رتبه­ بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف ­کنندگان رب گوجه ­فرنگی
 54. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایتمندی مشتریان
 55. پایان نامه ارشد مدیریت : رضايت مشتری و وفاداری در محيط ديجيتال و مدل کانو
 56. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدرس متوسطه شهر همدان
 57. پایان نامه ارشد مدیریت :گروه بندی موجودی ها براساس ویژگی ها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب
 58. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت
 59. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روش های قیمت گذاری درگستره خدمات
 60. پایان نامه ارشد مدیریت : مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی
 61. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی حباب های قیمتی در بازار مسکن استان کردستان
 62. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
 63. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام
 64. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی کارایی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان براساس مدل تحلیل پوششی داده ها
 65. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در ایران و ارائه یک مدل برای آن
 66. پایان نامه ارشد مدیریت :نقش بازاریابی برشاخص های مالی ، اقتصادی و بیمه ای شرکت های بیمه
 67. پایان نامه ارشد مدیریت : نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان
 68. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران
 69. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی اثر بخشی کانال های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان
 70. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک
 71. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تحلیل نیاز های فردی کارکنان در فرایند ارتقای مسیر شغلی
 72. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی
 73. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی
 74. پایان نامه ارشد مدیریت : شناسایی نقش اجزای سرمایه فکری در بهبود عملکرد بانک کشاورزی در استان کردستان
 75. پایان نامه ارشد مدیریت : اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی
 76. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن
 77. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک
 78. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل داخلی موثربر سود آوری شعب بانک کشاورزی
 79. پایان نامه ارشد مدیریت : شناسایی منشا های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران
 80. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی
 81. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت
 82. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان
 83. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
 84. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان های دولتی
 85. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان
 86. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه سرمایه فکری با بازاریابی در صنعت بیمه ایران
 87. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک وتعیین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش
 88. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي تاثير ابعاد اصلي شغل بر ميزان تعهد سازماني كاركنان سازمان تامين اجتماعي
 89. پایان نامه ارشد مدیریت : مقایسه ی تطبیقی سرمایه ی اجتماعی در بانک های ایران مورد مطالعه بانک های ملی، ملت و سینا
 90. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندی سازی شغلی کارکنان
 91. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها
 92. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در ر ابطه با مسئولیت مدنی مدیران
 93. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی نگرش کارگران و کادر اداری و مدیران سطوح پایین در خصوص انتصاب مدیران مراکز صنعتی
 94. پایان نامه ارشد مدیریت : مقایسه روش های انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کاراترین روش در بورس تهران
 95. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر رهبری از دیدگاه رنسیس لیکرت بر عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی
 96. پایان نامه ارشد مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه های راهسازی
 97. پایان نامه ارشد مدیریت : معماری ساختار و اجزا سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی
 98. پایان نامه کارشناسی ارشدرشته مدیریت :تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن
 99. پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعالی سازمانی
 100. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکري سازمان
 101. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی اولویت بندی شاخص ها و معیار های تاثیر گذار بر انتصابات
 102. پایان نامه ارشد مدیریت : تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی
 103. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مقایسه ای معیار های عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی
 104. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني با كيفيت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمين اجتماعي
 105. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی
 106. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات
 107. پایان نامه ارشد مدیریت : ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی
 108. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثر بخش استراتژی سازمان کارخانجات
 109. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری
 110. پایان نامه ارشد مدیریت : طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی براساس ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی
 111. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج
 112. پایان نامه ارشد مدیریت : تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین
 113. پایان نامه ارشد مدیریت : سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن
 114. پایان نامه ارشد مدیریت : طراحی مفهوم پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان
 115. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 116. پایان نامه ارشد مدیریت : شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی
 117. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان
 118. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي ارتباط بين مهارت هاي كارآفرينانه ي مديران و اثربخشي سازماني در كسب وكارهاي کوچک و متوسط
 119. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارایی آنان
 120. پایان نامه ارشد مدیریت : شخصیت شناسی مردم کوچه و بازار و طبقات پایین جامعه
 121. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی
 122. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی
 123. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وري نیروي انسانی در شرکتهاي خدمات انرژی
 124. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین ساختاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی
 125. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل مؤثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت
 126. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقا کارایی بازار
 127. پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های تولیدی
 128. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران
 129. پایان نامه ارشد توسعه منابع انسانی : آسيب‌شناسي معاونت منابع انساني شركت برق منطقه‌اي تهران
 130. پایان نامه ارشد توسعه منابع انسانی : بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسيرپيشرفت شغلي
 131. پایان نامه ارشد مدیریت : رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه
 132. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي تأثير طرح رشد و ارتقاء در كارائي كاركنان شركت آب و فاضلاب
 133. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 134. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي روشهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان
 135. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی الگوهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران
 136. پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران
 137. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي مسايل بازاررساني و بازار يابي محصول انگور در استان آذربايجان غربی
 138. پایان نامه ارشد مدیریت : نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمان های خصوصی
 139. پایان نامه ارشد مدیریت :تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان
 140. پایان نامه ارشد مدیریت : مطالعه وبررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای غرب
 141. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان
 142. پایان نامه ارشد مدیریت : تعريف استراتژي و پيدايش آن
 143. پایان نامه مقطع دکترای رشته مدیریت : رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي و اثربخشي شركتهاي فعال در بازارسهام تهران
 144. دانلود رساله دکترای مدیریت مالی : طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 145. دانلود پایان نامه مقطع دکتری رشته مدیریت : بررسی رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام
 146. دانلود پایان نامه مدیریت : شناسائی و اولویت بندی خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی
 147. دانلود پایان نامه مدیریت : ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 148. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
 149. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت :بررسی عوامل جانبی و تاثیرات مضر محیطی در تجزیه و تحلیل خانه کیفیت
 150. پایان نامه مدیریت گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محور
 151. پایان نامه ارشد مدیریت : آسیب شناسی نظام قیمت گذاری خطوط هوایی ایران با توجه به تجربیات جهانی
 152. دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)
 153. دانلود پروژه رشته مدیریت : مقایسه هزینه وحجم ترافیک گردش به راست واستفاده از دوربرگردان
 154. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : پیش بینی شاخص های موثر جهت ارزیابی نام تجاری در صنعت خودرو سازی
 155. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت اقلام تعهدی و بازده سهام
 156. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان
 157. دانلود پایان نامه مدیریت : بررسی اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی
 158. دانلود پایان نامه مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ي گردشگري سلامت در ايران
 159. دانلود پایان نامه مدیریت :تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی
 160. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی
 161. دانلود پروژه ارشد مدیریت : بررسی مدیریت دانش بر موفقیت جانشین پروری
 162. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد
 163. دانلود پایان نامه مدیریت : اولویت بندی روش های کاهش انرژی مصرفی در صنایع فولاد مبارکه
 164. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران
 165. دانلود پایان نامه مدیریت : بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي
 166. دانلود پایان نامه مدیریت : شناسائي عوامل و شرايط موثر براي احراز پست مديريت، مديران واحدهاي آموزشي
 167. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت :برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
 168. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی
 169. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي
 170. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند
 171. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت
 172. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت گرایش استراتژیک : بررسی عوامل اثرگذار بر صنعت بانکداری
 173. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی اهداف استراتژيك بانک توسعه تعاون
 174. پایان نامه عوامل افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه
 175. پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس
 176. پایان نامه میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان
 177. پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس
 178. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : آزمون مدل مفهومی ارتباط علی مقاصد مصرف تماشاچیان با خطر ادراک شده و انگیزهی
 179. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر ريسك اعتباري
 180. دانلود پایان نامه مدیریت : بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران
 181. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش آموزان پایه‌ی پنجم
 182. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی
 183. پایان نامه ريسك اداراك شده و رابطه آن با اطمینان مشتريان به فروشگاه­های اینترنتی
 184. پایان نامه خدمات موثر بر رضایت مشتریان محصولات صادراتی (اولویت بندی و شناسایی)
 185. پایان نامه پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی
 186. پایان نامه کارشناسی ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی درباره وفاداری کارکنان
 187. پایان نامه ارشد MBA – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی – تاثیر توانمندی های مدیریتی
 188. پایان نامه محیط زیست :برآورد تمایل به پرداخت مالیات بر کربن با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط
 189. پایان نامه بررسی تاثير برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن
 190. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید
 191. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی
 192. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی
 193. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت
 194. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه
 195. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی
 196. پایان نامه کارشناسی ارشد منابع انسانی : بررسي تاثیر سبك رهبري خدمتگزار بر ميل به تغيير در كاركنان دانشگاه
 197. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
 198. پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در شکل گیری سکوت سازمانی
 199. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز
 200. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تطبيقي رابطه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی
 201. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی ميزان توجه به مولفه هاي هویت ملی در سرفصل های دروس پایه
 202. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تعهد سازماني و مشكلات سازماني
 203. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلي و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن
 204. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر
 205. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی
 206. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها
 207. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده دانشگاه آزاد
 208. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي
 209. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش کشاورزی : نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي
 210. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهای ملت
 211. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی
 212. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای
 213. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان
 214. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : مقایسه­ ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی
 215. پایان نامه ارشد مدیریت کشاورزی : عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی -مطالعه موردی رشت
 216. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان
 217. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش کشاورزی : تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار
 218. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : اثرات بررسی نقش تعدیل کنندگی رضایتمندی در ارتباط بین مشتری مداری و وفاداری مشتریان
 219. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین تعهد مدیران به کارکنان و عملکرد شغلی آنان
 220. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه بر کارایی بیمه در ایران
 221. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی سازمانی
 222. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 223. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیرعوامل مؤثر برقصد مشتریان در استفاده از بانکداری موبایلی
 224. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی داخلی : رابطه بین مزایا و هزینه های درک شده و مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت
 225. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی روش ها و مکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
 226. پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش در صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مدل باس
 227. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 228. پایان نامه ارشد مدیریت شهری: ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران
 229. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: کاربرد داده کاوي در کشف دانش پنهان ميان داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران
 230. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی: مدل سازی مدیریت اسلامی بر مبنای عهدنامه مالک اشتر
 231. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: طراحي مدل انتخاب تأمين کنندگان بر اساس ريسک­ هاي زنجيره تأمين در صنعت دارويي کشور
 232. پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان
 233. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار
 234. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: شناسایی و الویت بندی بسته­ های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی
 235. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان
 236. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
 237. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی: رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 238. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه: دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا
 239. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک
 240. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز
 241. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين جمهوری اسلامی ایران
 242. پایان نامه ارشد مدیریت: تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی
 243. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: سنجش کارایی مدیریت شعب بانک ملی با استفاده از تحلیل پوششی داده های سه مرحله ای
 244. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی-و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 245. پایان نامه ارشد مدیریت: رابطه بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان
 246. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: چه عوامل درونی و بیرونی و به چه صورت در تعیین معماری برند موثر است
 247. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با استفاده از دو مدل BSC و SWOT در بیمه ملت ایران
 248. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: تاثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 249. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان سمنان
 250. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران
 251. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ایران خودرو با تلفیق دو مدل کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری
 252. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک: بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی
 253. پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت نساجی: برنامه ريزي استراتژيك در كارخانجات ريسندگي و بافندگي مطالعه موردي در كارخانجات مطهري
 254. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: ررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال
 255. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان و کاربرد آن در کسب و کار سازمان
 256. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره
 257. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان
 258. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني يادگيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي
 259. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
 260. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی
 261. پایان نامه ارشد مدیریت: تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات
 262. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 263. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت
 264. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها
 265. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: موانع تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه ایران
 266. پایان نامه ارشد مدیریت: تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
 267. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری
 268. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی
 269. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناسایی سازه های مؤثر بر تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزی
 270. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی: ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان
 271. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی
 272. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی: بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی
 273. پایان نامه ارشد مدیریت: ارزيابي رابطه فناوري اطلاعات با عملكرد فردي و سازماني سازمان­هاي دولتي
 274. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دو سطحی در انتخاب تامین کننده با توجه به کاهش هزینه خرید و افزایش رضایتمندی مشتری
 275. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه
 276. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شركت پارس خودرو
 277. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی
 278. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی
 279. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران
 280. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک
 281. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی
 282. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان
 283. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسي اثر بخشي دوره هاي اموزشي كار افريني بر روي دانش كسب و كار، انگيزش و رغبت شغلي دانشجويان
 284. پایان نامه ارشد مدیریت: الگوي بومي تدوين خط مشي‌هاي زيست محيطي
 285. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
 286. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 287. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان
 288. پایان نامه ارشد مدیریت: الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
 289. پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب
 290. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک
 291. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت
 292. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­ پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات
 293. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت
 294. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان اوقاف و امور خيريه
 295. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ابعاد عینی امنیت بر کاربری سیستم های پرداخت الکترونیکی بواسطه ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد
 296. پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان
 297. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه‌گذارای سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
 298. پایان نامه ارشد مدیریت رسانه: بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی
 299. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت
 300. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ ها
 301. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات تلفن بانک در بانک توسعه تعاون
 302. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
 303. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: ارزیابی نقاط قوت وضعف نظام فنی و اجرایی کشور و ارایه راهکارهای اصلاحی
 304. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی
 305. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع برارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان
 306. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی
 307. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی رابطه اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری
 308. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 309. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی رابطه رهبری تحول ­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران
 310. پایان نامه ارشد مدیریت: تدوین استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهای SWOT و BSC واولویت بندی استراتژی ها با استفاده از روش ANP
 311. پایان نامه ارشد مدیریت کارآفرینی: تأثیر نوآوری و رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی
 312. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت و معدن و تجارت
 313. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه میان بانکداری الکترونیک و کنترل نقدینگی در بانک رفاه
 314. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی ارتباط بین شبکه ­های اجتماعی با اعتماد اولیه خریداران اینترنتی در وب سایت های تجارت الکترونیک B2C
 315. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: مدیریت فرهنگی جامعه توسط پیامبر اسلام‌ از دیدگاه قرآن کریم و روایات به چه نحوی صورت پذیرفته است
 316. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری
 317. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک
 318. پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی
 319. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس
 320. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران
 321. پایان نامه ارشد مدیریت: شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران
 322. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری
 323. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحي ساختار سازماني مناسب در جهت كاهش فساد اداري در سازمانهاي اداري
 324. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز
 325. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی
 326. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی
 327. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن
 328. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 329. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي
 330. دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی : ارزيابي عملکرد شعب بانک تجارت استان گيلان
 331. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت با عنوان گارانتي
 332. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری
 333. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران
 334. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه كيفيت خدمات بانكداري آنلاين با رضايتمندي مشتريان با توجه به شهرت بانكها
 335. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان
 336. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی
 337. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی
 338. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بیمه : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران
 339. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر تبلیغات بر جذب مشتریان خدمات بانکداری الکترونیک
 340. پایان نامه مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی­کاران
 341. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثير هوش فرهنگي بر رفتار شهروندي
 342. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثير سرماية فكري بر عملكرد شعب بانكهاي استان گيلان
 343. پایان نامه مدیریت بازرگانی : تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان
 344. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین
 345. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری
 346. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز
 347. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان
 348. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه
 349. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا
 350. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شرکت­های تعاونی شهرستان رشت
 351. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل
 352. پایان نامه مدیریت دولتی : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل
 353. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان
 354. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسي تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده
 355. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری
 356. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان
 357. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی
 358. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان
 359. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری
 360. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی
 361. پایان نامه مدیریت دولتی : تعيين ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی
 362. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 363. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای
 364. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان
 365. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان
 366. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی
 367. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات
 368. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزیابی تأثیر استفاده از نوع کانال توزیع بر تنظیم قیمت کالا
 369. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان
 370. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین جهت گیری های استراتژیک و قابلیت های بازاریابی
 371. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : رابطه بین نهادینه سازی اصول اخلاقی و کیفیت زندگی کاری و پیامدهای شغلی
 372. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تبیین رابطه تعهد سازمانی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در صنعت بیمه
 373. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان
 374. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی نقش پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا
 375. پایان نامه مدیریت : رابطه یادگیری محوری با ارزش مشتری در شعب بانک ملی رشت
 376. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان
 377. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه رضايت مشتري و عملکرد تجاري شرکتهاي صنعت بیمه
 378. پایان نامه مدیریت : رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و اشتیاق شغلی کارکنان
 379. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی
 380. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود
 381. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان
 382. پایان نامه مدیریت : تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی
 383. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع
 384. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی
 385. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک
 386. پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه­ ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران
 387. پایان نامه مدیریت : بررسی تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل
 388. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت
 389. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت
 390. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند
 391. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: انتخاب پروژه های استراتژیک مبتنی بر نگاه منبع محور
 392. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری
 393. پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب
 394. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی
 395. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی: نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک
 396. پایان نامه ارشد مدیریت: نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای
 397. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری: عوامل موثر در برون سپاری خدمات شهری
 398. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: طراحی الگوی ارزش پیشنهادی کارفرما از دیدگاه نخبگان دانشجویی
 399. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: طبقه بندی مشتریان بر اساس تکنیک شاخص مروجین با رویکرد فازی
 400. پایان نامه ارشد مدیریت دولتی: بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی
 401. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 402. پایان نامه ارشد مدیریت: ارائه مدلی جهت انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد تلفیقی تکنیک گروهی DEMATEL و VIKOR در محیط فازی
 403. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی آثار حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
 404. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی
 405. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسي تاثير استقرار نظام پيشنهادات بر كارآمدي نظام پاسخگويي حرفه اي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي اورژانس
 406. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی
 407. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 408. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان
 409. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار
 410. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه مدلی برای ارزیابی و انتخاب پیمانکاران با استفاده از روشهای چند معیاره فازی
 411. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل
 412. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
 413. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل
 414. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی بندرعباس
 415. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني
 416. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 417. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی ارتباطات درون واحدی و ارتباط ان بر واکنش کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران
 418. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ارائه یک مدل نوآورانه جهت ارزیابی نوآوری دانشگاه ها با رویکرد تلفیقی تحلیل عاملی اکتشافی AHP و TOPSIS
 419. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده
 420. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس
 421. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی
 422. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان، بر اساس مدل SWIPE
 423. پایان نامه ارشد مدیریت: شناسائي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتي هاي تجاري اقيانوس پيما
 424. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده
 425. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان
 426. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 427. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی: سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال
 428. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون
 429. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك كشاورزي
 430. پایان نامه ارشد مدیریت: سرمایه اجتماعی و توسعه مالی
 431. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول: سنجش اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاه مازندران
 432. پایان نامه ارشد مدیریت: رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهاي ستادي بانك ملی
 433. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی: ارتباط سنجي ارگونومي ، فرسودگي شغلي و نگرش حرفه اي معلمان مقطع متوسطه
 434. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392
 435. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا بر مراحل بودجه کشور
 436. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت
 437. پایان نامه مدیریت : ارائه مدل بهینه برای اگزیم بانک ایران
 438. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی و مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی در شرکتهای خصوصی و دولتی
 439. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : بررسي رابطه بهسازي نيروي انساني و سرمايه اجتماعي در سازمان آموزش و پرورش
 440. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : مطالعه تطبیقی به کارگیری الگوی دو عاملی هرزبرگ در ارزیابی مقایسه­ای انگیزش کارگران موقت ایران و سوئد
 441. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : مقایسه تطبیقی میزان رضایت ارباب رجوع ازعملکردشعب تامین اجتماعی
 442. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی چرخه مديريت دانش با رويکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانير
 443. پایان نامه مدیریت : عوامل موثر در ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي
 444. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی علت شناسانه ی رابطه جهانگردی وجرم
 445. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تحليل رابطه توانمندي( بر اساس مدل ملهم ) با تعهد کارکنان
 446. پایان نامه مدیریت : بررسی روش حادثه سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار مربوط به DPS و EPS
 447. پایان نامه مدیریت : شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني
 448. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان
 449. پایان نامه مدیریت بازرگانی : نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی
 450. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید
 451. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری
 452. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي عوامل تاثير گذار بر انتقال دانش سازماني
 453. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسي عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار
 454. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی وضعیت سرمایه فکری درشرکت مهندسی وتوسعه نفت
 455. پایان نامه مدیریت : بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری
 456. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی
 457. پایان نامه مدیریت : بررسي رابطه بين ميزان کارآفريني هيئت مديره هاي شرکت هاي تعاوني
 458. پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی کارکنان ادارات دولتی
 459. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیام های بازرگانی در جذب مخاطب
 460. پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 461. پایان نامه مدیریت : نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی
 462. پایان نامه مدیریت : بررسی مزایا و معایب نظام پرداخت کارمزد
 463. پایان نامه ارشدرشته مدیریت : ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
 464. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه
 465. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
 466. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در كارخانجات نورد
 467. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر وفاداري مشتريان
 468. پایان نامه ارشد مدیریت : شناسايي موانع صادرات سنگ هاي ساختماني
 469. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تأثير خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري
 470. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت
 471. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکی
 472. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری
 473. پایان نامه مدیریت بازرگانی : شناسايي عوامل مؤثر بر ملي گرايي مصرفي از ديدگاه مصرف كنندگان
 474. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری
 475. پایان نامه مدیریت : مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات
 476. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي تاثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی
 477. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد
 478. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : عوامل موثر بر رضایت از دورکاری درکارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 479. پایان نامه مدیریت : ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي
 480. پایان نامه مدیریت دولتی : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره ­­وری منابع انسانی
 481. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی
 482. پایان نامه مدیریت : ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
 483. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد
 484. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری بر بهره­وری سازمان برق
 485. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : بررسی تأثیر جهت گیری كارآفرینی بر رشد شركتهای كوچک در شهر گلپایگان
 486. پایان نامه مدیریت : بررسي نقش سرمايه فكري بر بازارگرايي شرکت های بیمه خصوصی
 487. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : شناسایی و رتبه بندی مولفه هاي موثردرپرداخت پاداش عادلانه
 488. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
 489. پایان نامه مدیریت دولتی : شناسايي موانع اجراي سيستم حسابداري منابع انساني در شركتهاي ايراني
 490. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی
 491. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها
 492. پایان نامه مدیریت : رابطه بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد
 493. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی :بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی
 494. پایان نامه مدیریت : بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی
 495. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تأثير سرمايه اجتماعي بر تصميم‌گيري استراتژيک در شعب بانک تجارت
 496. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت
 497. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی
 498. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسي سنجش ميزان اثر بخشي تيمهاي كاري
 499. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه
 500. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران
 501. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا
 502. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان
 503. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسي عوامل مؤثر بر وفاداري و رضايت مندي مشتريان نمايندگي‌هاي شرکت بيمه
 504. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان
 505. پایان نامه مدیریت دولتی : عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران
 506. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده
 507. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی ارتباط میان برنامه ریزي و مدیریت مسیر شغلی بر تعهد و رضایتمندي شغلی
 508. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی :مقايسه تطبيقي عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهاني و برنامه ريزي شده
 509. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتریان بانک سینا
 510. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: امکان سنجي اجراي بودجه ريزي عملياتي در دانشگاه آزاد اسلامي
 511. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی: بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران مرکز آموزشی درمانی
 512. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي ­های آن در شركت خودرو­سازی سايپا
 513. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی
 514. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین در ثبت ورود و خروج کالاها
 515. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر
 516. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار شهروندی مشتری با توجه به نقش تعدیل گر هوش اخلاقی کارکنان
 517. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی تاثیر سرمایه فکری سازمان بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن
 518. پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی
 519. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت لبنیات بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر
 520. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: تاثیر مشاغل سخت وزیان آور بر از کارافتادگی و فوت ناشی از کار در سازمان تامین اجتماعی
 521. پایان نامه ارشد مدیریت منابع انسانی: تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان
 522. پایان نامه ارشد مدیریت ترافیک: مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران و انگلیس و فرانسه
 523. پایان نامه ارشد مدیریت: نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر در ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان
 524. پایان نامه ارشدرشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی
 525. پایان نامه مدیریت : تاثیر رهبري همنوا بر مدیریت جانشين پروري در شبکه یک سیما
 526. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان
 527. دانلود پایان نامه ارشدرشته مدیریت : تاثير آموزه هاي ديني بر رفتار شهروند سازماني در شهرداري کاشان
 528. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر كاربرد تكنولوژ‍ي اطلاعات بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی
 529. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : عملكرد، شناسایی میزان اثربخشی و كارامدی كاركنان سازمانها
 530. پایان نامه مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه
 531. پایان نامه ارشد مدیریت دولتی : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین
 532. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسی تأثیر پیاده­سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت بهره برداری نفت و گاز
 533. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
 534. پایان نامه مدیریت دولتی: تحليل رابطه جوسازماني و رفتار شهروندي سازماني
 535. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC)
 536. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی رابطه بین وظیفه شناسی کارکنان ورضایت ارباب رجوع درسازمان صنعت و معدن تجارت
 537. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط فرایند مدیریت دانش و فشار روانی کارکنان بانک ملت شهر تهران
 538. پایان نامه مدیریت دولتی : تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات
 539. پایان نامه مدیریت دولتی : تاثیر پرورش سرمایه انسانی بر بهبود عملکرد سازمان
 540. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 541. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند
 542. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسي تاثیر تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات گلاب و عرقیات
 543. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت :بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی
 544. پایان نامه مدیریت : بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی
 545. پایان نامه مدیریت دولتی : تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی
 546. پایان نامه مدیریت : دلایل عدم ارتقای شغلی بانوان در پستهای اختصاصی در سازمان های دولتی
 547. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت
 548. دانلود پایان نامه مدیریت : شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی
 549. پایان نامه مدیریت : شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك
 550. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی : بررسي وضعيت رضايت‌مندي جامعه هدف از خدمات ارائه شده در بنياد شهيد
 551. پایان نامه مدیریت : تأثیرمولفه های E-CRM برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان
 552. پایان نامه مدیریت : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان
 553. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان
 554. پایان نامه ارشد مدیریت مالی و بودجه: بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا
 555. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای
 556. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی: بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران
 557. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: تاثير استراتژي مديريت هزينه بر عملكرد مالي بلند مدت شركت انتقال گاز ايران
 558. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار
 559. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی
 560. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی
 561. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط
 562. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه نظام جبران خدمت و بهره ­وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی منطقه کاشان
 563. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران
 564. پایان نامه مدیریت بازرگانی : بررسي رابطه بين مديريت دانش با سلامت سازماني کارکنان
 565. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست
 566. پایان نامه مدیریت : اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS
 567. پایان نامه مدیریت : بررسی تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان
 568. پایان نامه مدیریت : بررسي ارتباط توسعه اقتصادي و بازده سرمايه گذاري بنگاه‌ها
 569. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : رابطه ي بين فرهنگ سازماني با بهره وري نيروي انساني
 570. پایان نامه مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت
 571. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق
 572. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : شناسايي وضعيت كيفيت زندگي كاري كاركنان کارخانه‌های کاشی یزد
 573. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل
 574. پایان نامه مدیریت : شناسايي قابليت ها و مهارتهاي مورد نياز براي مديران فروش در سطح بين الملل
 575. پایان نامه مدیریت بازرگانی : رابطه بین تصوير سازماني با وفاداری مشتريان بانک رفاه
 576. پایان نامه مدیریت : بررسی علل عدم بكارگيري RFID برای بهبود فرآیند مدیریت زنجیره تامین
 577. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان
 578. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه تلاطم محیطی با تفکر استراتژیک در بین مدیران بنگـاه‌های اقتصادی
 579. پایان نامه مدیریت : مقایسه عملکرد سازمان تربیت بدنی استان مرکزی با استان قم
 580. پایان نامه مدیریت : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی
 581. پایان نامه مدیریت : بررسی و شناخت موًثرترين ابزارهاي ارتباطات بازاريابي
 582. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي ايران
 583. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران
 584. پایان نامه مدیریت : بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني
 585. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارزيابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقيت (CSF) بانکداری الکترونيک در بانک ملت
 586. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی
 587. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : شناسايي و رتبه بندي عوامل کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي
 588. پایان نامه ارشد مدیریت : مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان
 589. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر میزان گرایش به معنویت در محیط کار
 590. پایان نامه مدیریت : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی
 591. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي
 592. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : نقش فناوریهای نوین بر توانمند سازي تصمیم گیري کارکنان
 593. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 594. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها
 595. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان
 596. پایان نامه مدیریت : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران
 597. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی : بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک
 598. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی
 599. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی
 600. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران
 601. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه
 602. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید
 603. پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد
 604. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای
 605. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی
 606. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت
 607. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسی تأثير کيفيت خدمات الکترونيک و اثر بخشی تبليغات دهان به دهان بر نيات رفتاری مشتريان
 608. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 609. پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی
 610. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت
 611. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسي رابطه بین جو سازماني با استرس شغلي و خلاقيت در كاركنان اداره کل بیمه سلامت
 612. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع / وصول مطالبات بانک کشاورزی
 613. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی رابطه شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 614. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 615. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: طراحي الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام
 616. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مقایسه­ اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلد
 617. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی: طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي
 618. پایان نامه ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: عوامل موثر بر کیفیت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت
 619. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات با تاکید بر سوداوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت
 620. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار و اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار
 621. پایان نامه ارشد مدیریت ساخت: بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدبا استفاده از تحلیل (Swot)
 622. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسی رابطه سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران
 623. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسي تاثير قراردادآتي بر ريسك سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
 624. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت
 625. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی عوامل فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد در پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی
 626. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی رابطه فرصت­های رشد و پایداری سود در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد
 627. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی
 628. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش بازاریابی: بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
 629. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسي تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا
 630. پایان نامه ارشد مدیریت مالی: بررسي تأثير بانکداري الکترونيک بر عملکرد نظام بانکداري بدون ربا
 631. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: بررسی تاثیر متقابل عوامل مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری
 632. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري: اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر
 633. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسي رابطه بين استعداد خستگي شغلي با اشتياق شغلي و ميل به ماندن كاركنان دستگاههاي اجرايي شهر رفسنجان
 634. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی مقایسه ­ای آمادگی دستگاه­ های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه­ زیرساخت­های پیاده­ سازی مدیریت دانش
 635. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسي نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت در عملكرد مديران و كاركنان سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
 636. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی: بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي
 637. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت شعب در تجهیز منابع مالی
 638. پایان نامه ارشد مدیریت و منابع انسانی: بررسی عوامل موثر بر سرمایه­ های اجتماعی پلیس ایران
 639. پایان نامه ارشد مدیریت انتظامی: بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
 640. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: بررسي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك
 641. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی: بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف
 642. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 17300
 643. پایان نامه مدیریت : رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی بر اساس عملکرد با استفاده از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی
 644. پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران
 645. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصاد : تأثير بهره‌وري کل عوامل تولید بر ميزان اشتغال در صنعت توليد مواد
 646. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی : بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان
 647. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد : سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی
 648. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی : پويايي­ تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران
 649. پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی
 650. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی : بررسي رابطه بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی
 651. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی لزوم تداوم استراتژی­های تجدیدساختار صنعت برق ایران
 652. پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه­ میان استقلال زنان و رفتاری باروری
 653. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان­های دولتی
 654. پایان نامه مدیریت : ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران
 655. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی
 656. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بودجه و مالی: عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین
 657. پایان نامه ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی: بررسي نقش عنصر انساني (کارکنان) در بروز سوانح دريايي
 658. پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان
 659. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی : رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده، رشد درآمد ها
 660. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری : اثرات پياده ‏سازي شهر الکترونيک بر مديريت شهري
 661. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : بررسي رابطه بين رضايت شغلي و مسئوليت پذيري در ميان کارکنان بانک مرکزي
 662. پایان نامه مدیریت اجرایی : استراتژي مناسب فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي
 663. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : سازمان مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك
 664. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی : رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان
 665. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان
 666. پایان نامه مدیریت : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان
 667. پایان نامه ارشد مدیریت تکنولوژی : ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی
 668. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی
 669. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی
 670. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی : بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش
 671. دانلود پایان نامه ارشد مدیریت شهری : ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
 672. پایان نامه مدیریت رسانه : مقایسه رابطه سبک رهبری و جوّ سازمانی با انگیزش کارکنان
 673. پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی
 674. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه
 675. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید
 676. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس
 677. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان
 678. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی: بررسی مدیریت منابع انسانی بر عملکرد مالی شعب بانک ملی شهر اصفهان براساس مدل هاروارد
 679. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی
 680. پایان نامه ارشد مدیریت: بررسی و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و رابطه آن با سطح نوآوری ساز
 681. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل: تاثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری
 682. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
 683. پایان نامه ارشد مدیریت فناوری اطلاعات: بررسی و اولویت­ بندی زیرساختهای روشهای الكترونیكی جمع­ آوری كمك های مردمی در موسسات عام المنفعه براساس تکنیک ANP
 684. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکت ها بر سیاست های متهورانه مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 685. پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس
 686. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاوني هاي توليد کشاورزی
 687. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی: تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو
 688. پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: رتبه‌بندي کشورهاي حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي کلان مديريتي – اقتصادي
 689. پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)
 690. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت: تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه
 691. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)
 692. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران با رویکرد امنیت محله محور (مطالعه موردی محلات منطقه 16 تهران)
 693. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه سال 1392)
 694. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین شاخص های اخلاق حرفه ای فرماند هان و مدیران ناجا (با تکیه بر آیات و روایات )
 695. دانلود پایان نامه نامه : نقش اصلاح هندسي معابر در وقوع تصادفات ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر
 696. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير شخصيت کارکنان بر تحليل‌رفتگي آنان
 697. پایان نامه کارشناسی ارشد ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران
 698. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل طراحی شبکه زنجيره تأمين سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوريتم ژنتيک
 699. دانلود پایان نامه : اثربخشي دوره هاي آموزش پيش از خدمت سربازان تعاون يار در ايجاد صلاحيت هاي حرفه اي
 700. پایان نامه ارزشیابی برنامه های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آموزش های بلند مدت از دیدگاه مدیران
 701. پایان نامه بررسی تاثیر بکارگیری سیستم کنترل سرعت متوسط وسایل نقلیه بر میزان تصادفاتمطالعه موردی محور شیراز -مرودشت
 702. دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 703. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت ‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران
 704. پایان نامه تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز
 705. دانلود پایان نامه : تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم
 706. دانلود پایان نامه : رابطه مدیریت دانش و خلاقیت در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران: 93-1392
 707. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل در ایران و کشورهای ایالات متحده امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا
 708. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي رابطه وي‍ژگي هاي روانشناختي فرماندهان و مديران با سبك هاي مديريت مورد مطالعه دانشگاه علوم انتظامی امین
 709. پایان نامه ارشد : شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران
 710. پایان نامه فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-
 711. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه
 712. دانلود پایان نامه:تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات مطالعه موردی محور سعادت شهر – شیراز
 713. دانلود پایان نامه:تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج
 714. پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
 715. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین و الویت ­بندی استراتژی­های ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور
 716. دانلود پایان نامه : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه : شهر اصفهان
 717. پایان نامه : آينده نگاري ترافيك كانتينري بنادرجنوبي ايراني در افق 1404 -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی
 718. دانلود پایان نامه : بررسي ارتباطات یکپارچه بازاریابی در فروشگاههای زنجیره ای و ارائه یک مدل پیشنهادی
 719. پایان نامه بررسی عوامل اصلی بروز تصادفات وتغییر شدت آن در فصول مختلف سال در محور نور- چمستان سال 1390
 720. دانلود پایان نامه : بررسی میزان تأثیر ضریب اصطکاک سطح آسفالت بر تصادفات مطالعه موردی شهر اصفهان
 721. مقاله بررسي و ارزيابي ترافيك و حمل و نقل شهري با توجه به نيازهاي معلولان و جانبازان در سه محدوده مركز شهر، پارك ملت و پارك جنگلي آبيدر در شهر سنندج
 722. پایان نامه ارشد : بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازه در شهر اراک
 723. پایان نامه : تأثیر برنامه ریزی فرهنگی از طریق برنامه تلویزیونی از تو می پرسند بر رفتار فرهنگی موردکاوی مردم شهر تهران،مناطق1،3،4،5،10،15
 724. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی -انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری
 725. پایان نامه : رابطه امنیت شغلی ، استرس شغلی و تعهدسازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سمنان در سال تحصیلی 89-88
 726. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز
 727. پایان نامه کارشناسی ارشد نقد و بررسی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با محوریت نقش پلیس در پیشگیری،کنترل وجبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی
 728. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ
 729. دانلود پایان نامه : شناخت اثربخشی آموزش هاي ضمن خدمت کارکنان فرماندهي انتظامي استان مازندران
 730. پایان نامه : عوامل موثر بر رضایت گردشگران چینی از تسهیلات اقامتی مطالعه هتل های 4 ستاره و 5 ستاره شهر تهران
 731. دانلود پایان نامه : شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب
 732. پایان نامه ارشد ترافیک : کاهش زمان سفر درون شهری و کاهش ترافیک
 733. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش واسطه‌گری جوسازمانی در دانشگاه کابل
 734. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران
 735. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل ارتقاي شايستگي مديران پليس آگاهي مورد مطالعه پليس آگاهي كرمانشاه و استان هاي همجوار
 736. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان از دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 737. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل دستیابی به مدیریت دانش در سیستم حمل ونقل دریایی بنادر جنوبی کشور
 738. پایان نامه : ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران (مطالعه موردی شهرستان رامسر)،
 739. پایان نامه تعیین کارایی نسبی بیمارستان های دولتی در استان ایلام-تحلیل پوششی داده ها
 740. پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه
 741. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز
 742. پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه استان گیلان)
 743. پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجی و طراحي الگوي ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران با توجه به الزامات سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی
 744. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز
 745. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان
 746. دانلود پایان نامه : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری
 747. پایان نامه نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم در ناجا مورد مطالعه استان کرمان
 748. پایان نامه تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی
 749. پایان نامه زندگی خوابگاهی و نحوه تکوین هویت فرهنگی دختران
 750. پایان نامه : رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای فرهنگی- اجتماعی گردشگری -مورد مطالعه مشهد مقدس-
 751. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازتعریف مفهوم مشتری در کسب و کار در پرتو آموزه های قرآنی
 752. دانلود پایان نامه : بررسی تأثير آموزش مقررات راهنمايي و رانندگي بركارآيي همياران پليس مطالعه موردي شهر تهران 1391
 753. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان
 754. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی
 755. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درماني در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل
 756. پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین و بازنگری مهم‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد کارکنان گمرک شهید رجائی
 757. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه‌ بین کیفیت ‌زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان
 758. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان
 759. پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در ارتباطات پویا و مفید بین پژوهشگران و مردم و دانشگاه ­ها
 760. پایان نامه ارشد : اولویت‎بندی تاثیر ابزارهای تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران اروپایی به کشوراز دید گردشگران
 761. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه بین هوش و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شرکت زاگرس جنوبی
 762. دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز-1392دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی
 763. دانلود پایان نامه :بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
 764. دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل
 765. دانلود پایان نامه :نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآیي كاركنان اداره دارایی
 766. دانلود پایان نامه : مطالعه اثرات تصادفات خارج شهر در اولین ساعات روز در بزرگراه تهران-کرج در سال 2011-2012
 767. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در کنترل تصادفات عابرین پیاده مورد مطالعه شهرستان دماوند 1391-1392
 768. پایان نامه : مطالعه و بررسي تطبيقي روشهاي عبور عابرين پياده شهر تهران از عرض معابر و ارائه مطمئن ترين الگو سال‌هاي 1387 و 1388
 769. پایان نامه ایجاد فنون مذاکرات بهتر در بازاریابی(شرکت هنکل پاک وش)
 770. دانلود پایان نامه:بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان
 771. دانلود پروژه:بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات
 772. دانلود پروژه:بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات
 773. دانلود پایان نامه : بررسي رابطه بین میزان مشارکت در تصمیم گیری ها با انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه اول ناحیه یک بندرعباس
 774. دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
 775. پایان نامه بررسی رابطه سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان در سال 1392
 776. پایان نامه بررسي تأثير شخصيت کارکنان برتحليل‌رفتگي آنان
 777. پایان نامه تأثير نگرش فراگيران بر يادگيري فعاليت هاي جسماني در آموزشگاه علمي تخصصي ثامن الائمه ع ناجا
 778. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه مهارت های مدیریتی با اثر بخشی کنترل اغتشاشات-تهران بعد از دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری
 779. دانلود پایان نامه:نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
 780. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران
 781. پایان نامه ارشد : بررسي ميزان تاثير اعمال نمره منفي در رفتار ترافيكي راننده
 782. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت از جیب بیمه شدگان خدمات پزشکی در ایران از نگاه بیمه گر دولتی
 783. پایان نامه ارشد : ارزشیابی محل های دفن مواد زائد جامد شهرستان ساوه با استفاده از روش منتخب آژانس کنترل آلودگی مینسوتا( (MPCA)
 784. دانلود پایان نامه : آسيب‌شناسي معاونت منابع انساني شركت برق منطقه‌اي تهران با هدف بهبود و توسعه
 785. پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملي
 786. پایان نامه شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان بانكداري اينترنتي
 787. پایان نامه نقش بازاریابی الکترونیکی بر جذب مشتری در بانک تجارت
 788. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل موثر بر اشتیاق به برند و نتایج حاصل از آن
 789. پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان
 790. پایان نامه بررسي رابطه حاکميت شرکتي ومديريت سود صنعت خودرو سازي
 791. پایان نامه بررسي امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتي در بانک ملي
 792. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران
 793. پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری
 794. پایان نامه بررسی وضعیت مشتری مداری و عوامل موثر بر آن در بازار زنجان
 795. پایان نامه جهت گيري استراتژيک برمديريت برند
 796. پایان نامه ارشد : بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان محصولات دارويي شركت داروسازي سها
 797. پایان نامه ارشد : ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
 798. پایان نامه تدوين استراتژي هاي قابل اجرا براي شهرک صنعتي فيروزکوه
 799. پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
 800. پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان
 801. پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
 802. پایان نامه ارزيابي ريسک و عملکرد بخش بانکداري ايران
 803. پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 804. پایان نامه بررسی و رتبه بندی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آموزش و پرورش
 805. پایان نامه ارزيابي و رتبه بندي شاخص هاي کارت امتيازي متوازن
 806. پایان نامه بررسي ميزان رضايت مشتريان از خدمات ارائه شده و تأثير آن بر وفاداري
 807. پایان نامه رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي داروﺳﺎزي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان
 808. پایان نامه پذيرش تجارت الکترونيک در شرکت هاي منتخب صادر کننده استان سمنان
 809. پایان نامه ارشد : بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری اعضاء در کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر
 810. پایان نامه ‌ بررسي تاثير حاکميت شرکتي (CG) بر ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
 811. پایان نامه عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان شرکت رایتل
 812. پایان نامه بررسی نقاط قوت و ضعف بیمه های عمر و پس انداز در شرکت بیمه آسیا
 813. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 814. پایان نامه بررسي تأثير طرح رشد و ارتقاء در كارائي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
 815. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي روشهاي ارزيابي عملكرد از ديدگاه مديران و كاركنان در شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
 816. دانلود پایان نامه :بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
 817. پایان نامه بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)
 818. دانلود پایان نامه : بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)
 819. پایان نامه بررسي تاثير كيفيت خدمات بر روي وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي: واحد خدمات رفاهي شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري )
 820. پایان نامه بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي در صنعت بيمه (مطالعه موردي بيمه ايران)
 821. دانلود پایان نامه : بررسي تاثير تمركز و رسميت ساختار سازماني در تامين بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
 822. پایان نامه بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان
 823. دانلود پایان نامه : بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي در صنعت بيمه (مطالعه موردي بيمه ايران)
 824. پایان نامه بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)
 825. پایان نامه بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان
 826. دانلود پایان نامه : بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان
 827. پایان نامه بررسي رابطه بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصميم خريد خودرو
 828. دانلود پایان نامه :بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد
 829. دانلود پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان
 830. پایان نامه بررسي رابطه سازگاری ارزشی نامهاي تجاري(برند ) بامولفه هاي تعهد عاطفی، وفاداری، رضايتمندي واعتماد از ديدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاههاي لوازم خانگی اسنوا)
 831. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز
 832. پایان نامه بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز
 833. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آثار تبلیغات بر افزایش فروش شرکت های فعال در صنایع مواد غذای ( نظیر لبنیات ، خشکبار، کنسرو و …) در شهر اهواز از دید گاه مصرف کنندگان
 834. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه بين تبليغات تلویزیونی بر رفتار مصرف كنندگان درفرایند تصميم خريد خودرو
 835. دانلود پایان نامه : بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده
 836. پایان نامه شناسايي عـوامل موثر بر به كارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه های اقتصادی و اساتید دانشگاه های خوزستان
 837. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد
 838. پايان ‏نامه‌ كارشناسي ارشد : بررسي رابطه سازگاری ارزشی نامهاي تجاري(برند ) بامولفه هاي تعهد عاطفی، وفاداری، رضايتمندي واعتماد از ديدگاه مصرف كنندگان (در فروشگاههاي لوازم خانگی اسنوا)
 839. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز
 840. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی آثار چگونگی افزایش اثر برند در افزایش فروش لوازم خانگی الکتریکی در شهر اهواز از دید مصرف کننده
 841. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) با سود هر سهم(EPS) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
 842. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي عـوامل موثر بر به­كارگيري بازاريابي الكترونيكي در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه­های اقتصادی و اساتید دانشگاه­های خوزستان
 843. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و رتبه بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر رضایتمندی مشتریان در منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی(ره)
 844. پایان نامه تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)
 845. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي و اولويت بندي تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي با استفاده از معيارهاي مناسب در تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP (مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي)
 846. پایان نامه بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین
 847. دانلود پایان نامه : بررسی نقش بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری درشعب بانک ملت استان خوزستان
 848. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير كيفيت خدمات بر روي وفاداري مشتريان ( مطالعه موردي: واحد خدمات رفاهي شرکت بهره برداري نفت وگازآغاجاري )
 849. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي ابعاد ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تاثير آن بر تمايل مشتريان به پذيرش خدمات بيمه اي در صنعت بيمه (مطالعه موردي بيمه ايران)
 850. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان
 851. دانلود پایان نامه : بررسي زمينه هاي همكاري و اختلاف ايالات متحده آمريكا و روسيه در مبارزه با تروريسم در افغانستان 2001-2012
 852. دانلود پایان نامه :بررسی رابطه کمال گرایی و بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)
 853. پایان نامه بررسي جنگ آمريكا و عراق بر امنيت ملي ايران
 854. دانلود پایان نامه : بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني در دانشگاه تهران
 855. پایان نامه کارشناسی ارشد اولولیت بندی شاخص های تاثیر گذار بر رضایت گردشگران با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها(موردمطالعه: هتل های استان مازندران)
 856. دانلود کامل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون باعملکرد سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه :شرکت لبنیاتی وارنا)
 857. دانلود پایان نامه : امکان سنجی استقرار مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه قم
 858. پایان نامه بررسي موانع توسعه بانكداري الكترونيك در ايران
 859. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه هوش معنوی و اخلاق حرفه ای با اثر بخشی مدیران
 860. پایان نامه بررسی ویژگی های مشاغل غیررسمی شهرستان زابل
 861. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رضايت مندي كارشناسان (بخش شغلي 30000) شركت توانير از مسيرپيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
 862. پایان نامه تأثیر شایستگی های کانونی مدیریت بر تضمین کیفیت دانشگاه قم
 863. پایان نامه رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت سرمایه فکری آموزش و پرورش لاریجان
 864. پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی
 865. دانلود پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی بر زنجیره تأمین با میانجی گری مدیریت دانش در شرکت سایپا
 866. پایان نامه نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآیي كاركنان اداره دارایی
 867. دانلود پایان نامه : بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز
 868. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 869. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي كاركنان و رضايت شغلي آنان درسازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان – شهرستان اهواز
 870. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه استقرارسیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر مدیریت عملکرد شرکت شیر و لبنیات بیستون استان کرمانشاه
 871. دانلود پایان نامه : شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي
 872. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش سازماندهی مشاغل کاذب (دستفروشی) در امنیت اجتماعی شهری
 873. پایان نامه بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت
 874. پایان نامه : بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای
 875. دانلود پایان نامه : بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات
 876. پایان نامه بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان
 877. پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
 878. پایان نامه ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي
 879. پایان نامه پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )
 880. دانلود پایان نامه ارشد درباره استراتژی
 881. پایان نامه میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
 882. پایان نامه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا
 883. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران
 884. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری دامغان
 885. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل جذب سرمایه مشتری با تاکید بر نقش رسانه ­های بازاریابی اجتماعی
 886. دانلود پایان نامه:بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي اساتيد دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس
 887. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران
 888. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده بر وفاداری و قصد خرید مجدد
 889. دانلود پایان نامه:بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران
 890. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA
 891. دانلود پایان نامه:انتخاب تجهيزات جهت اجراي CM با استفاده از تكنيك‌ها‌ي ANP وTOPSIS فازي(مطالعه موردي درشركت فولاد آلياژي ايران )
 892. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
 893. دانلود پایان نامه:اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر تهران
 894. پایان نامه کارشناسی ارشد اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)
 895. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
 896. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران،ایران خودرو وسایپا)
 897. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران
 898. دانلود پایان نامه:بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)
 899. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان
 900. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران
 901. دانلود پایان نامه:بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 902. دانلود پایان نامه:رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
 903. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 904. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد
 905. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران
 906. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی
 907. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان
 908. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید
 909. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران
 910. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)
 911. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان
 912. دانلود پایان نامه:بررسي تأثير مديريت دانش بر يادگيري و خلاقيت سازماني از ديدگاه مديران دستگاههاي اجرايي استان اردبيل
 913. دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل
 914. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان
 915. دانلود پایان نامه:بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران
 916. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران
 917. دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا در ذهن مشتریان ( جزیره قشم در سال 1393 )
 918. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی استان گیلان
 919. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان با میانجگری ارزش مشتری
 920. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان
 921. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA
 922. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه
 923. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد
 924. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین نگرش مشتریان نسبت به تبلیغات و میزان ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس
 925. دانلود پایان نامه:بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در ستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نداجا)
 926. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان
 927. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران اداره امور شعب جنوب تهران
 928. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ی بین سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی دربانک مسکن شعب جنوب غرب تهران
 929. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل رضایت‌مندی بیمه شدگان طلایی در بیمارستان‌های خصوصی سطح رشت
 930. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي
 931. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر
 932. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصيلي 90 – 1389
 933. دانلود پایان نامه:بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM
 934. دانلود پایان نامه:بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
 935. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان
 936. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد دبیران مقطع متوسطه(دوره دوم)نظری منطقه هجده سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
 937. دانلود پایان نامه:بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه
 938. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 939. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
 940. دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان ایلام)
 941. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت جانشین پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران
 942. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان
 943. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
 944. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران
 945. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان
 946. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 947. دانلود پایان نامه:تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجيره تأمين در صنعت خودروسازي
 948. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت
 949. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران
 950. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش
 951. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند
 952. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها
 953. دانلود پایان نامه:تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 954. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان
 955. دانلود پایان نامه:رابطه بين عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان گمركات استان گيلان با توجه به نقش ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني
 956. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی
 957. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان
 958. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 959. دانلود پایان نامه:رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه شرکت های بیمه شهرستان رشت)
 960. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL
 961. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رتبه بندی عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی
 962. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
 963. دانلود پایان نامه:سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران
 964. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام
 965. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران
 966. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان
 967. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
 968. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر
 969. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان
 970. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده
 971. دانلود پایان نامه:طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی
 972. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان
 973. دانلود پایان نامه:عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ (مورد مطالعه استان گیلان)
 974. دانلود پایان نامه:نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 975. پایان نامه تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم
 976. پایان نامه ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری
 977. پایان نامه ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران93
 978. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تاثیر بازاریابی آموزشی بر توانمند سازی کارکنان فروش خدمات
 979. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM
 980. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران
 981. دانلود پایان نامه ارشدر:ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان
 982. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)
 983. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی مديريت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان
 984. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در اداره کل امور مالیاتی استان همدان
 985. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر
 986. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود
 987. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس
 988. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان
 989. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
 990. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی
 991. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان
 992. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی
 993. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی بر وفاداری مشتریان بانک
 994. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور
 995. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی
 996. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان
 997. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات
 998. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر ثروت سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
 999. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثير مدیریت سرمايه در گردش وتصمیمات مالی برسودآوری شركت های پذیرفته شده دربورس
 1000. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای
 1001. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی
 1002. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
 1003. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانشدر کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک
 1004. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران
 1005. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی
 1006. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM
 1007. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه مشتریان
 1008. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک
 1009. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری
 1010. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک
 1011. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس
 1012. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران
 1013. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری
 1014. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان تأثیر اصلاح و بهبود شیوه ها و روش های ارائه خدمات بر رضایت مشتریان با محوریت کارت هوشمند سوخت
 1015. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران
 1016. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران
 1017. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ترکیب تنوع تیم مدیران عالی بر ایجاد تغییر استراتژیک
 1018. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر ابعاد ساختاری سازمان مورد بررسی بر هوشمندی رقابتی
 1019. پایان نامه تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن
 1020. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر بررسی تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران ایران
 1021. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 1022. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سازمان گردشگري استان گيلان بر پويايي اشتغال
 1023. پایان نامه تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر
 1024. پایان نامه تحليل وضعيت بروندادهاي علمي جمهوري اسلامي ايران در اولويت­هاي منتخب علم و فناوري
 1025. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سازمان گردشگري بر پويايي اشتغال
 1026. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر نگرش سرمایه گذاران وعملکرد مقطعی در مدل ریسک چند عاملی شواهدی از بازار اوراق بهادار
 1027. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بررابطه بین اعتمادبیش ازحدمدیریتی و واکنش سرمایه گذاران
 1028. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیرهموارسازی سود بر کیفیت سود و قیمت گذاری بازار درشرایط عدم اطمینان محیطی
 1029. پایان نامه تخمین تابع تقاضای بیمه درمان مکمل در استان های منتخب
 1030. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهينه‌ سازي زمان و هزينه به روش الگوريتم ژنتيك براي پروژه‌هاي عمراني
 1031. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام
 1032. پایان نامه تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید
 1033. دانلود پایان نامه:بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس
 1034. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی
 1035. دانلود پایان نامه: تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان
 1036. دانلود پایان نامه: ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با استفاده از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان
 1037. پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی برای انتخاب مناسبترین تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان
 1038. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به منظور ترجمه، جاري سازي و همراستایي اثربخش استراتژيهاي كلان و موضوعات استراتژيك در لايه هاي مختلف سازمان
 1039. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری
 1040. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه ی مدل برنامه ريزی استراتژيک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)
 1041. دانلود پایان نامه:ارزیابی پذيرش سيستم مديريت اطلاعات پروژه در سازمان‌هاي تسهيلگر در حوزه فناوري پیشرفته براساس نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری(UTAUT)
 1042. دانلود پایان نامه:ارزیابی تاثیر تنوع کاربرد کارتهای ATM در بانکداری الکترونیک بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی در استان گیلان
 1043. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران
 1044. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)
 1045. دانلود پایان نامه:ارزيابي سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت بارویکرد فرایند تحلیل شبکهANP ( مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان )
 1046. دانلود پایان نامه:ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های نتایج مدل EFQM
 1047. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت CSFها در پیاده سازی سیستم های برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC در شرکت هواپیمایی هما
 1048. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی کارایی رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 1049. دانلود پایان نامه:ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) – مدل پنجره ای و مدل رسته ای سلسله مراتبی
 1050. دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان
 1051. دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس با استفاده از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qua
 1052. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي در موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع) استان گيلان و مقايسه آن با ساير بانكهاي فعال استان گیلان
 1053. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران
 1054. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان­ سنجی پیاده­ سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا
 1055. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده
 1056. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انتخاب مرغ سبز و محصولات ارگانیک
 1057. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب وزن های بهینه در روش های کارایی سنجی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ، مطالعه موردی داده های بانکی
 1058. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و هایپراستار و مقایسه آنها با هم
 1059. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)
 1060. دانلود پایان نامه:اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر
 1061. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازیاولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی
 1062. پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)
 1063. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه
 1064. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر تعطیلات در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 1065. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا
 1066. دانلود پایان نامه:بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران
 1067. دانلود پایان نامه:بررسی اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در بهبود عملکرد بندر شهید رجایی
 1068. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش جرأت¬ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت
 1069. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، ارزش افزوده سهامدار(SVA) و ارزش افزوده بازار(MVA) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 1070. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتریان(مورد مطالعه:هتل­های منتخب شهر اصفهان)
 1071. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان آمل
 1072. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین ساز و کارهای کنترلی شرکت ها و میزان نگهداشت وجه نقد آن ها: با تمرکز بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
 1073. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)
 1074. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلامبررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلام
 1075. دانلود پایان نامه :بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی (مطالعه موردی صنعت کاشی و سراميک استان یزد)
 1076. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)
 1077. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان (مورد کاوی: اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی)
 1078. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی استراتژی های مختلف اکتساب تکنولوژی و الویت بندی آن ها با استفاده از تکنیک ANP در سازمان ها: مورد مطالعاتی در شرکت برید سامانه نوین
 1079. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان
 1080. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز در شمال ایران «منطقه 9»)
 1081. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور
 1082. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر اعتیاد به کار و بهداشت شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارمندان سکوی سروش (منطقه بهرگان)
 1083. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)
 1084. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)
 1085. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه­ های کیفیت (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن تهران)
 1086. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان
 1087. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی قابل معامله و تضمین سپاری بمنظور معامله یا تامین مالی در ارتقا فعالیت (شاخص های عملیاتی و مالی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
 1088. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)
 1089. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام
 1090. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1091. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1092. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
 1093. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل محبوبیت برند بر وفاداری مشتری وتبلیغات دهان به دهان شواهدی از برندهای بیسکویت در ایران
 1094. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر
 1095. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)
 1096. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه
 1097. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت
 1098. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز
 1099. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
 1100. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان
 1101. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت ( مطالعه موردی شرکت های مواد غذایی استان گیلان)
 1102. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش و تاثير تامين مالي پروژه محور در مشارکت عمومي خصوصي و توسعه اقتصاد کشور و بررسي عوامل موثر در مشارکت
 1103. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)
 1104. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رهبری تحول¬گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای
 1105. دانلود پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)
 1106. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس
 1107. دانلود پایان نامه: بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)
 1108. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیلان
 1109. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع
 1110. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه
 1111. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)
 1112. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکردکارکنان در بانک صادرات استان اردبیل
 1113. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی
 1114. دانلود پایان نامهبررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز
 1115. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ارتباطات راهبردی کارکنان و الزامات تغییر سازمانی در ادارات دولتی استان گیلان(بندرآستارا)
 1116. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان (مطالعه موردی: رستورانهای شهر رشت)
 1117. پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی
 1118. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: بیمه آسیا)
 1119. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بين تبلیغات موبایلی و قصد خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی: فروشگاههای پوشاک مردانه شهرستان رشت)
 1120. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه تطبیقی اثربخشی تبلیغات در بانک های دولتی و خصوصی
 1121. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران
 1122. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری
 1123. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل
 1124. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )
 1125. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92
 1126. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
 1127. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران
 1128. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی شهر کرمان
 1129. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­ وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی
 1130. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)
 1131. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران)
 1132. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رضایتمندی مشتریان در بانک ملت
 1133. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه تمرکز صنعتی با ارزش افزوده اقتصادی و بهره وری در صنایع تولیدی
 1134. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب بانک ملی کلان شهر رشت
 1135. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شفافيت سود حسابداری و ريسك نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 1136. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود
 1137. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)
 1138. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد
 1139. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)
 1140. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها
 1141. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران
 1142. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران(مطالعه موردی :دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان)
 1143. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مرتبط با کسورات بیمه خدمات درماني در بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل
 1144. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان
 1145. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان
 1146. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان
 1147. پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
 1148. دانلود پایان نامه:بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه موردی: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور)
 1149. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان
 1150. پایان نامه اثربخشی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 1151. پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی
 1152. پایان نامه اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری
 1153. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدلp7
 1154. پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه
 1155. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
 1156. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب
 1157. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی
 1158. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران
 1159. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي استراتژي هاي توسعه منابع انساني و ميزان تاثير آنها بر توانمندسازي کارکنان
 1160. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی امکانسنجی بودجهريزی عملياتی در پژوهشکده مطالعات فناوری با استفاده از مدل سه عاملی
 1161. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر ارايه پوشش های بیمه‌ای بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان شعب بانک
 1162. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر تصميم خريد مصرف كنندگان
 1163. پایان نامه ارشد :بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر ارتباطات دهان به دهان مشتریان با میانجی گری وفاداری مشتری شعب بانک ملی
 1164. پایان نامه : بررسي تأثیر بکارگیری دولت الکترونیک بر ارتقاء پاسخگویی در ادارات دولتی
 1165. پایان نامه : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری
 1166. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه
 1167. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند
 1168. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 1169. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بين کارآفرينی سازمانی و عملکرد صنايع کاشی و سرامیک
 1170. پایان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي
 1171. پایان نامه : بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین
 1172. پایان نامه : بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جیب ) بر زایش فقر و اختلالات رواني ناشي از مخارج کمرشکن سلامت در سرطان سینه
 1173. ارشد: بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده، عدالت توزیعی و انگیزش شغلی کارکنان بر واکنش به فنآوری اطلاعات نوین درسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 1174. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر سودآوری بانک‌های دولتی و خصوصی منتخب در ایران
 1175. پایان نامه: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش گمرک فرودگاه بين المللي امام
 1176. پایان نامه ارشد : بررسي تأثیر مديريت دانش بر عملكردكاركنان
 1177. پایان نامه :بررسي تأثير وجدان كاري بر عملكرد شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران
 1178. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثیر ويژگي‌های شخصيتي مصرف‌كننده بر شخصيت برند و وفاداري به برند
 1179. پایان نامه ارشد : بررسی و رتبه‌بندي عوامل موثر بر ارزش‌گذاري‌ دانش فنی در صنایع راهبردي ج.ا.ا ( با رویکرد مبتنی بر AHP)
 1180. پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود
 1181. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه بين سبك رهبري مديران ، نوع شخصيت و ميزان تنيدگي كاركنان صف بانك پارسيان
 1182. پایان نامه :بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1183. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه
 1184. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین هوش هیجانی، عدالت سازمانی و تمایل به ترک شغل
 1185. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه شخصیت، هوش هیجانی و انطباق پذیری با عملکرد کارکنان در فرمانداری
 1186. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامين اجتماعي
 1187. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میان اقلام تعهدی وعدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس
 1188. پایان نامه ارشد : تبیین نقش سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد
 1189. پایان نامه : تحقیق ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از مدل DEA
 1190. پایان نامه : تحقيق بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر
 1191. پایان نامه تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی
 1192. پایان نامه : تحلیل و تعیین نوع ارتباط میان روش‌های مختلف تامین مالی با ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
 1193. پایان نامه : تدوین استراتژی های بازرگانی با استفاده از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)
 1194. پایان نامه تدوین راهبردهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی
 1195. پایان نامه ارشد : تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 1196. پایان نامه : تعیین رابطه بین رهبری تحول گرا در سازمان و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
 1197. پایان نامه ارشد : تعیین عوامل موثربر قیمت مسکن در شهربندرعباس
 1198. دانلود پایان نامه: بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده
 1199. دانلود پایان نامه : بررسی مهمترین موانع اداری- خدماتی موثر بر صادرات محصولات غیر نفتی
 1200. پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه سرمایه انسانی و شایستگی‌ محوری کارکنان با عملکرد شغلی در شرکت‌های بیمه خصوصی ایران
 1201. پایان نامه : تعيين تاثیر فعالیت های ترفیع (تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش) و ارزش ویژه برند شرکت شرکت لوازم خانگی پارس خزر در استان گیلان
 1202. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب
 1203. دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا
 1204. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM
 1205. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها
 1206. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی از دیدگاه خبرگان
 1207. پایان نامه ارشد : تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک تجارت
 1208. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت
 1209. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه
 1210. پایان نامه تمايلات سرمايه گذاران و واكنش بازار سهام به اخبار سود در بورس
 1211. پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی وکسب مزیت رقابتی با الگوریتم های فراابتکاری
 1212. پایان نامه ارشد : حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
 1213. دانلود پایان نامه : رابطه اتوماسیون اداری با رضایت مشتریان سازمان تامین اجتماعی استان گيلان
 1214. پایان نامه : رابطه ادراك كاركنان از سیاست¬های ارزیابی عملکرد با رضايت شغلي و تمایل به ترک شغل
 1215. پایان نامه : رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی
 1216. پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش
 1217. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان فروش بیمه نامه عمر در صنعت بیمه کشور
 1218. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با رضایت شغلی آنان
 1219. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP)
 1220. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی
 1221. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه
 1222. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در قالب یک مدل علّی
 1223. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات درشعب مختلف بانک اقتصاد بر اساس مدل سروکوال
 1224. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد میزان تاثیر کاهنده های سرعت در کاهش تصادفات شهر نظرآباد
 1225. پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی
 1226. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه سازی هزینه های سازمان خدماتی با نگاه موردی به شرکت کشتیرانی
 1227. پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازیِ شبیه‌سازیِ برنامه تولید با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 1228. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران
 1229. پایان نامه کارشناسی ارشد پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی
 1230. پایان نامه کارشناسی ارشد پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران
 1231. دانلود پایان نامه : پیش بینی تقاضا برای فرآورده های سوختی نفتی بر مبنای روش های فرا ابتکاری علف های هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبکه‌های عصبی مصنوعی
 1232. پایان نامه ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت (مورد کاوی: شرکت ایران خودرو دیزل)
 1233. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی واردات برنج با روش های ARIMA و هالت وینترز
 1234. پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی میزان سپرده ها با استفاده از روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه این دو روش
 1235. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه
 1236. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر ابعاد روش¬های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت¬های تجاری
 1237. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن
 1238. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی
 1239. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه
 1240. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر آموزش ضمن خدمت برسطح رضایت شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی
 1241. دانلود پایان نامه : امکان‌سنجی و ارزيابي تطبيقي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرآيند روش‌شناسی(مطالعه موردي: مزرعه دانش)
 1242. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي عملكرد شرکت داداش برادر ( آيدين ) با استفاده از مدل BSC
 1243. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان
 1244. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی
 1245. پایان نامه الویت بندی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک کشاورزی «شعبه ابهر»
 1246. پایان نامه ارشد : رابطه بین ابعاد شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان براساس پنج الگوی بزرگ شخصیتی
 1247. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير بازاريابی رابطه مند بر افزايش وفاداری مشتريان
 1248. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین توانمندیهای مدیریتی و عملکرد فروش نمایندگان شرکت های بیمه
 1249. پایان نامه تاثیر تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان
 1250. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار
 1251. بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل
 1252. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير تاکتيک هاي بازاريابي رابطه مند برکيفيت روابط و وفاداري مشتريان
 1253. دانلود پایان نامه : بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان تهران
 1254. پایان نامه بررسی تأثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصولات سبز استان اردبیل
 1255. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده وب سایت بر رضایت مشتری
 1256. پایان نامه بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان
 1257. پایان نامه بررسی تأثیر مفاهیم بازاریابی سیاسی بر میزان وفاداری رأی دهندگان
 1258. پایان نامه بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی رقابتی وعملکرد سازمان در شرکت بیمه آسیا
 1259. پایان نامه بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه
 1260. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطة فرهنگ بازارگرايي و عملكرد صادراتي شركتهاي توليدي
 1261. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 1262. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوري
 1263. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن
 1264. پایان نامه :تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان
 1265. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان
 1266. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر رسانه های اجتماعی و سیستم مدیریت مشتری محور بر عملکرد ارتباط با مشتری
 1267. دانلود پایان نامه : تاثیربکارگیری شیوه های مدیریت زنجیره تأمین دربهبود عملکرد سازمانی از طريق مزیّت رقابتی
 1268. دانلود پایان نامه : تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملي
 1269. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ي كيفيت خدمات بارضايتمندي و تبليغات شفاهي از ديدگاه مشتريان
 1270. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
 1271. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانش مديريت بيمارستانها
 1272. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت¬ بیمه البرز
 1273. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان
 1274. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفاه
 1275. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی
 1276. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای حوزه
 1277. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی
 1278. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین پروری و شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 1279. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 1280. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند
 1281. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مشوق های صادراتی دولت بر عملکرد صادراتی شرکت ها مطالعه موردی شرکت های عضو بورس
 1282. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مهارتهای ارتباطی مدیران(همدلی، مثبت گرایی، تساوی) بر رضایت شغلی کارکنان
 1283. پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر میزان نهادینه شدن کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی
 1284. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی
 1285. پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير هوش هيجاني و اعتماد بر عملكرد كاركنان در صنعت بيمه
 1286. دانلود پایان نامه : تأثير هوش هيجاني و سبكهاي تفكر بر ذهنيت فلسفي مديران و كاركنان
 1287. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته
 1288. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری
 1289. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی
 1290. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی
 1291. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین فرایند وفاداری مشتریان بانکی از طریق سفارشی سازی خدمات شعب بانک
 1292. دانلود پایان نامه:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی
 1293. پایان نامه کارشناسی ارشد تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک ها
 1294. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد امکان سنجي استقرار نظام مديريت کيفيت جامع در صنايع کوچک و متوسط شهرک هاي صنعتي شهرستان آمل
 1295. دانلود پایان نامه : رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان
 1296. پایان نامه : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
 1297. پایان نامه ارشد : رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
 1298. پایان نامه رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار
 1299. پایان نامه ارشد : رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
 1300. دانلود پایان نامه : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان
 1301. پایان نامه رابطه تبلیغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر ميزان فروش بيمه عمر
 1302. پایان نامه ارشد : رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی
 1303. پایان نامه بررسي عوامل الکترونيکي موثر بر انتخاب بانک توسط مشتريان
 1304. پایان نامه بررسی عوامل ایجاد و گسترش بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت
 1305. پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
 1306. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش صادرات گردو در استان قزوین
 1307. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل موثر بر ارزش ويژه برند
 1308. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي عوامل موثر بر مشارکت افراد در برنامه بازاريابي ويروسي از طريق ايميل
 1309. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی اثرات جایگاه و مقبولیت برتر واحدهای تجاری در بازار بر روی مشتریان حقیقی و حقوقی
 1310. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان شرکت صنایع غذایی یک و یک
 1311. پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و پاسخ مشتریان
 1312. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان
 1313. پایان نامه تأثیر بکارگیری بازاریابی رابطه مند در ایجاد گرایش ارتباطی بین خریدار و فروشنده
 1314. پایان نامه بررسي روش هاي قيمت گذاري خدمات گردشگري در ايران از ديدگاه مالي
 1315. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کاربرد استراتژی تمرکز درخرید بیمه های عمر
 1316. پایان نامه کارشناسی ارشد نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي
 1317. پایان نامه ارزيابي و رتبه بندي شركتهاي توليدي بر اساس كارت امتيازي متوازنBSC
 1318. پایان نامه نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها
 1319. پایان نامه نقش زن در بازاریابی سبز
 1320. پایان نامه ارشد : رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان
 1321. پایان نامه : رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی FANP
 1322. پایان نامه : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی
 1323. پایان نامه ارشد : سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با استفاده از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدمات
 1324. پایان نامه سنجش سواد مالی دانشجویان و ارتباط آن با رفاه ذهنی و مالی آنها
 1325. دانلود پایان نامه : شناخت رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش در بانک پاسارگاد
 1326. پایان نامه ارشد : شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف
 1327. پایان نامه شناخت و تحليل رابطه رضايت شغلي با تعهد سازماني کارکنان بانک سينا
 1328. پایان نامه شناسایی عوامل مؤثّر بر قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر
 1329. پایان نامه ارشد : شناسایی مولفه های فرهنگی موثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه در شهر اصفهان
 1330. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران
 1331. پایان نامه ارشد : شناسایی و اولويّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری
 1332. پایان نامه شناسایی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری
 1333. پایان نامه ارشد : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت­های کوچک و متوسط در به­کارگیری بازار الکترونیکی
 1334. پایان نامه : شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان­ با استفاده از نگاشت­ ادراکی فازی
 1335. پایان نامه ارشد : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شعار تبلیغاتی بانک با کمک روش FANP (مورد : بانک تجارت)
 1336. پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان با استفاده از تکنیک D-ANPوVIKOR فازی-(مطالعه موردی صنایع شوینده)
 1337. پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران
 1338. پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع صادراتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) شهرستان رشت
 1339. پایان نامه شناسایی و رتبه‌بندی موانع و مشکلات بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در استان گیلان
 1340. دانلود پایان نامه : شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SME)در صنعت نرم افزاري ايران
 1341. دانلود پایان نامه : شناسائي و رتبه بندي عوامل تاثير گذار آميخته ترفيع در فروش صنايع لوازم خانگي(مطالعه موردي شركت اسنوا)
 1342. پایان نامه ارشد : طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)
 1343. پایان نامه ارشد : بررسی عوامل چالشی درپایش عملکرد سازمانی بااستفاده ازمدلEFQM(مطالعه موردی ادارات مرکزی بانک ملی ایران)
 1344. دانلود پایان نامه : عوامل مرتبط با پذیرش تکنولوژی اطلاعات مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت
 1345. پایان نامه عوامل موثر بر وفاداری مشتریان GSM (مورد مطالعه :مشتریان GSM غرب مازندران)
 1346. دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان­ گلستان)
 1347. دانلود پایان نامه : عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 1348. پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر نگرش و نیت استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات رزرو اینترنتی در صنعت هتل داری استان گیلان
 1349. پایان نامه ارشد : عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت های بیمه آسیا استان گیلان)
 1350. پایان نامه ارشد : عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك در ميان مشتريان بانك ملت استان اردبيل
 1351. پایان نامه ارشد : کاربردی نمودن تصمیمات استراتژیک بر اساس نظام اندازه گیری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1352. پایان نامه گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)
 1353. پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
 1354. پایان نامه مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد
 1355. دانلود پایان نامه : مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت دانش برعملکرد مالی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک پارسیان)
 1356. پایان نامه ارشد : مقایسه­ ی تطبیقی تاثیر اعتماد برند بانک­های دولتی و خصوصی بر مشتریان
 1357. پایان نامه میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن
 1358. پایان نامه : نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی
 1359. پایان نامه ارشد : نقش اقلام تعهدی درارزیابی وپیش بینی جریان های نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 1360. پایان نامه نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران
 1361. دانلود پایان نامه:پیشنهاد الگوی آرایش رسانه­ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای نوین رسانه­ای جهان
 1362. دانلود پایان نامه:نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی
 1363. دانلود پایان نامه:نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان
 1364. پایان نامه ارشد :تحلیل تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری
 1365. دانلود پایان نامه:نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به خرده فروش (مورد مطالعه: فروشگاه های پوشاک خرده فروش شهر رشت)
 1366. دانلود پایان نامه:نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهر شیراز)
 1367. دانلود پایان نامه : نقش متغيرهاي تأثير گذار کسب و کار الکترونيک در تحويل به موقع به مشتريان (مورد کاوي نمايندگيهاي مجاز فروش ايران خودرو)
 1368. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی
 1369. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها
 1370. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
 1371. دانلود پایان نامه:های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 1372. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان
 1373. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یافتن رابطه¬ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان.
 1374. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شرکت توزيع برق منطقه­اي شهر اصفهان
 1375. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال 1389
 1376. پایان نامه بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل
 1377. پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي مزايايي است كه مصرف كنندگان در هنگام خريد شامپو به آن اهميت مي دهند
 1378. دانلود پایان نامه:بررسی تاثير فرآیند مديريت دانش بر فرآیند كارآفريني سازماني در SME های شرق مازندران
 1379. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي نگرش كاركنان ستاد گمرك نسبت به پايائي و اعتبار نظام فعلي ارزيابي عملكرد نيروي انساني
 1380. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثير گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی
 1381. پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان
 1382. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک
 1383. پایان نامه ارشد : بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده
 1384. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی
 1385. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک
 1386. پایان نامه کارشناسی ارشد بخش بندی بازار مواد شوینده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهی خرید
 1387. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني بانک
 1388. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم
 1389. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان
 1390. دانلود پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج
 1391. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شرکت توزيع برق منطقه­ اي
 1392. پایان نامه کارشناسی ارشد ررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی
 1393. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک
 1394. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ریسک در اقتصاد
 1395. پایان نامه بررسی رابطه بین سطح ارگونومی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان
 1396. پایان نامه بررسی مطالعات رفتاری و روانشناسی بین کاربر و محصول و کشف راه های تعامل این دو
 1397. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي تأثير طرح رشد و ارتقاء در كارائي كاركنان شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
 1398. دانلود پایان نامه :بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از مدل رابینز ودسنزو
 1399. پایان نامه ارشد : بررسی نگرش مصرف کننده ایرانی به ” کشور محل ساخت“ در صنعت پوشاک
 1400. پایان نامه : پيش بينی ورشکستگی مالی در شرکت‌های توليدی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششی داده‏ها (DEA) و تکنيک آناليز اجزای اصلی(PCA)
 1401. دانلود پایان نامه : پیش¬بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی
 1402. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران
 1403. دانلود پایان نامه : تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)
 1404. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز
 1405. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم
 1406. دانلود پایان نامه کارشناسی :ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان
 1407. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک شهرستان شیراز
 1408. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده
 1409. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک
 1410. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني بانک رفاه کارگران
 1411. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج
 1412. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس
 1413. دانلود پایان نامه کارشناسی:مدیریت ریسک در اقتصاد
 1414. دانلود پایان نامه کارشناسی:تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان
 1415. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي استراتژي‌هاي بازاريابي جهت توسعه صادرات كارخانجات سيمان ايران
 1416. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بازاریابی
 1417. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان
 1418. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمند سازی کارکنان با توجه به سابقه خدمت و سطح تحصیلات در صدا و سیمای مرکز گیلان
 1419. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي رابطه بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني
 1420. دانلود پایان نامه :بررسی مسائل کیفیت توان، پیدا کردن یک مشخصه درست از پدیده¬های کیفیت توان و ارائه راهکاری مناسب برای شرکتها و کاربران
 1421. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران
 1422. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت
 1423. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیرارتباطات بین فردی بر رضایت و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مورد: شعب بانک صادرات استان قزوین)
 1424. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تعیین تأثیر انگیزش بر توانمندسازی کارکنان
 1425. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی دبیران ناحیه 1رشت
 1426. دانلود پایان نامه :تحليل مقايسه­اي كارآمدي مدل­هاي رگرسيون بردار پشتيبان، شبكه عصبي و ARIMA با مدل­هاي تركيبي در پيش­بيني بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران
 1427. دانلود پایان نامه:اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92
 1428. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم شهر بهشهر
 1429. دانلود پایان نامه :بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر
 1430. پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات
 1431. پایان نامه : بررسي تأثيرات كيفيت خدمات، ارتباطات و تجربه نام ونشان تجاري بر تعلق نام و نشان تجاري و توجهات خريد مشتري
 1432. دانلودایان نامه ارشد: تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری
 1433. پایان نامه: تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان (پژوهشی پیرامون فروشگاه پروما در شهر تهران)
 1434. دانلود پایان نامه:تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود
 1435. پایان نامه:تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1436. دانلود پایان نامه : رابطه بین انواع شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی درکارمندان شعب بانک ملی استان گیلان
 1437. پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان)
 1438. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک
 1439. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت قانونی
 1440. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر سرمایه اجتماعی برارتقاءامنیت عمومی از دیدگاه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان گلستان
 1441. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهشهر
 1442. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان
 1443. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز
 1444. دانلود پایان نامه :ارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامي بيمه ايران – شعبه مطهري از ديدگاه مشتريان
 1445. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان
 1446. دانلود پایان نامه:بررسی خلا موجود در مساله زمان بندی پردازش دسته ای
 1447. پایان نامه ارشد : شناخت عوامل سازمانی موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز
 1448. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه آپنه ی انسدادی خواب در رانندگان حرفه اي كشور با ميزان تصادفات جاده اي
 1449. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )
 1450. دانلود پایان نامه:زمان¬بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها
 1451. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت میزان رابطه عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان پاوا فرماندهی انتظامی استان مازندران
 1452. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد کاهش فاصله میان مطالعات تئوریک حوزه زمان¬بندی و مسائل واقعی دنیای صنعت
 1453. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی فازی
 1454. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارایه مدلي جديد برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی
 1455. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:لایه های زنجیره تامین
 1456. پایان نامه:مدل دینامیک ریاضی برای مسئله¬ی برنامه¬ریزی انتخاب سفارشات به منظور ماکسیمم کردن تعداد سفارشات تکمیل شده
 1457. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين
 1458. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نظریه زمان بندی
 1459. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، رضایتمندی و تعهد مستمر با وفاداری و قصد خرید مجدد (مطالعه موردی تلفن های همراه)
 1460. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)
 1461. دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی بکارگیری مدیریت دانش درسطح سازمانها
 1462. دانلود پایان نامه:تحلیل اثر بخشی برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای شهرستان سرپل زهاب در سال 1392
 1463. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ساختار سازمانی بر کارآفرینی در ادارات شهرستان سرپل ذهاب
 1464. دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)
 1465. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي
 1466. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین آمیخته های بازاریابی و فروش سیمان غرب
 1467. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل موثر بر سیستم ارتباط مشتری
 1468. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین
 1469. دانلود پایان نامه:بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان
 1470. پایان نامه کارشناسی ارشد حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها در صنایع مختلف
 1471. پایان نامه:ارائه روش تلفیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
 1472. دانلود پایان نامه:امکان سنجي سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در دانشگاه رازي کرمانشاه
 1473. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 1474. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین بازاریابی اجتماعی بر استقبال مصرف کنندگان (مصالح و فناوری های نوین ساختمانی)
 1475. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه
 1476. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی میزان آمادگی دانشگاه رازی کرمانشاه جهت استقرار مدیریت دانش
 1477. پایان نامه:بررسی تأثیر اعتماد مصرف کننده به وفاداری نگرش و نیت خرید در بازارهای الکترونیکی (B2C) اعتماد واسطه در مقابل اعتماد فروشنده
 1478. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موفقیت بانک ها در جذب منابع ارزان قیمت
 1479. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه
 1480. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی
 1481. پایان نامه ارشد : اولويت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مديريت ترانزيت کالا از مسير ايران
 1482. پایان نامه:مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه های خصوصی شهر کرمانشاه
 1483. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه
 1484. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر رشد و سود آوری سازمان
 1485. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی
 1486. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها
 1487. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین
 1488. پایان نامه ارشد : بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران
 1489. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و توانمند سازی کارکنان در اداره کل دادگستری شهر کرمانشاه
 1490. دانلود پایان نامه:مطالعه تاثیر فرهنگ محلی و ارزش درک شده بر رضایتمندی مشتریان از بازارهای محلی
 1491. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بين شايستگي هاي كانوني و روحيه كارآفريني دانشجويان دانشگاه سمنان
 1492. دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی
 1493. پایان نامه استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 1494. دانلود پایان نامه : بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)
 1495. پایان نامه ارشد : تاثیر گرایش استراتژیک و قابلیتهای ارتباطی بر عملکرد (مطالعه موردی پتروشیمی بیستون)
 1496. دانلود پایان نامه : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
 1497. پایان نامه : بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)
 1498. پایان نامه بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری (مطالعه موردی مقایسه­ای ایرانسل و همراه اول)
 1499. دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شعب بانک های خصوصی در سطح شهر کرمانشاه
 1500. دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)
 1501. پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )
 1502. پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)
 1503. پایان نامه : تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه استراتژی منابع انسانی و فرآیندهای آن­ها در خصوص کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در سال 1392
 1504. دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه بین فناوری اطلاعات با استراتژی های تولید و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش CAD, CAM
 1505. پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين مديريت كيفيت جامع ، رضايت مشتريان، كيفيت خدمات و عملكرد بانك (مطالعه موردي: بانك ملت شهر كرمانشاه)
 1506. پایان نامه بررسی فاکتورهای موفقیت مدیریت تغییر و تحول در بانکداری الکترونیک ( مطالعه موردی: بانک صادرات شهر کرمانشاه)
 1507. پایان نامه ارشد : بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده در استان کرمانشاه درسال1392)
 1508. پایان نامه مطالعه رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی با بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران
 1509. پایان نامه مطالعه تأثيرجمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
 1510. پایان نامه مطالعه تاثیر مشتری­گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت شهر کرمانشاه
 1511. پایان نامه ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان
 1512. پایان نامه ارشد : بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
 1513. پایان نامه ارشد : بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 1514. دانلود پایان نامه : مقایسه کارايی ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد شهر کرمانشاه با روش تحليل پوششی داده­ها
 1515. پایان نامه ارشد : بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات
 1516. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84
 1517. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي
 1518. دانلود پایان نامه : ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان
 1519. پایان نامه بررسي و شناخت عوامل مؤثر در جايگاه رقابتي كارخانجات سيمان كشور در بازارهاي داخلي
 1520. پایان نامه بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری سازمانی مدیران در شرکت صنایع الکترونیک
 1521. پایان نامه بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده
 1522. پایان نامه بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعي واستراتژی های كارآفريني درون سازمانی
 1523. دانلود پایان نامه :بررسی مزایای مورد نظر مصرف کنندگان و بخش بندی بازار شامپو سیر پرژک
 1524. پایان نامه بخش بندی بازار مواد شوینده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهی خرید
 1525. پایان نامه بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری
 1526. پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم
 1527. پایان نامه بررسی تاثير فرآیند مديريت دانش بر فرآیند كارآفريني سازماني در SME های شرق مازندران
 1528. پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت
 1529. پایان نامه ارشد : بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شرکت توزيع برق منطقه ­اي
 1530. پایان نامه ارشد : بررسي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان و بررسي نقاط ضعف و قوت آن
 1531. پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعي بر كارآفريني سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی
 1532. پایان نامه ارشد : بررسی تأثير گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط
 1533. پایان نامه بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری (سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري)
 1534. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر رضایت مشتری، اعتماد، ارزش ویژه و تصویر ذهنی برند بر وفاداری به برند
 1535. دانلود پایان نامه : بررسی اثرات سرمايه های فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران
 1536. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بانکهای سرمایه گذاری و ابزار مشتقه و مهندسی مالی
 1537. دانلود پایان نامه:7. تاثير ساختار مالكيت بر عملكرد شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفكيک صنعت
 1538. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران
 1539. پایان نامه بررسی رابطه کمال گرایی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان
 1540. پایان نامه ارشد : بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان
 1541. پایان نامه بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند
 1542. دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن
 1543. پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
 1544. پایان نامه تصمیمات حمل و نقل یکپارچه
 1545. پایان نامه ارشد : چالشهای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) در بخش دولتی کشور
 1546. پایان نامه ارشد : بررسی وشناسائی معیارهای بخش بندی بازار بر اساس رویکرد منافع پژوهی خرید
 1547. پایان نامه ارشد : تعيين و شناسایی معیارهای بخش بندی بازار خودرو براساس انتظارات کیفی مصرف کنندگان
 1548. پایان نامه مدیریت ریسک در اقتصاد
 1549. پایان نامه ارشد : بررسی تاثیراتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم گیري مدیران
 1550. پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی
 1551. پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش
 1552. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی
 1553. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی
 1554. دانلود پایان نامه : بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران
 1555. پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني با موضوع برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان
 1556. دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت : مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی
 1557. دانلود پایان نامه مدیریت صنعتی : سنجش ميزان آمادگي شركت آب منطقه اي استان يزد
 1558. دانلود پایان نامه مدیریت: بررسي چگونگي مديريت و تاثير آن بر عملكرد كاركنان
 1559. پایان نامه مدیریت : بررسی میزان عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای والدین باسودو بی سواد
 1560. دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع شش سيگما، مهندسي ارزش و مهندسي مجدد
 1561. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره برق شهرستان بیرجند

 

 

دانلود پایان نامه:اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اوقات فراغت معلمان شهریزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در سال تحصیلی 93-92

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از مدل رابینز ودسنزو

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مدیریت

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان  بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از مدل رابینز ودسنزو

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی در شهرستان بابل

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : معماری

عنوان : طراحی و مکان یابی کارگاه های صنعتی (خدمات خودرویی مزاحم) در شهرستان بابل

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رفع تنگناهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی مکانیک

گرایش : سیستم های انرژی

عنوان : رفع تنگناهای افزایش ظرفیت واحد تقطیر 100 پالایشگاه آبادان

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : هنر

گرایش :کارگردانی تصویر متحرک 

عنوان : تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :کشاورزی

عنوان : بکارگیری دو نوع خاک ریزدانه و درشت دانه و در نظر گرفتن متغیر های پایداری شیب جانبی کانال در دو حالت ساخت و بهره برداری و همچنین تعیین نقش کاهش سریع سطح آب و پارامتر زمان در پایداری شیب

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:تحلیل مکانی- فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیل مکانی– فضایی کاربری های آموزشی شهر رودسر (مطالعه موردی دبیرستانهای دخترانه )

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :روانشناسی

گرایش :مشاوره خانواده 

عنوان : بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : روانشناسی

گرایش :مشاوره خانواده 

عنوان : بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :معارف نهج البلاغه

عنوان : هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)