پایان نامه کارشناسی:بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

Science and Research Branch (Hormozgan), Islamic Azad University

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

 

موضوع:

بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کارکنان بندر شهیدرجایی

استاد راهنما:

دکترعبدالوهاب  سماوی

استاد مشاور:

دکتراقبال  زارعی

1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                                                                            2

1-2- بیان مسأله                                                                                       3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                     4

1-4- اهداف تحقیق                                                                                   6

1-4-1- هدف کلی                                                                                   6

1-4-2- اهداف جزئی                                                                                6

1-5- سؤالات تحقیق                                                                                 7

1-6- فرضیه های تحقیق                                                                             7

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی                                                                             8

1-7-1- تعاریف مفهومی                                                                             8

1-7-2- تعاریف عملیاتی                                                                            8

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق

2-1- مقدمه                                                                                            11

2-2- پیشینه‌ی نظری                                                                                  12

2-2-1- بهزیستی ذهنی                                                                              12

2-2-2- عملکرد شغلی                                                                               24

2-2-3- کیفیت زندگی                                                                               39

2-2-4- بهزیستی ذهنی، عملکرد شغلی و کیفیت زندگی                                         47

2-3- پیشینه‌ی پژوهشی                                                                              49

2-3-1- پیشینه‌ی خارجی                                                                            49

2-3-2- پیشینه‌ی داخلی                                                                             55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                                            59

3-2- روش تحقیق                                                                                    59

3-3- جامعه آماری                                                                                    59

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                             59

3-5- ابزارهای گردآوری داده ها                                                                    59

3-5-1- پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS                                                     60

3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)                                            60

3-5-3- پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی                                        61

3-6- روش تحلیل داده ها                                                                           61

3-7- روش اجرای پژوهش                                                                          62

فصل چهارم: تحلیل نتایج

4-1- مقدمه                                                                                            64

4-2- آمار توصیفی                                                                                    65

4-3- آمار استنباطی: فرضیه ها                                                                       71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث                                                                                            86

5-2- نتیجه گیری                                                                                     87

5-3- محدودیت ها                                                                                   91

5-4- پیشنهادات                                                                                                92

5-4-1- پیشنهادات کاربردی                                                                        92

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی                                                                        92

منابع                                                                                                    94

الف) منابع فارسی                                                                                     94

ب) منابع لاتین                                                                                        96

پیوست 1: پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)                                                    101

پیوست 2: مقیاس شادمانی ذهنی (PANAS)                                                    102

پیوست 3: پرسشنامه کیفیت زندگی                                                                  104

 

 

فهرست جداول

جدول  1 – 4 : درصد و فراواني مربوط به جنسيت آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر    65

جدول  2 – 4 : درصد و فراواني مربوط به سن آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر                   66

جدول  3 – 4 : درصد و فراواني مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر                                                                                                            67

جدول  4 – 4 : درصد و فراواني مربوط به تحصيلات آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر 68

جدول  5 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس  مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه کيفيت زندگي  و مولفه هاي آن                                                                                             69

جدول  6 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس  مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه عملکرد شغلي و مولفه هاي آن                                                                                             69

جدول  7 – 4 : شاخص هاي آماري ميانگين و واريانس  مربوط به امتياز حاصل از پرسشنامه بهزيستي ذهني و مولفه هاي آن                                                                                             70

جدول  8 -4 :  خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  مربوط به  کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني                                                                                                                 71

جدول  9-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني                                                                                                 71

جدول 10- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني  دار براي کيفيت زندگي و عاطفه مثبت بهزيستي ذهني                                                                                                             72

جدول  11 -4 :  خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون  مربوط به  کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني                                                                                                                 73

جدول  12-4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني                                                                                                          73

جدول 13- 4 : ضرايب β و مقادير t و سطح معني  دار براي کيفيت زندگي و عاطفه منفي بهزيستي ذهني                                                                                                             74

 

فهرست شکل‌ها

شکل شماره 2-1 : نتایج بالا بودن و پایین بودن توان انگیزشی شغل به عنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان                                                                                                                   36

شکل 2-2: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد                                                             38

 

فهرست نمودارها

نمودار  1 – 4 : توزيع درصدي مربوط به جنسيت آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر      65

نمودار  2 – 4 : توزيع درصدي مربوط به سن آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر           66

نمودار  3 – 4 : توزيع درصدي مربوط به مدت زمان ازدواج آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر                                                                                                              67

نمودار  4 – 4 : توزيع درصدي مربوط به تحصيلات آزمودني هاي شرکت کننده در مطالعه حاضر                                                                                                                       68

نمودار5-4  : نمودار رگرسیون چند گانه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و کیفیت‌زندگی       81

نمودار 6-4  : نمودار رگرسیون چند گانه بین مولفه های بهزیستی روان شناختی و عملکرد شغلی     84

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

تقریباً 60 سال قبل سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2004). در دنیای غرب هنوز هم شاخص‌های وضعیت سلامت متمرکز بر بیماری و مفاهیم منفی است و مفاهیم اساسی همه‌گیرشناسی (اپیدمولوژی) با میزان مرگ و میر سر و کار دارد، نه میزان عملکرد مثبت افراد. سلامت یک مفهوم چندبعدی است که علاوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی و بهزیستی را نیز در برمی گیرد. اغلب روان پزشکان، روان شناسان و محققان بهداشت روانی جنبه‌های مثبت سلامت را نادیده می‌گیرند (بیانی و همکاران، 1387).

از زمان‌های دور بشر به دنبال آرمان شهری بوده است که در آن با رضایت زندگی کند و از زندگی خود خشنود باشد. شادمانی، رضایت از زندگی و احساس ذهنی بهزیستی واژه‌هایی هستند که در روان شناسی امروز برای بیان این حالت به کار می‌روند. این واژه‌ها با آن که در ظاهر با یکدیگر تفاوت دارند، اما به یک موضوع اشاره دارند. اگر چه برخی از مردم، جایگاه اجتماعی، پول و دسترسی به منابع مادی را عامل اصلی احساس ذهنی بهزیستی می‌دانند، ولی پژوهش‌ها این نگرش‌ها را تأیید نکرده اند. در بیشتر پژوهش‌ها همبستگی بین درآمد و احساس ذهنی بهزیستی پایین گزارش شده است. پژوهش گران در توجیه این یافته‌ها بر این باورند که جایگاه اجتماعی، ثروت و دسترسی به منابع مادی اگر چه باعث شادکامی می‌شوند، ولی به خاطر سازوکار خوپذیری، اندک اندک تأثیر مثبت خود را از دست می‌دهند تا فرد به نقطه استقرار، یا همان سطح سازگاری اولیه برسد؛ بنابراین موقعیت‌های زندگی تأثیر موقتی بر احساس ذهنی بهزیستی دارند (هادیانفرد، 1384).

برخی افراد زندگی آرمانی را بهره مند هر چه بیشتر از ثروت و مواهب مادی می‌دانند، برخی آن را داشتن روابط معنادار و با ارزش و برخی دیگر به اهمیت کمک و خدمت به همنوعان به عنوان محور آرمانی تاکید دارند. همه این افراد علی‌رغم خواسته‌ها، شرایط و مقتضیات متفاوت در یک زمینه با هم اشتراک دارند و آن همان احساس ذهنی سلامتی (بهزیستی ذهنی) است. واژه بهزیستی ذهنی به نحوه ارزیابی‌های افراد از زندگی خودشان اشاره دارد. این ارزیابی‌ها هم قضاوت‌های شناختی (رضایت از زندگی) و هم ارزیابی‌های عاطفی (احساس‌ها و هیجان‌های مثبت و منفی) را در بر می‌گیرد. (داینر[1]، 2000). بهزیستی ذهنی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است و از تعادل بین عاطفه مثبت و منفی، رضایت مندی زندگی و رضایت مندی شغلی ناشی می‌شود. از آن جا که بهزیستی ذهنی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی مطرح شده است و متغیرهای زیادی از قبیل متغیرهای زیستی، اجتماعی، شخصیتی و شغلی و. . . در میزان بهزیستی افراد نقش دارند، بنابراین لازم است برای تأمین سلامت روان شناختی به متغیرهای مؤثر در مفهوم بهزیستی ذهنی از جمله کیفیت زندگی، شغل و. . . توجه شود (داینر، 2005).

عملکرد شغلی کارکنان تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. یکی از این عوامل وجود انگیزه‌های سطح بالا می‌باشد. از طرفی، عملکرد شغلی پی آمدهای گوناگونی دارد که یکی از این پی آمدها، رضایت شغلی می‌باشد و رضایت شغلی نیز به نوبه ی خود موجب افزایش عملکرد شغلی می‌گردد. بنابراین، عملکرد کارآمد، تابعی از کنش متقابل وضوح نقش، صلاحیت، محیط کار، ارزش‌های کاری، تمایلات و سلیقه‌های فرد و پاداش می‌باشد (غضنفری و عابدی، 1388).

1-2- بیان مسأله

روي كرد روان شناسي مثبت گرا، با توجه به استعدادها و توان‌مندي‌هاي انسان (به جاي پرداختن به نابهنجاري‌ها و اختلال‌ها)، در سال‌هاي اخير مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. اين روي كرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه‌ها و شيوه‌هايي مي داند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به دنبال دارند. بهزیستی ذهنی اشاره دارد به اینکه مردم زندگی خود را چگونه ارزیابی می‏کنند و شامل متغیرهای از قبیل رضایت از زندگی، رضایت از وضعیت زناشویی، رضایت از کار، فقدان افسردگی، اضطراب و وجود عواطف و خلقیات مثبت می‏شود. ارزیابی شخص از خود ممکن است به شکل شناختی باشد، مثلا، هنگامی که شخص به طور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه‏هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می‏نشیند. ممکن است ارزیابی شخص به شکل عاطفی نیز باشد (تجربه هیجانات و خلقیات ناخوشایند و خوشایند مردم در مواجه با زندگی خود). بنابراین، گفته می‏شود اگر شخص رضایت از زندگی و غالباً خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید دارای بهزیستی ذهنی بالا خواهد بود و برعکس، اگر از زندگی خود ناراضی است و خوشی و علاقه اندکی را تجربه نماید و هیجانات پیوسته منفی، مثل خشم و اضطراب را احساس نماید دارای بهزیستی ذهنی پائینی است (مظفری و‌هادیان فر، 1389). از اين رو تاثیری كه بهزیستی ذهنی بر متغیرهای مختلف می‌گذارد، بنيادي‌ترين سازه‌هاي مورد پژوهش اين روي كرد مي باشند.

عملکرد شغلی یکی از متغیرهایی است که از این سازه تاثیر می‌پذیرد. عملکرد شغلی، به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان‌ها و موقعیت‌های شغلی مختلف تعریف می‌شود. منظور از ارزش سازمانی، برآوردی است که سازمان از فعالیت‌ها و خدمات کارکنان خود دارد، نظیر انجام وظیفه شغلی یا داشتن رابطه کاری مناسب با دیگر کارمندان. نکته مهم در این تعریف این است که عملکرد شغلی به عنوان خاصیت یا ویژگی رفتاری معین تعریف شده، به ویژه این که عملکرد شغلی به عنوان خصوصیتی یک‌پارچه از رفتارهای جداگانه و مجزا که در گستره ای از زمان رخ می‌دهد، در نظر گرفته شده است و نکته دوم در این تعریف این است که ویژگی رفتاری عملکرد شغلی، به ارزش مورد انتظار سازمان بر می‌گردد. با این تعریف، می‌توان عملکرد شغلی را به عنوان متغیری که بین مجموعه ای از رفتارها که توسط افراد متفاوت انجام می‌پذیرد، به شمار آورد (اژه ای و همکاران، 1388).

یکی دیگر از متغیرهایی که از بهزیستی ذهنی تاثیر می‌پذیرد، کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی از بنیادی‏ترین مفاهیم مطرح در روان‏شناسی مثبت‏نگر است. تغییر عقیده از این­که فقط پیشرفت‏های علمی، پزشکی، و تکنولوژی می‏تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که‏ بهزیستی فرد، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت به همراه ارزش‏ها و ادراکات فرد از بهزیستی و شرایط محیطی به وجود می‏آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (اسکالاک[2] و همکاران، 2002).

با تعاریف این متغیرها، محقق درصدد این است که به بررسی رابطه بهزیستی ذهنی با عملکرد شغلی و کیفیت زندگی بپردازد و بداند سهم بهزیستی در هر کدام از متغیرهای عملکرد شغلی و کیفیت زندگی چه میزان است؟

[1] Diener

[2] Schalock

تعداد صفحه :118

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید