پایان نامه های دانلودی رشته ریاضی

 1. دانلود پایان نامه ارشد ریاضی محض :مدل های کومولوژی موضعی خاص
 2. پایان نامه طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابليت اعتماد
 3. پایان نامه پايداری سيستم های ديناميکی در فضاهای متريک
 4. پایان نامه استنباط آماری در طرح هاي عاملي k2 و تحليل كواريانس
 5. پایان نامه مدول­های هم­درون­برپوشا و حلقه­های هم­ایده­آل راست اصلی
 6. پایان نامه مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل
 7. دانلود پایان نامه : استفاده از روشهای درونیابی برای داده­ های نادقیق
 8. پایان نامه : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی
 9. پایان نامه مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته
 10. پایان نامه : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكين با غیر خطی های مقعر
 11. پایان نامه انتخاب متغیر در رگرسیون چندکی
 12. پایان نامه نقاط c*-فرین
 13. استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap
 14. پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روش تجزیه مرحله­ایQR در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن
 15. پایان نامه : برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با استفاده ازاطلاعات کمکی چند متغیره
 16. پایان نامه حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 17. پایان نامه تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن
 18. پایان نامه توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه­های بی­سیم
 19. پایان نامه مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس
 20. پایان نامه مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی
 21. پایان نامه روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات
 22. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برآورد پارامترهای آمیخته از دوتوزیع دوجمله‌ای
 23. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد دوره­ نگارهای لاپلاسی و چندکی
 24. دانلود پایان نامه : قضیه نقطه ثابت برای عملگرهای دوری روی فضاهای متریک جزئی
 25. دانلود پایان نامه : مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با استفاده از معیار نزدیکی پیتمن
 26. پایان نامه : تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروههاي متناهي با استفاده از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو زيرگروههاي يك گروه با مركز بديهي
 27. پایان نامه کارشناسی ارشد روش¬کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم
 28. پایان نامه برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار (فازي) روي گروه‌ها و حلقه‌ها
 29. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 30. پایان نامه حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی
 31. دانلود پایان نامه :ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته
 32. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اندازه¬های شباهت برای مجموعه¬های فازی مردد، مجموعه¬های فازی مردد بازه¬ای مقدار و مجموعه¬های فازی مردد دوگان93
 33. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج
 34. دانلود پایان نامه:بررسی اندازه¬های فاصله برای مجموعه¬های فازی شهودی و شهودی بازه¬ای مقدار
 35. دانلود پایان نامه:تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی همبسته
 36. پایان نامه کارشناسی ارشد حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم
 37. پایان نامه کارشناسی ارشد حل معادلات دیفرانسیل هذلولوی با روش آنالیز هوموتوپی
 38. دانلود پایان نامه:خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی
 39. دانلود پایان نامه:روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج
 40. پایان نامه کارشناسی ارشد روش های نقطه درونی برای بهینه سازی
 41. پایان نامه کارشناسی ارشد قضایای نقطه ثابت در فضاهای مجرد مرتب
 42. دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا
 43. پایان نامه کارشناسی ارشد گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر
 44. دانلود پایان نامه:مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها
 45. پایان نامه:همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوس‎پذیر از جبر‎های باناخ
 46. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی
 47. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده از روش های درونیابی برای داده ­های نادقیق
 48. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار روي گروه‌ها و حلقه‌ها
 49. پایان نامه کارشناسی ارشد تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروه هاي متناهي با استفاده از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو زيرگروه هاي يك گروه با مركز بديهي
 50. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی
 51. پایان نامه کارشناسی ارشد روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات
 52. پایان نامه کارشناسی ارشد مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته
 53. پایان نامه کارشناسی ارشد وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكين با غیر خطی های مقعر
 54. پایان نامه:مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم¬های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه¬سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه¬سازی هزینه بیکاری ماشین¬ها
 55. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

برای جستجو بر اساس موضوع های پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : رسیاضی

گرایش :کاربردی

عنوان : بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه:مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم¬های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه¬سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه¬سازی هزینه بیکاری ماشین¬ها

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكين با غیر خطی های مقعر

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی محض

گرایش : آنالیز

عنوان : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكين با غیر خطی های مقعر

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی کاربردی

گرایش : تحقیق در عملیات

عنوان : مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی محض

عنوان : روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی محض

گرایش : آنالیز

عنوان : جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد تشخيص‌پذيري و k- تشخيص‌پذيري بعضي از گروه هاي متناهي با استفاده از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو زيرگروه هاي يك گروه با مركز بديهي

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی محض

عنوان : تشخيص‌پذيري و k– تشخيص‌پذيري بعضي از گروه هاي متناهي با استفاده از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سيلو زيرگروههاي يك گروه با مركز بديهي

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار روي گروه‌ها و حلقه‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : ریاضی محض

گرایش : جبر

عنوان : برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار روي گروه‌ها و حلقه‌ها

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

گرایش :مالی

عنوان : یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه:همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوس‎پذیر از جبر‎های باناخ

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی محض

گرایش :آنالیز

عنوان : همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوسپذیر از جبر‎های باناخ

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

عنوان : مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :رياضي محض

گرایش :جبر

عنوان : گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه: کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

گرایش :ریاضی کاربردی

عنوان :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

عنوان : حل عددی معادلات انتگرال  دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم 

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

گرایش :ریاضی

عنوان : تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی  همبسته

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه:بررسی اندازه¬های فاصله برای مجموعه¬های فازی شهودی و شهودی بازه¬ای مقدار

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

عنوان : بررسی اندازه¬های فاصله برای مجموعه¬های فازی شهودی و شهودی بازه¬ای مقدار

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اندازه¬های شباهت برای مجموعه¬های فازی مردد، مجموعه¬های فازی مردد بازه¬ای مقدار و مجموعه¬های فازی مردد دوگان93

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

عنوان : بررسی اندازه¬های شباهت برای مجموعه¬های فازی مردد، مجموعه¬های فازی مردد بازه¬ای مقدار و مجموعه¬های فازی مردد دوگان93

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه :ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :ریاضی

عنوان : ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  ریاضی محض

گرایش :هندسه

عنوان : حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار (فازي) روي گروه‌ها و حلقه‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  ریاضی 

گرایش : جبر 

عنوان :  برخي از كاربردهاي مجموعه ناهموار (فازي) روي گروه‌ها و حلقه‌ها

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)

پایان نامه کارشناسی ارشد روش¬کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد ریاضی

گرایش : کاربردی

عنوان : روش ­کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم

دانشگاه صنعتی ارومیه

پایان نامه ارشد ریاضی

 گرایش کاربردی

عنوان:

روش­ کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم

استاد راهنما:

دکتر احمد رضا حقیقی

ادامه جزییات مطلب (پایان نامه ، مقاله یا سمینار)