پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه

 دانشگاه آزاد اسلامی

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژي آموزشی( M.A )

 

عنوان

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه

 

بهمن 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوانصفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1
(1) فصل اول: کلیات پژوهش
(1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….3
(1-2) بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….4
(1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………….9
(1-4) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..9
(1-4-1) هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………..9
(1-4-2) اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………….9
(1-5) سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..10
(1-6) تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………..10
(1-6-1) تعاریف نظری ……………………………………………………………………………………………………..10
(1-6-2) تعاریف عملیاتی ………………………………………………………………………………………………….11
                              (2) فصل دوم: ادبیات پژوهش
(2-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….14
(2-2) مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………14
(2-2-1) نیاز آموزشی (تعریف و تقسیم بندی) ……………………………………………………………………..14
(2-2-2) نیاز آموزشی (اهمیت و کاربرد) ……………………………………………………………………………..15
(2-2-3) تقسیم بندی نیاز آموزشی ……………………………………………………………………………………..15
(2-2-4) نیازسنجی آموزشی (تعاریف و مفاهیم) …………………………………………………………………..16
(2-2-5) نیازسنجی آموزشی (اهمیت و کاربرد) …………………………………………………………………….16
(2-2-6) روش ها و فنون تعیین نیازهای آموزشی …………………………………………………………………17
(2-2-7) الزامات نیازسنجی آموزشی ……………………………………………………………………………………20
(2-2-8) خود اشتغالی (مفهوم و تعاریف) ……………………………………………………………………………21
(2-2-9) اهمیت خوداشتغالی ……………………………………………………………………………………………..22
(2-2-10) ارتباط آموزش و اشتغال ……………………………………………………………………………………..23
(2-2-11) ارتباط بیکاری و خوداشتغالی ………………………………………………………………………………24
(2-2-12) وضعیت خوداشتغالی در ایران ……………………………………………………………………………..25
(2-2-13) نقش آموزش های مهارتی در پرورش نیروی کار ماهر ……………………………………………26
(2-2-14) مفهوم کارآفرین و کارآفرینی ……………………………………………………………………………….26
(2-2-15) چالش های کارآفرینی روستایی در ایران ……………………………………………………………….29
(2-2-16) نقش آموزش در ایجاد تفکر کارآفرینی …………………………………………………………………30
(2-2-17) نقش و اهمیت آموزش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی ……………………………………32
(2-2-18) نقش زنان در توسعه روستایی و وضعیت آموزش آنان ……………………………………………33
(2-2-19) جمع بندی مبانی نظری ………………………………………………………………………………………33
(2-3) پیشینه تجربی پژوهش ………………………………………………………………………………………………34
(2-3-1) پیشینه تجربی در داخل کشور ………………………………………………………………………………..34
(2-3-2) پیشینه تجربی در خارج کشور ……………………………………………………………………………….36
                                          (3) فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
(3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….40
(3-2) نوع و روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………..40
(3-3) جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه  ………………………………………………………….40
(3-4) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………41
(3-5) ابزار اندازه گیری متغیرها ………………………………………………………………………………………….41
(3-6) تعیین روایی و پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………..42
(3-7) روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………..44
 

                   (4) فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

  
(4-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….46
(4-2) توصیف افراد نمونه آماری ………………………………………………………………………………………..46
(4-3) آماری توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..51
(4-4) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………….60
(4-5) رتبه بندی نیازهای آموزشی ……………………………………………………………………………………….64
 

                             (5) فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها

  
(5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….66
(5-2) خلاصه نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………66
(5-3) بحث و تفسیر یافته‌ها ………………………………………………………………………………………………70
(5-4) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………71
(5-4-1) پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………………………………………71
(5-4-2) پیشنهادهایی پژوهشی …………………………………………………………………………………………..72
(5-5) محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………….72
منابع 
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….74
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..78
پیوست‌ها  
پرسشنامه محقق ساخته نیازهای آموزشی مهارت های خوداشتغالی زنان ……………………………………80
 

 

فهرست جداول

 
جدول شماره (1-2) : خلاصه نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع ………………………………37
جدول شماره (1-3) : پایایی پرسشنامه نیازسنجی آموزشی زنان روستایی بر اساس آلفای کرونباخ ..43
جدول شماره (1-4) : ویژگی سنی زنان مورد مطالعه بر اساس سال …………………………………………..46
جدول شماره (2-4) : ویژگی وضعیت مدت زمان اسکان زنان در روستا ……………………………………47
جدول شماره (3-4) : ویژگی وضعیت اقامت زنان مورد مطالعه از نظر دائمی یا فصلی بودن ………..47
جدول شماره (4-4) : ویژگی وضعیت تأهل زنان مورد مطالعه ………………………………………………….48
جدول شماره (5-4) : ویژگی وضعیت سرپرستی زنان مورد مطالعه ……………………………………………48
جدول شماره (6-4) : ویژگی میزان و سطح سواد زنان مورد مطالعه …………………………………………..49
جدول شماره (7-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر تعداد فرزندان ………………………………………..49
جدول شماره (8-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت اشتغال ……………………………………..50
جدول شماره (9-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت درآمدی ……………………………………50
جدول شماره (10-4) : ویژگی زنان مورد مطالعه از نظر وضعیت مالکیت …………………………………..51
جدول شماره (11-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز آزمودنی ها در زمینه خیاطی و دوزندگی ……………52
جدول شماره (12-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی ..53
جدول شماره (13-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه بافندگی …………………………………………….54
جدول شماره (14-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه ساخت، طراحی و چاپ ……………………..56
جدول شماره (15-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه تولید محصولات زراعی باغی ………………57
جدول شماره (16-4) : توزیع فراوانی میزان نیاز در زمینه پرورش دام و تولید فراورده های دامی ….58
جدول شماره (17-4): نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی وضعیت توزیع نمرات ……..60
جدول شماره (18-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت خیاطی و دوزندگی ……………………….61
جدول شماره (19-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت فرآوری و بسته بندی محصولات ……61
جدول شماره (20-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت بافندگی ………………………………………62
جدول شماره (21-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت ساخت، طراحی و چاپ ………………..62
جدول شماره (22-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت تولید محصولات زراعی باغی ………..63
جدول شماره (23-4) : نتایج آزمون تی تک نمونه ای مهارت پرورش دام و تولید فراوردهای دامی63
جدول شماره (24-4): نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی نیازهای آموزشی ………………………..64
فهرست شکل ها: 
شکل (1-1): مدل نیازسنجی مماس …………………………………………………………………………………………7
فهرست نمودارها 
نمودار (1-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت خیاطی و دوزندگی ……………………………..53
نمودار (2-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی …54
نمودار (3-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت بافندگی ……………………………………………..55
نمودار (4-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت ساخت، طراحی و چاپ ……………………….56
نمودار (5-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت تولید محصولات زراعی باغی ……………….58
نمودار (6-4): میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت پرورش دام و تولید فراورده های دامی …..59
       

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه بود. مطالعه ی حاضر، از نظر هدف کاربردی و در شیوه‌ی اجرا جزء گروه پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی زنان روستایی تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه در نیمه دوم سال مالی 1393 بود. نمونه ی مورد مطالعه تعداد 270 نفر از افراد جامعه ی آماری بود که به دو شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای و سپس تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری متغیرها یک پرسشنامه ی محقق ساخته با تعداد 148 سؤال بود. این پرسشنامه نیازهای آموزشی زنان روستایی در سه بخش کلی تولیدات خانگی، تولید محصولات زراعی باغی و پرورش دام و تولید فرآورده های دامی، در یک طیف 5 گزینه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌داد.برای معتبرسازی پرسشنامه از رویه استخراج اجزای معتبر مورد اندازه گیری از ادبیات موضوعی پژوهش و بومی سازی با بهره گیری از نظرات متخصصان و نیز نمونه ای مقدماتی استفاده گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، میانگین و انحراف معیار) و در بخش آماری استنباطی با استفاده از آزمون تی تک گروهی و آزمون رتبه بندی فریدمن صورت گرفت. این تحلیل‌ها نشان داد که نیازهای آموزش مهارت های خوداشتغالی زنان در حوزه ی تولیدات خانگی شامل (خیاطی و دوزندگی «1.706-=t و 0.089=Sig»، فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی «1.48=t و 0.140=Sig»، بافندگی «1.551-=t و 0.122=Sig»، و ساخت و طراحی و چاپ «4.145-=t و 0.000=Sig»، به نسبت حد وسط میانگین ها غیر معنادار و در دو زمینه ی تولید محصولات زراعی باغی «11.465=t و 0.000=Sig»، و پرورش دام و تولید فراوردهای دامی «7.723=t و 0.000=Sig» معنادار بود.

واژه های کلیدی:  نیازسنجی آموزشی، مهارت های خوداشتغالی، کارآفرینی، زنان روستایی.
فصل اول

کلیات پژوهش
مقدمه:

آموزش یک سرمایه گذاری پربازده در فرآیند توسعه، به ویژه توسعه ی انسانی در بخش کشاورزی و روستایی می باشد. ولی این امر زمانی تحقق می یابد که آموزش متناسب با نیازهای واقعی کشاورزان و منطبق با شرایط خاص، همراه با بازدهی و کارایی معقول باشد. برای طراحی یک برنامه ریزی آموزشی اثربخش و کارآمد اعتقاد بر این است که این آموزش باید از جنبه های گوناگون پاسخگوی نیازهای فراگیران باشد تا آنها انگیزه لازم برای شرکت فعال در آموزش را داشته باشند (عمانی و چیذری، 1381). نیاز و توجه به آموزش به عنوان یکی از اصول اساسی در کلیه نظام های آموزشی، به ویژه ترویج و آموزش کشاورزی که شالوده اساسی آن مبتنی بر تغییرات برنامه ریزی شده برای تغییر رفتار مطلوب فراگیران از طریق برنامه های آموزشی است، می باشد. یکی از دلایلی که ضرورت تعیین نیازهای آموزشی را توجیه می کند آن است که تا سرحد امکان اطمینان حاصل شود که هم محتوی و هم روش های آموزشی و هم سطحی که برای تدریس موضوع انتخاب شده است، مناسب ترین باشد (سوانسون[1] و همکاران، 1997).

عباس زادگان و ترک زاده (1388) اعتقاد دارند که به منظور کارایی و اثربخشی، همه برنامه های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند. قبل از اینکه آموزش واقعی اتفاق بیفتد، آموزشگر باید این موضوع را مشخص نماید که چه کسی، چه چیزی، چه جایی، چه وقتی، چرا و چگونه باید آموزش دهد (به نقل از صبوری و عمانی، 1389، ص 46). نیازسنجی آموزشی در طرح هایی که به منظور آموزش مهارت های حرفه ای صورت می گیرد به دلیل بالا بودن هزینه های آموزشی، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

بخش عظیمی از افراد ساکن در روستاها را زنان تشکیل می دهند که علاوه بر انجام وظایف مادری، در اقتصاد خانواده نیز سهیم اند. زنان روستایی با چالش ترکیب نقش های خانوادگی و غیر خانوادگی مواجه اند، آنها به طور همزمان هم وظایف خانه داری را انجام می دهند و هم به کارهای اقتصادی مشغولند. لذا در طول قرن گذشته نقش زنان در بازار کار تغییر یافته است. زنان در کشورهای در حال توسعه بخش بزرگی از کل نیروی کار را به خصوص در بخش کشاورزی تشکیل می دهند و از آنجا که این نقش مهم است، آنان یک منبع اقتصادی مهم را تشکیل می دهند (جایاواردهانا[2]، 1992، ص 243). و با وجود این واقعیت که وظایف خانگی آنها در همه ی جوامع حیاتی است، آنها به طور فزاینده ای درگیر فعالیت و کارهای اقتصادی گردیده اند (هانداراگاما[3] و همکاران، 2013، ص 2).

توجه به این تغییر عملکرد، اهمیت توجه به شکل دهی صحیح فعالیت های اقتصادی آنان را دوچندان می کند. شکل دهی به فعالیت های اقتصادی نیازمند آموزش فعالیت های اقتصادی است و آموزش صحیح در وهله ی اول، مستلزم شناسایی نیازهای آموزشی است. بنابراین به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی به این قشر عظیم، در ابتدا لازم است تا نیازهای آموزشی آنان به طور مشخص در تمام فعالیت هایی که امکان اجرای آنها در روستاها فراهم است تعیین گردد. بر این اساس مطالعه ی حاضر در پی بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی با هدف کارآفرینی است.

 • بيان مسأله:

روستاییان بنیادی ترین افراد اقتصادی-اجتماعی یک کشور به شمار می روند، به گونه ای که توسعه ی آنها نقشی اساسی در فرآیند توسعه ی ملی دارد. بنابراین توسعه روستایی و کشاورزی با توسعه کشور در همه ی ابعاد همراه است (پاپلی یزدی، 1382، ص 56). از آن جا که در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاست گزاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی به امر توسعه ی روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن ها دارند. مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مسأله ی اساسی است: یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت ها) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی) (قمبرعلی و زرافشانی، 1387، ص 132).

بررسی آمارها نیز نشان دهنده ی آمار بالای نرخ بیکاری در روستاهاست. به گونه ای که بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، نرخ بیکاری مناطق روستایی برابر 74/14 درصد و نرخ مشارکت نیروی کار بر ابر 85/40 درصد بوده است. این موضوع در ارتباط با بیکاری زنان اوضاع اسف بارتری را نشان می دهد به گونه ای که بر اساس آمارهای نسبتاً جدید مرکز آماری ایران، زنان بیکار دارای تحصیلات عالیه و متوسطه روستایی، سهمی برابر 4/59 درصد را دارند. ضمن اینکه تحولات خود اشتغالی در دوره 1375-1335 نشان می دهد که خود اشتغالی در نقاط روستایی ایران از 61 درصد در سال 1335 به 21 درصد در سال 1375 کاهش یافته است (پوررجب میاندوآب، 1388، ص 30).

آمارهای فوق نشان دهنده ی ضعف وضعیت اقتصاد و اشتغال زنان روستایی در داخل کشور است. اما در بعد جهانی نیز به لحاظ اهمیت زنان روستایی در جهان امروز، هر ساله پانزدهم اکتبر، روز جهانی زنان روستایی است[4]. هدف نامگذاری این روز، یادآوری این نکته به مردم و دولت ها است که زنان روستایی، که اکثر آنها کارآفرینان مزرعه هستند، نه فقط در بطن فعالیت های کشاورزی خوب، مؤثر و مفید هستند، بلکه عنصری ضروری برای کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی خانواده های خود در مقیاس کوچک تر و کشور در سطح گسترده تر هستند. این روز همچنین تذکری به جوامع مدنی، جامعه ی بین المللی، اشخاص و از همه مهم تر دولت ها، برای به رسمیت شناختن نقش مهم زنان روستایی در زمینه های اقتصادی گسترده تر است. این شناخت شامل پذیرش و عمل به نگرانی های زنان روستایی به منظور رفع همه ی موانعی است که سبب عدم تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان است و شامل به رسمیت شناختن اهمیت مشارکت زنان روستایی در توسعه اقتصادی و طراحی و پیاده سازی سیاست ها و برنامه های توسعه ی روستایی است (ماریوو[5]، 2008، ص 13).

زنان در حال حاضر، بخش عظیمی از نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، اما شواهد نشان می دهد که بهره وری آنها به شکلی وسیع به دلیل فقدان آموزش مهارت های مناسب، پایین است و این موضوع سبب آسیب پذیری آنها گردیده است (کولت و گال[6]، 2009، ص 7). واقعیت این است که بخش عظیمی از ضعف درآمد در روستاها با وجود منابع خدادادی به بحث آموزش و عدم آگاهی کافی روستائیان در چگونگی بهره گیری از منابع موجود برای تولید و درآمد زایی بر می گردد. اما، پیش نیاز آموزش در این گروه نیازمند شناسایی نیازهای آموزشی آنان است. این موضوع در مطالعات دایسون و همکاران (2002) نیز به عنوان بخشی از عوامل اصلی برای حیات بخشی به روح کارآفرینی در مناطق روستایی نیز ذکر گردیده است. وی این عوامل را شامل: ایجاد فعالیت متناسب با نیازهای شناسایی شده جامعه محلی- تولیدات کافی متناسب مقیاس، منابع و مهارت های محلی، تمرکز بر کارآفرینی، و یادگیری مداوم از طریق آموزه های قبلی، می داند (به نقل از خسروی پور و کیخواه، 1392، ص 3).

بررسی مبانی تجربی در زمینه ی شناسایی نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی مهارت های خوداشتغالی، دارای پیشینه ای بسیار ضعیف است و در میان مطالعات در دسترس، مطالعات اندکی به این موضوع پرداخته اند. آل آقا (1384) با بررسی سه استان شمالی کشور، نشان داد که آموزش های خوداشتغالی در میان زنان روستایی این مناطق بسیار ضعیف بوده و بسیاری از زنان، مشاغل درآمدزای خود را به شکل سنتی فرا گرفته اند. آقاجانی و همکاران (1392) نشان داد که دوره های آموزش کارآفرینی زنان در وضعیت مطلوبی نیست. زرافشانی و همکاران (1390) در نیازسنجی آموزشی زنان روستایی شهرستان سنقر، نتیجه گرفتند که 12 نیاز آموزشی دارای بالاترین اولویت می باشند که 3 اولویت اول به ترتیب شامل اقتصاد خانه داری، آموزش تغذیه ی کودکان و مهارت های طبخ غذا بود.

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی به منظور آموزش مهارت های خوداشتغالی دارای اهمیت ویژه ای است چرا که زن بودن در دنیای امروز به خودی خود احتمال بودن در دایره فقر را افزایش می دهد (چانت[7]، 2003، ص 1). زندگی زنان در فقر، اغلب آنها را با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مواجه می سازد و سلامتی آنان را به خطر می اندازد (مید[8] و همکاران، 2001، ص 160). از سویی، زنان امروزه در بسیاری از روستاها عهده دار فعالیت های اقتصادی ای هستند که منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود و همین امر سبب می گردد که علاوه بر هدر رفت انرژی و پتانسیل آنان در بخش های تولیدی، عملاً دسترسی و مالکیت شان بر منابع محدود گردد (کایور[9]، 2005، به نقل از سروش مهر و همکاران، 1389، ص 144). بر این اساس نیاز هست که بحث آموزش مهارت های خود اشتغالی زنان در محیط های روستایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

از جمله ی راه های موجود برای تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی، استفاده از شیوه های نیازسنجی آموزشی است. اگر چه مدل ها و شیوه های متعددی برای نیازسنجش آموزشی وجود دارد، از جمله مدل کافمن و هرمن (1996)، کریگ (1987)، گلدستاین (1992)، سینجر (1990)، استوت (1993)، سورینا (1997)، اندرسون (1993 و 1994)، انرسون (1993)، الگوی شورای همکاری (1997)، گریفث و ویلیامز (1998)، ادگار شاین (1980)، ترولو (1997) و وودال و وینستنتلی (1998)؛ در مطالعه ی حاضر از مدل مماس بومی شده توسط مجتهد و همکاران (1382) استفاده گردیده است. بر اساس این مدل به منظور تعیین نیازهای آموزشی ابتدا با تجزیه و تحلیل شغل های ممکن در روستا، فهرستی از ویژگی های مختلف و توانایی های مورد نیاز آن مشاغل از قبیل دانش و معلومات، توانایی های ذهنی، مهارت های بدنی، وضعیت مالی، و سایر خصوصیات مربوط تهیه و مسئول تعیین نیاز با در دست داشتن این شرایط و ضوابط از طریق مصاحبه و پرسشنامه میزان نیاز افراد به هر شغل را تعیین می نماید.
 در این مطالعه برای ساخت و تهیه ی ابزار لازم برای جمع آوری داده های مربوط به نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه با استفاده از روش دلفی بر اساس نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، پرسشنامه ای در چند مرحله طراحی و تهیه گردید. به منظور تکمیل پرسشنامه ها نیز از روش مصاحبه ی حضوری و تکمیل پرسشنامه به روش پرسش و پاسخ بهره گرفته شد. بر این اساس، آنچه مسأله و سؤال اصلی این مطالعه می باشد این است که نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه کدامند؟

 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

          توسعه ی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گسترده تری با کارآفرینی دارد. بسیاری از مؤسسات و اشخاص مؤثر در توسعه ی روستایی، امروزه ایجاد کارآفرینی را به عنوان یک شیوه مداخله جویانه توسعه، که می تواند روند توسعه روستا را تسریع ببخشد، تلقی می کنند. کشاورزان آن را به مانند ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان استخدام شدن در مجاورت منزلشان تلقی کرده که باعث ایجاد استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایت های جامعه می شود (پاسبان، 1385، ص 4). لذا با توجه به اینکه امروزه زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهری و روستایی در هر جامعه ای، کسانی هستند که در سرنوشت جامعه نقش ویژه ای بر عهده دارند، لازم است جهت دستیابی به توسعه ی پایدار، به توانمندسازی آنان توجه خاص مبذول شود (قلی پور و رحیمیان، 1388، ص 33). بخش عمده ای از توانمندسازی زنان، آموزش مهارت های خوداشتغالی به آنان به منظور دخیل بودن در فعالیت های اقتصادی خانوار و بر عهده گرفتن مالکیت عواید فعالیت های کاری خود است.

وضعیت زنان در هر جامعه ای نشانگر میزان پیشرفت آن جامعه است، و این واقعیتی است که روز به روز تعداد بیشتری آن را در می یابند. پایین بودن میزان مشارکتت زنان در فعالیت های اقتصادی ایران تابع عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده و تبعات گوناگونی داشته است. از نظر اقتصادی این میزان نسبت وابستگی و بار اقتصادی را افزایش می دهد. در نتیجه، کمیت و کیفیت نیروی انسانی تحت تأثیر قرار می گیرد و فشار مضاعف بر نیروی انسانی فعال از میزان بازدهی آن خواهد کاست (محمودیان، 1382، ص 190).

پیش شرط استفاده ی صحیح از نیرو و توان کارکردی زنان در بخش اشتغال و اقتصاد در روستاها، شناسایی نیازهای آموزشی آنان در راستای فعالیت های خوداشتغالی و آنجام صحیح آموزش ها در این راستا است. لذا به منظور ارائه ی آموزش های ضروری و متناسب با نیازهای آموزشی واقعی هر گروه از این افراد، لازم است که متناسب با هر جامعه ای، مطالعاتی خاص، نیازهای آموزشی زنان را در بخش مهارت های خوداشتغالی با توجه به پتانسیل های موجود در روستا، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که امروزه با وجودی که زنان به شکل فزاینده ای در فعالیت های اقتصادی در محیط های روستایی فعال اند، اما پتانسیل آنان در مشارکت های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی تا حد زیادی به رسمیت شناخته نشده و دست نخورده باقی مانده است (پاروین[10]، 2014، ص 15). بر این اساس اهمیت و ضرورت انجام مطالعاتی از این دست، بیشتر قابل تبیین و دفاع است.

نتایج این مطالعه می تواند در سازمان های متولی امور بانوان در روستاها نظیر سازمان های جهاد کشاورزی که وظیفه ی آموزش و ساماندهی اشتغال زنان را در روستا بر عهده دارد مورد استفاده قرار گیرد. از این رو اگر آموزش های خوداشتغالی با توجه به ظرفیت ها روستاها و نیاز واقعی آموزشی زنان بر اساس مطالعات علمی نظیر مطالعه ی حاضر صورت گیرد، می توان به نتایج مثبت و مثمرثمر آن امیدوار بود.

 

 • اهداف پژوهش:

(1-4-1) هدف کلی:

بررسی نیازهای آموزشی زنان روستایی در راستای مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه

(1-4-2) اهداف فرعی:

 • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولیدات خانگی
 • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی
 • تعیین نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی
  • سؤالات پژوهش:
 • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولیدات خانگی کدامند؟
 • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی کدامند؟
 • نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی کدامند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 info@elmyar.net

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

دانلود پایان نامه درباره: قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست:

عنوان                                                                                                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 3

فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1- حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………………………………………………….. 9

1-1-1- تعریف حمل‌ونقل مرکّب…………………………………………………………………………………. 9

1-1-2- قوانین قابل اعمال بر حمل‌ونقل مرکّب…………………………………………………………….. 10

1-1-3- نیل به یکنواختی در قوانین بین‌الملل…………………………………………………………………. 11

1-2- تعارض قوانین…………………………………………………………………………………………………… 12

1-2-1- تعریف تعارض قوانین و انواع آن……………………………………………………………………. 12

1-2-1-1- تعریف تعارض قوانین……………………………………………………………………………. 12

1-2-1-2- شرایط پیدایش تعارض قوانین………………………………………………………………….. 13

1-2-2- انواع تعارض قوانین در حمل‌ونقل مرکّب………………………………………………………….. 14

1-2-2-1- تعارض رژیم‌های حقوقی ملی با یکدیگر…………………………………………………….. 14

1-2-2-1-تعارض مثبت ……………………………………………………………………………………. 14

1-2-2-2-تعارض منفی……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-2- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر………………………………….. 16

فصل دوم: سلسله‌مراتب قوانین…………………………………………………………………………………………. 18

2-1- توالی معاهدات در کنوانسیون وین………………………………………………………………………….. 20

2-1-1- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات…………………………………………………………… 20

2-1-2- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع……………………………. 25

2-2- حل تعارض مقررات کنوانسیون‌ها…………………………………………………………………………… 34

2-1-1- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام…………………………………………………. 34

2-2-2- پروتکل ویزبی……………………………………………………………………………………………. 36 

2-2-2-1- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ…………. 37

2-2-2-2- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد رتردام……………. 39

2-2-3- امکان حکومت مقررات رتردام………………………………………………………………………… 44

2-2-4- نظریۀ منتخب……………………………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی………………………………… 54

3-1- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال……………………….. 57

3-1-1- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز…………………………………………………….. 59

3-1-2- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها……………………………………. 62

3-2-2-1- انگلیس………………………………………………………………………………………………. 62

3-2-2-2- آلمان…………………………………………………………………………………………………. 63

3-1-3- انحصار……………………………………………………………………………………………………… 66

3-2- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن……………………………………. 70

فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم…………………………………………………….. 75

4-1- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم………………. 75

4-1-1- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم…………………………………………… 75

4-1-1-1- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده………………………………………………………………….. 76

4-1-1-2- تعیین محل اصلی اقامت…………………………………………………………………………. 78

4-1-1-3- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار………………………………………………………… 82

4-1-1-4-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون………………………………………………………………….. 83

4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم………………………………………………………………………… 84

4-1-2-1- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) ……………… 85

4-1-2-2- قابلیت تفکیک……………………………………………………………………………………… 90

4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین……………………………………………….. 96

4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی………………………………………………………………………………… 96 

4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی………………………………………………………………………….. 98

نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………… 102

منابع و ماخذ:……………………………………………………………………………………………………………… 104

 


چکیده:

با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل[1] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب[2] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.

 

کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.


مقدّمه:

حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.

در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.

سؤالات تحقیق:

 • قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
 • حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات:

 • درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
 • کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[3] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

اهداف تحقیق

1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.

2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.

 

کلیات تحقیق

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود.[1] به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.[2]

 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[3] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می‌نماید معیّن می‌شود.[4] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.[5] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.

باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند.[6] مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد.[7] در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت:

«قراردادها تنها تکه‌ورقه‌هایی هستند که عاری از تمام اثرات حقوقی هستند؛ مگر آنکه آن‌ها با ارجاع به برخی سیستم‌های حقوق خصوصی که تعهدات طرفین قراردادی را با الفاظ خاصی بیان می‌دارند، انعقاد یافته و طرق جبران خسارت قابل اجرا در دادگاه‌ها را در قبال قصور از اجرای آن تعهدات بیان دارند.»[8] بنابراین در جایی که کنوانسیون بین‌المللی قابل اعمالی وجود ندارد، قاضی به ناچار باید دنبال زمینه دیگری باشد که تحت  شرایط آن  رژیم حقوق ملی قابل اعمال را تعیین کند.

درنتیجه، قراردادهای بین‌المللی حمل‌ونقل به‌منظور قاعده‌مندساختن جوانب مشخصی از قراردادهای حمل‌ونقل، به‌خصوص مسئولیت متصدی، تدوین شده‌اند. به‌علاوه، این حقیقت که همۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل «محدودۀ اعمال» دارند، نشان می‌دهد که حوزۀ تأثیرگذاری‌شان مشخص است. همچنین نام برخی از کنوانسیون‌ها دراین‌خصوص کارگشا است. برای مثال نام کامل کنوانسیون مونترال «کنوانسیون یکسان‌سازی برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» است. همچنین نام قواعد ژنو،  «کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد حقوقی راجع به بارنامه‌ها» است. با توصیف قواعد این اسناد تنها به‌عنوان «برخی مقررات» راجع به یک موضوع مشخص نه «همۀ مقررات»، این نام‌گذاری نشان می‌دهد که این رژیم‌ها محدودیت دارد. کنوانسیون بوداپست هم بیانگر این حقیقت است؛ اما نه ازطریق عنوانش، بلکه ازطریق مقررۀ مادۀ 29.[9] این ماده بیان می‌دارد که در مواردی که موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، قرارداد حمل‌ونقل تحت حکومت حقوق دولتی که طرفین بر آن توافق دارند، خواهد بود یا در فقدان چنین توافقی، حقوق دولتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با قرارداد حمل‌ونقل دارد، اعمال خواهد شد.

 کنوانسیون‌های حمل‌ونقل واحد، جامع و همه‌جانبه نبوده؛ اما واقعیت سیاسی و منطق، مبیّن آن است که هیچ امیدی برای تلاش قانونگذاری نخواهد بود. هیل تفسیر کرده که صرف‌نظر از اینکه کنوانسیون چگونه پیش‌نویس شده، تنها می‌تواند جنبه‌های محدودی از حمل‌ونقل کالا را قاعده‌مند سازد و در برخی موارد با رجوع به قواعد ملی، حقوق و مسئولیت‌های طرفین را تعیین سازیم.[10] برای مثال اگر به حجم مقررات قواعد ژنو-ویزبی نگاهی داشته باشیم و این تعداد را با بیشتر قانونگذاری‌های ملی راجع به حمل‌ونقل کالاها ازطریق دریا مقایسه نماییم، متوجه می‌شویم که رژیم‌های ملی دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌باشند.[11] به‌علاوه، رژیم‌های حقوقی داخلی عموماً شامل قواعد جزئی و دقیق در خصوص قراردادها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط می‌باشد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از سوی دیگر به دستۀ مشخصی از موضوعات محدود است و بدین‌ترتیب قادر نیستند تا همۀ جوانب روابط قراردادی بین طرف‌های درگیر را قاعده‌مند سازد. از آنجایی که قانونگذاری جامع، غیرممکن است و امکان طرح همۀ مسائل در سطح بین‌المللی ممکن نیست[12] همیشه موضوعاتی خواهد بود که خارج از محدودۀ اعمال اسناد بین‌المللی قرار می‌گیرد.

نتیجۀ محدودبودن کنوانسیون‌های حمل‌ونقل به موضوعات مشخص، این است که اختلاف‌های مربوط به حمل‌ونقل مرکّب کالاها که طبق رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی قاعده‌مند نمی‌شوند، یک مبنا دارند. طبق نظر بیسداو[13] دادگاه‌ها به طور سنتی فضاهای خالی را با رجوع به سیستم‌های حقوقی ملی چه قانون مقر دادگاه یا به نحو صحیح‌تر قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوقی ذی‌ربط پر می‌کنند.[14] این اثبات شده است که مسائل شکلی تحت حکومت قانون محلی است که دعوا در آن اقامه می‌شود؛ درحالی‌که قانون مقر دادگاه موضوعات ماهیتی تحت حکومت قانون مناسب معامله یعنی قانون منتخب دادگاه از بین سیستم‌های حقوق ذی‌ربط قرار می‌گیرد. وقتی نوبت به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب یا سایر قراردادهای بین‌المللی دراین‌خصوص می‌رسد، قانون منتخب دادگاه با استفاده از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی قانون مقرر دادگاه، تعیین می‌گردد.[15] در خصوص دادگاه‌‌های اتحادیه اروپا-به‌جز دانمارک- این مورد را می‌تواند در مقررۀ (EC) شمارۀ 593/2008 پارلمان و شورای اروپا در خصوص حقوق قابل اعمال در تعهدات قراردادی یا به طور خلاصه مقررات رم مشاهده نمود. مفهوم ورای این مقررات و کنوانسیون حمل ازطریق آبراه‌های داخلی (کنوانسیون بوداپست) این است که این قواعد ملی است که قرارداد حمل‌ونقل بیشترین ارتباط و نزدیکی را با آن دارد؛ زیرا مادۀ 2 مقرر می‌دارد که محدودۀ اعمال مقررات رم جهانی است و این بدان معناست که قانونی که فرض می‌شود بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، محدود به رژیم‌های داخلی دولت‌های اتحادیۀ اروپا نیست. تعارض قواعد حقوقی مقررات رم به راحتی می‌تواند منجر به قابلیت اعمال رژیم‌های غیر اتحادیه اروپایی شود.[16] به‌علاوه، مقررات رم از این جهت جنبۀ جهانی دارد که نه‌تنها در خصوص اتباع دولت عضو اعمال می‌شود، بلکه در خصوص اشخاص ساکن یا مقیم در جامعۀ اروپا هم اعمال می‌گردد؛ و همچنین در خصوص اتباع دولت ثالثی و اشخاص ساکن و مقیم آن‌ها نیز اعمال می‌شود.[17]

بررسی هر نهاد حقوقی نیازمند بررسی مفاهیم به‌کاررفته در آن می‌باشد. موضوع مورد بررسی ما نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد؛ براین‌اساس، لازم دانسته شد تا فصلی به بررسی مفاهیم و کلیات به‌کاررفته در این تحقیق اختصاص داده شود؛ لذا در ادامه در دو مبحث، ابتدا به بررسی حمل‌ونقل مرکّب و در ادامه در مبحث دوم به بررسی تعارض قوانین خواهیم پرداخت.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 info@elmyar.net

 

دانلود پایان نامه با موضوع: تاثیر جنسیت در بزهکاری از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

تاثیر جنسیت در بزهکاری از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

موضوع این رساله بررسی نقش و تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد است.در این زمینه عوامل مختلف از دیدگاه های گوناگون و از نظر افراد متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.رساله پیش رو با مطالعه نقش عوامل گوناگون بر بزه کاری افراد سعی در شناخت نوع و میزان تاثیر عوامل یاد شده بر بزه کاری افراد را دارد.تاکید اصلی رساله پیش رو بر مقایسه عوامل مهم و اساسی است که در زن و مرد در میزان  شیوه و نوع بزه کاری تاثیر دارد.طبعا تاثیر برخی از عومل از برخی دیگر بیشتر و پاره ای تاثیر کمتری دارد.شناخت هر یک از این عوامل در راه یابی و شناخت نوع و شیوه بزه کاری زن و مرد بسیار موثر است .در این رساله با مطالعه کتابخانه ای و میدانی عوامل یاد شده سعی در شناخت و درک بهتر هر یک و میزان و نوع اثر آن در بزه کاری زنان و مردان داشته ایم.در پایان مشخص می شود که هر عامل به صورت تقریبی چه نقشی را در بزه کاری زنان و مردان ایفاء می کند یا نقش موثر تری دارد.

نتیجه ای که از این پژوهش به دست آمده این است که عوامل متعددی اعم از عوامل فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و زیست شناختی بر نوع و میزان بزه کاری زنان تاثیر دارد و نباید تفاوت بزه کاری زنان با مردان را به یک عامل خاص نسبت داد.

کلید واژه:بزه کاری زنان،جنسیت،شیوه بزه کاری زنان،نوع بزه کاری زنان،میزان بزه کاری زنان

1-مقدمه:

 

بدون تردید تا جامعه هست جرم وجود دارد و انسان نیازمند دانش جرم شناسی خواهد بود.بی نیازی علمی و آکادمیک از جرم شناسی در دانشگاهها زمانی خواهد بود که بتوان یک جامعه بدون جرم را متصور شد.هر چه تعداد جرایم زیادتر بوده و اشکال و گونه های جرم بیشتر تغییر یابد این نیاز جهت یافتن علل و عوامل و زمینه ها ،جاذبه ها و ابزار موثر برای پیشگیری از جرم و همچنین اصلاح و درمان بزه کاران بیشتر خواهد بود.

«جرم شناسی به عنوان یکی از شاخه های علوم جنایی از جرم به عنوان یک پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می کند و علل و عواملی را تفسیر می کند که موجب ارتکاب جرم می شود.»[1]

 جرم شناسی یا دانش مطالعه علل وقوع جرم در زمره علوم مرکب می باشد،به این معنی که در این علم  به کمک علوم مختلف انسانی از قبیل جامعه شناسی،روان شناسی،انسان شناسی و… به شناخت پدیده مجرمانه پرداخته می شود.البته این علم وجهه معینی را مورد توجه قرار می دهد که در سایر شاخه های علوم انسانی و علوم جنایی متفاوت می باشد.

در دنیای امروز جرم و کژروی مسئله ای اجتماعی تلقی می شود نه مشکلی اخلاقی مربوط به افراد.از این روست که سازمانهای گوناگون تخصصی  و پژوهشگران رشته های علمی مثل حقوق،جرم شناسی،روان شناسی،جامعه شناسی و حتی گاهی اقتصاد و مدیریت کوشده اند به بررسی آمار و ارقام بپردازند.در همه جای جهان دولتها با این مسئله روبرو هستند و برای برخورد با آن دست یاری به سوی متخصصان دراز کرده اند.در میان این متخصصان جامعه شناسان همواره نقش بالایی در مطالعات مربوط به جرایم و کژروی ها داشته اند.در مطالعات آسیب شناسی جوامع گوناگون توجه به «میزان بزه کاری» و آمار جرایم نقش به سزایی را در ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن جامعه بازی می کند.در رساله پیش رو در بخش اعظم کار به آمار و ارقام در مقایسه اجمالی بین جرایم زنان و مردان از حیث اهمیت موضوع مطرح شده نظر داشته ایم.البته باید به این مسئله مهم توجه داشت که آمار واقعی جرایم هیچ گاه دست یافتنی نیستند،زیرا برخی از جرایم هرگز کشف نمی شوند و در بسیاری از جرایم اساسا گزارشی از وقوع جرم وجود ندارد.

 در هر حال گذشته از موضوع مهم آمار و ارقام جرایم  باید افزود که در مورد تاثیر جنسیت بر بزه کاری نظریات گوناگونی وجود دارد.برخی معتقدند که میزان مجرمیت زنان و مردان یکسان است ،ولی میزان مجرمیت در زنان کمتر هویدا می شود.اما واقعیت این است که به استناد آمارهای رسمی موجود از یک سو و مشاهدات روزمره از سوی دیگر،بین جرایم زنان و مردان چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی تفاوتهایی وجود دارد.

گروهی از محققان اختلاف میزان مجرمیت زنان و مردان را دارای ریشه های زیست شناختی،گروهی دارای ریشه های روان شناختی و سرانجام گروهی بر پایه عوامل روان شناختی تبیین کرده اند.در این رساله با توجه با ابعاد گوناگون مذکور خواهیم کوشید تا تاثیر جنسیت را بر بزه کاری افراد مورد تحلیل قرار داده و به بررسی نوع و شیوه ارتکاب جرایم و دیگر مسائل مرتبط که به جنسیت و بزه کاری افراد مربوط است بپردازیم.

 

2-بیان مسئله

مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون بزه کاری در سالهای اخیر موضوعی است که مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی و جرم شناسی قرار گرفته است.یکی از این ابعاد که بسیار جالب به نظر می رسد بررسی تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد است.یکی از رایج ترین و مشهورترین تقسیم بندی ها در بین افراد انسانی تفکیک بر اساس جنسیت یا زن و مرد بودن آنهاست.اما آنچه را که در این رساله برآنیم که به تشریح و تبیین آن بپردازیم بررسی تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد از ابعاد گوناگون است.

 

3-سوالات تحقیق

الف-سوال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می گردد که آیا جنسیت بر بزه کاری افراد موثر است؟در این راستا در سراسر مراحل تحقیق به مطالعه تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد پرداخته ایم.

ب-سوالت فرعی

1-آیا عوامل فرهنگی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

2- آیا عوامل اقتصادی  نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

3- آیا عوامل سیاسی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

4- آیا عوامل آموزشی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

5- آیا عوامل زیست شناختی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند؟

 

4-فرضیه های اصلی تحقیق

جنسیت بر بزه کاری افراد موثر است.در واقع این موضوع فرضیه اصلی تحقیق است.حال اینکه جنسیت تا چه میزان بر بزه کاری افراد موثر است دیگر فرضیه تحقیق می باشد که راجع به آن بحث خواهیم کرد.

1- عوامل فرهنگی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

2- عوامل اقتصادی  نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

3-عوامل سیاسی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

4-عوامل آموزشی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

5-عوامل زیست شناختی نقش در پیدایش تفاوت های جرم شناختی(میزان و نوع بزه کاری) در بین زنان و مردان نقش دارند

 

5-پیشینه تحقیق

در رابطه با بزه کاری در موضوعات مختلف و از ابعاد گوناگون بحثهای فراوانی شده است و کتب،مقالات و پایان نامه های زیادی به رشته تحریر درآمده اند.همچنین در خصوص جنسیت به طور خاص مباحث علمی فراوانی میان دانشمندان در گرفته و کتب و مقالات بسیار مکتوب گردیده است.اما در رابطه با تاثیر جنسیت بر بزه کاری که خود می تواند یکی از مباحث اساسی و مهم جرم شناسی تلقی گردد لااقل  کمترمنبع مستقلی در کشور وجود دارد.از این رو به نظر می رسد موضوع مورد تحقیق از پیشینه علمی چندان قوی ای در کشور برخوردار نباشد.

 

6-ضرورت انجام تحقیق

 

چنانچه اشاره کردیم در خصوص انواع بزه کاری در ابعاد گوناگون تحقیقات وسیعی صورت گرفته است،همچنین در مورد  مقوله جنسیت نیز کارهای تحقیقی زیادی وجود دارد،اما از آنجا که در خصوص تاثیر جنسیت بر بزه کاری کمترتحقیقات وسیع و مستقلی انجام شده است،انجام این پژوهش می تواند به عنوان یک کار مستقل در موضوع مذکور مطرح گردد.

 7-اهداف تحقیق

 از آن جا که جنسیت و بزه کاری ارتباط تنگاتنگ و اساسی ای با یکدیگر دارند و تاثیر جنسیت بر بزه کاری افراد از مباحث مهم جرم شناسی و دیگر علوم مرتبط با موضوع می باشد،هدف از انجام این تحقیق آن است که مشخص شود جنسیت چه آثاری بر بزه کاری افراد می تواند داشته باشد.در واقع زن و مرد بودن افراد و تفکیک آنها بر اساس جنسیت بر نوع و میزان بزه کاری افراد موثر می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به شرح آن پرداخته ایم.

[1] مرعشی،سید محمد حسن،بررسی تطبیقی جرم و جرم شناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی،نشریه دادرسی،ماهنامه شماره 36،سال ششم،آذر و دی 1381،ص4

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 info@elmyar.net

پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير هم­راستايي استراتژيهاي رهبري دانش و يادگيري بر عملكرد دانشگاه علوم انتظامي

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فرماندهي و مديريت انتظامي

گرایش :انتظامي

عنوان : تأثير هم­راستايي استراتژيهاي رهبري دانش و يادگيري بر عملكرد دانشگاه علوم انتظامي

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : فرماندهی و مدیریت

عنوان : تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختياري در سال 92)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه ارشد با موضوع :پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مدیریت علوم امنیت و اطلاعات انتظامی

عنوان : پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه ارشد درباره:تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فرماندهی و مدیریت

عنوان : تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه با موضوع:نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فرماندهی و مدیریت

عنوان : نقش آمایش انتظامی استان‌های البرز و تهران بزرگ غرب و شرق استان تهران بر مقابله با جرایم موادمخدر

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه ارشد :بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :انتظامی

عنوان : بررسی نقش تعامل آموزش و پرورش با پلیس در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  ( شهرستان کاشان در سال 1391)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 87و88

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :کشف جرایم

عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری در سالهای 87و88

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه با موضوع:تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : فرماندهی وستاد

عنوان : تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :فرماندهی و مدیریت انتظامی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :هنر

عنوان : مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه ارشد درباره:توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه های دانلودی رشته هنر

 1. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
 2. دانلود پایان نامه روايت شناسي داستان‌هاي فارسي
 3. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر: آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
 4. پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
 5. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر: بررسی کتابهای دروس کارگاهی و سرفصل های ارائه شده برای رشته گرافیک رایانه ای
 6. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
 7. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر گرایش نقاشی: بررسی نقش و فرم در سفالینه های شوش
 8. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر: تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنر دوران اولیه اسلامی
 9. پایان نامه ارشد هنر گرایش نوازندگی موسیقی: بررسی نی نوازی در دوره قاجار
 10. پایان نامه ارشد هنر: نقدو بررسی روانکاوانه بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر هداگابلر و بانوی دریایی و مرغابی وحشی و خانه عروسک و ایولف کوچولو
 11. پایان نامه ارشد هنر گرایش چوب: نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي
 12. پایان نامه ارشد هنر گرایش سینما و تئاتر: سينمای معناگرا
 13. پایان نامه ارشد هنر گرایش طراحی صنعتی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
 14. پایان نامه ارشد هنر گرایش تصویرسازی: رابطه تصویر سازی با مفهوم گرایی در فرایند تصویر متحرک
 15. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر: جستاری برجایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان
 16. پایان نامه ارشد هنر گرایش نمایش: رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای
 17. پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی
 18. پایان نامه کارشناسی ارشد هنر گرایش ارتباط تصویری: بررسی کتابهای دروس کارگاهی وسرفصل های ارائه شده برای رشته ی گرافیک رایانه ای
 19. پایان نامه کارشناسی ارشد نوازندگی موسيقی ايرانی: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی
 20. پایان نامه ارشد هنر گرایش طراحــی صنعتــی: طراحی پروسه چیـدن و بسته بنـدی توت فرنگـی
 21. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته سینما: سينمای معناگرا
 22. پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: نقدو بررسی روانکاوانه(فروید،لکان) بر روی آثارهنریک ایبسن با نگاهی ویژه بر(هداگابلر، بانوی دریایی، مرغابی وحشی، خانه عروسک و ایولف کوچولو)
 23. پایان نامه بررسی روند شکل گیری وتحول نقش واق در هنرهای مختلف
 24. پایان نامه بررسی نقوش جانوری در دست بافته های ترکمن
 25. پایان نامه بررسی ویژگی‌های نقاشی‌دیواری در آثار معماری زندیه
 26. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌ شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان براساس نمونه‌ IADB
 27. پایان نامه هنر و زیبایی از نگاه لویی آلتوسر
 28. پایان نامه دفاع از نقد اخلاقی هنر
 29. دانلود پایان نامه : شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان با معرفی خانه‌ی تقدیری
 30. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شرح داگلاس برنام بر چهار دقیقه کانت در باب امر زیبا و والا
 31. پایان نامه بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)
 32. آسیب شناسی فرهنگی تجدد در هنرهای تجسمی معاصر ایران
 33. پایان نامه کارشناسی ارشد نسبت نقوش هندسي تکرار شونده منبرهاي چوبي با مفاهيم نمادين در هنر اسلامي
 34. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي الگوهاي کارآمد طراحي بسته‌بندي در تقويت هويت بصري برند
 35. دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)
 36. پایان نامه کارشناسی ارشد گونه‌شناسی نقوش گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان
 37. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و شناسایی استقرار های پارینه سنگی شمال شرق دزفول
 38. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران
 39. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت
 40. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تحلیل اقتصادي صنايع دستي و نقش آن در توسعه‌ اقتصادي استان گيلان
 41. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نقش صنايع دستي در برنامه ريزي توريسم
 42. پایان نامه طراحی زیورآلات با نگرشی بر نقوش هندسی عمارت زینت الملک شیراز
 43. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه‌ی ساختاری و مضمونی نقش و رنگ در نگاره گذر سیاوش از آتش
 44. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه
 45. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی نی نوازی در دوره قاجار
 46. دانلود پایان نامه:بررسی روش‌های اقتباس از داستان‌ دینی برای تبدیل به فیلمنامه؛ با تکیه بر فیلمنامه چهل‌سالگی(نوشته مصطفی رستگاری) و داستان پادشاه و کنیزک (مثنوی معنوی)
 47. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظرات امام جواد(ع) با تاکید بر منابع شیعی
 48. دانلود پایان نامه:بررسي كاركردهاي غياب در پرداختن به شخصيت معصومين (ع) براي نگارش فيلمنامه
 49. پایان نامه کارشناسی ارشد چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی
 50. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته)
 51. پایان نامه کارشناسی ارشد: پرندگان در اساطیر ایران و سایر ملل
 52. پایان نامه بررسی تطبیقی ویژگی های اجرای ساز قیچک ایرانی و ویولن آلتو
 53. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان
 54. پایان نامه بررسی و معرفی نگاره‌های شاهنامه مدحی
 55. پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند استخراج، رنگرزی و خواص ثباتی رنگزاهای روناس و وسمه
 56. پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان
 57. پایان نامه تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف
 58. پایان نامه تبلیغات در تئاتر ایران
 59. پایان نامه طرح مرمت و باز پیرایی سرای خواجه‌ملکم مراغه و امکان‌سنجی احیاء آن
 60. پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه
 61. پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه
 62. پایان نامه تلفيق آموزش با هنر و علمي شدن هنرها
 63. پایان نامه بررسی شیوه های طراحی اعلان در سه دهه اخیر و نحوه برخورد هنرمندان با این شیوه ها
 64. پایان نامه بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
 65. پایان نامه ارتباط نقاشی سده­ی بیستم و انیمیشن
 66. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی وضعیت تولید شیشه های هنری در کارگاه های تهران معاصر
 67. پایان نامه ارشد : آیرونی و بررسی نقش آن در شکل گیری ادبیات نمایشی ایران
 68. پایان نامه آیین­های حنابندان در بندرعبّاس
 69. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازتاب تغییرات اجتماعی در ادبیات نمایشی
 70. پایان نامه بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار
 71. پایان نامه بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید
 72. پایان نامه بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران
 73. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران
 74. پایان نامه بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک
 75. پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین‏ الملل
 76. پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران
 77. پایان نامه بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار
 78. پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تئوری متادرام و نقش آن در آثار بهرام بیضایی با تاکید بر سه نمایش‌نامه‌ی مرگ یزدگرد، شب هزارویکم و پرده‌خانه
 79. پایان نامه بررسی جنبه های موسیقایی قصاید سلمان ساوجی
 80. پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران
 81. پایان نامه بررسی رسانه های نوین درهنر قرن بیستم
 82. پایان نامه بررسی رنگ و نقش نمدهای کرمانشاه
 83. پایان نامه بررسی روشهای تصویرسازی علمی-آموزشی ناشران کودک در ایران
 84. پایان نامه بررسی رویکردهای نقاشی منظره­پرداز آمریکا و اروپا در پنج دهه اخیر
 85. پایان نامه بررسی زندگی و آثاربهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی
 86. پایان نامه بررسي ساختار و تزئينات اُرسي در معماري دوره‌ي قاجار
 87. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سیر تحول سرسوره­های قرآن موجود در آستان قدس رضوی
 88. پایان نامه بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران
 89. پایان نامه بررسی عناصر شاخص و هویت بخش به بسته بندی ژاپنی
 90. پایان نامه بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران
 91. پایان نامه بررسی قابلیت‌های تصویری نوشتار فارسی در خط‌نقاشی
 92. پایان نامه بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي
 93. پایان نامه بررسي مفهوم نماد گاو نر در صنايع دستي ايران در دوران هخامنشي
 94. پایان نامه بررسی نقش تایپوگرافی در عنوان بندی فیلم سینمایی
 95. پایان نامه بررسی نقش مایه های تصویری در مجموعه بناهای گنجعلیخان کرمان
 96. پایان نامه بررسی نقش ­مایه ­های هندسی در نشانه­­­­­­ های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران
 97. پابان نامه ارشد: بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و بازتاب آن در آثار آخوندزاده
 98. پایان نامه بررسی و تحليل نقوش تصويری خانه تاريخی عطروش شيراز
 99. پایان نامه بررسی و خوانش نقش مایه ­های آثار بر جای مانده از هزاره سوم حوزه هلیل­رود
 100. پایان نامه بررسی و رویکرد عکاسی سوررئالیسم در گزیده‌ای از آثار گرافیک معاصر
 101. پایان نامه بررسی ویژگی های بصری طراحی سنتی تزئینات معماری مسجد جامع عباسی
 102. پایان نامه بررسی ویژگی های تصویر سازی خلاق در کتابهای آموزشی
 103. پایان نامه بررسی انیمیشنِ آموزشی بر یادگیری دانش‌آموزان پایه ششم در انتقال مفهوم هویت
 104. پایان نامه بيان مؤلفه های زيبايی شناسی هنر الياف در هنرهای تجسمی 30 سال اخير ايران
 105. پایان نامه بررسی و انعکاس زبانِ نمایشیِ سمبلیکِ به¬کار رفته در آثار بیضایی خصوصاً نمایش¬نامه¬ی”مرگ یزدگرد”
 106. پایان نامه سینمای سورئالیستی
 107. پایان نامه پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین
 108. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران
 109. پایان نامه پژوهشی پیرامون نحوه­ی تجلی ویژگی­های شخصیتی امام علی(ع) در نقاشی قهوه­ خانه ای
 110. پایان نامه پژوهشی در ساختار روایی آثار نمایشی فتحعلی آخوندزاده
 111. پایان نامه پژوهشی در صخره نگاری های پیش از تاریخ ایران از نظر مفهومی و گرافیکی
 112. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پوسترهاي سينمايي سه دهه ي اخير ايران ( از 1360 تا 1390)
 113. پایان نامه تأثیر آموزش دانشگاهی رشته­ ی کارشناسی فرش
 114. پایان نامه تأثیر بصری رنگ بر عنوان بندی فیلم
 115. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیر تماشای انیمیشن مشوق نقاشی بر نقاشی های کودکان پیش دبستانی
 116. پایان نامه تاثير کودک درون در خلق آثار اکسپرسيونيستي
 117. پایان نامه تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن
 118. پایان نامه تحلیل ساختاری هنرهای کتاب­آرایی درنهج البلاغه
 119. پایان نامه تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران
 120. پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه
 121. پایان نامه تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین
 122. پایان نامه تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی
 123. پایان نامه تحلیل نشانه_معناشناسی گفتمان در قرآن کریم
 124. پایان نامه تحلیل و بررسی ارزشهای اسلامی در چارچوب طراحی لباس بانوان
 125. پایان نامه تحلیلی بر تصويرسازي کتاب قابوسنامه و جایگاه آن در هنردوران اولیه اسلامی
 126. پایان نامه تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی
 127. پایان نامه جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی
 128. پایان نامه حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله
 129. پایان نامه بررسی قابلیت های بصری و گرافیکی در مهرهای دوره ایلام منطقه چغازنبیل
 130. پایان نامه بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن
 131. پایان نامه دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران فصل اول
 132. پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران
 133. پایان نامه پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌های گذر پرنده ای از کنار آفتاب، کبوتری ناگهان اثر محمد چرمشیر
 134. پایان نامه روایت ­شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول
 135. پایان نامه زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک
 136. پایان نامه زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر
 137. پایان نامه طراحی استند یادگاربان در محوطه­ ی تئاتر شهر تهران
 138. پایان نامه بررسی طلسم و افسون در زندگی و باورهای آدمی
 139. پایان نامه عقلانیت مدرن و بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم
 140. پایان نامه عنوان مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان
 141. پایان نامه فانتزی برای ویولن‌ و ارکستر سمفونیک
 142. پایان نامه بررسی تأثیر هنر سفالگری، روی خلاقیت دانش­ آموزان ابتدایی
 143. پایان نامه فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه70 تا کنون)
 144. پایان نامه کاربرد “فاصله­ گذاری” به مثابه یک تکنیک تئاتری
 145. پایان نامه کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی
 146. پایان نامه گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون
 147. پایان نامه مطالعه ترجمه فرهنگي در تئاتر دوران پهلوي(1330-1300) با نگاهي به آثارفكري و حالتي
 148. پایان نامه مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری
 149. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی
 150. پایان نامه مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی
 151. پایان نامه مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری
 152. پایان نامه مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80 ایران
 153. پایان نامه معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی تا پایان دوره‌‌ی سلجوقی در ایران
 154. پایان نامه ارشد : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی
 155. پایان نامه مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی
 156. پایان نامه ارشد : ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعة ایرانی در فاصله سال‌های (۱۲۶۰-۱۳۰۰ شمسی)
 157. پایان نامه مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران
 158. پایان نامه نقش شخصيت حامي در انيميشن با تاكيد بر طراحي كاراكتراسب
 159. پایان نامه هنر همگاني و جايگاه آن در ايران
 160. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عملکرد گرافیک در تبلیغات توریسم همدان
 161. عنوان: تحلیل بصری نقوش اساطیری ساسانی و نمود آن در گرافیک ایران(طراحی پوستر)
 162. پایان نامه هنر-نقاشی درباره سفالینه های شوش

دانلود پایان نامه: نقش کشاورزی ارگانیک در اقتصاد روستاوسلامت محیط مطالعه موردی،روستای کرد قشلاقی شهرستان اردبیل

 دانلود متن کامل پایان نامه: جغرافیا

نقش کشاورزی ارگانیک در اقتصاد روستاوسلامت محیط مطالعه موردی،روستای کرد قشلاقی شهرستان اردبیل

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه: بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

 دانلود متن کامل پایان نامه : زبان شناسی

بررسی تأثیر رویکرد ساختارگرا و نقش گرا بر مهارت صحبت کردن در بین زبان آموزان ایرانی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی وطبقه بندی مواد زائد جامد و مایع صنعتی در صنایع فلزی و شیمیایی به روش UNEP و RCRA

 دانلود متن کامل پایان نامه شناسایی وطبقه بندی مواد زائد جامد و مایع صنعتی در صنایع فلزی و شیمیایی به روش UNEP  و RCRA (مطالعه موردی :شهرک صنعتی منتظریه اصفهان)

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد تجزيه پايداري عملكرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE باي‌پلات و ساير روش‌هاي تجزيه پايداري

 دانلود متن کامل پایان نامه تجزيه پايداري عملكرد علوفهAgropyron elongatum با استفاده از روش GGE باي‌پلات و ساير روش‌هاي تجزيه پايداري

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از صفات زراعي و مورفولوژيك در شرايط ديم

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تنوع ژنتيكي در ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از صفات زراعي و مورفولوژيك در شرايط ديم

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی و خارجی و فعالیتهای مشاوره ای

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی و خارجی و فعالیتهای مشاوره ای

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:تأثیر نوبت کاری بر میزان فشارهای عصبی کارکنان در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) نجف‌آباد

 دانلود متن کامل پایان نامه تأثیر نوبت کاری بر میزان فشارهای عصبی کارکنان در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا(س) نجف‌آباد

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)