پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد  :مدیریت اجرایی

 گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه ارشد : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

موضوع:

بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

 

استادراهنما:

دکتر محمدرضا میرابی

 

استادمشاور:

دکتر محمد حسین رنجبر

                                                         سال تحصیلی:1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل 1 کلیات تحقیق.. 2

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق).. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد) روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي  كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد… 5

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور  پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق)   77

1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. Error! Bookmark not defined.

1-6- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي).. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضيه‏هاي تحقیق.. 7

1-8-1- فرضیه اصلی.. 7

1-8-2- فرضیه فرعی.. 7

1-8-3- فرضیه اصلی.. 7

1-8-4- فرضیه فرعی.. 7

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).. 8

1-9-1- استراتژی.. 8

1-9-2- بخش بندي و تعيين بازارهاي هدف.. 8

1-9-3- استراتژي‌هاي بازاريابي.. 9

1-9-4- آميخته بازاريابي.. 10

1-10- روش شناسی تحقیق.. 11

1-11- شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها.. Error! Bookmark not defined.

1-12- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان).. 14

1-13- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها.. 14

فصل 2. 15

مبانی نظری تحقیق.. 15

2-1- مقدمه.. 16

2-2- استراتژي و ساختار.. 17

2-2-1- سازمان با استراتژي تدافعي.. 18

2-2-2- سازمانهاي آينده نگر.. 18

2-2-3- سازمانهاي تحليلگر.. 18

2-2-4- سازمانهاي انفعالي.. 18

2-3- مقايسه چهار نوع استراتژي اسنو و مايلز در تاثير بر ساختار سازمان.. 19

2-3-1- مقايسه دو استراتژي تمايز و حداقل هزينه در تاثير بر ساختار سازمان   19

2-3-2- مقايسه دو استراتژي تمايز و حداقل هزينه در تاثير بر ساختار سازمان   19

2-4- تفاوت ارتفاع ساختاري سازمانها با استراتژي تمايز و حداقل هزينه.. 20

2-5- مدیریت استراتژیک.. 20

2-5-1- نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت.. 21

2-5-2- نگرش فرآیندی به مدیریت.. 21

2-5-3- نگرش کمی به مدیریت.. 21

2-5-4- نگرش رفتاری به مدیریت.. 22

2-5-5- نگرش سیستمی به مدیریت.. 22

2-5-6- نگرش اقتضائی به مدیریت.. 22

2-5-7- نگرش استراتژیک به مدیریت.. 23

2-6- سطوح استراتژی.. 27

2-6-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه).. 29

2-6-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری).. 29

2-6-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای).. 29

2-7- مفهوم هماهنگی استراتژیک.. 30

2-8- مدیریت استراتژیک.. 31

2-8-1- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك.. 32

2-8-2- مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك.. 33

2-9- فرایند مدیریت استراتژیك.. 33

2-9-1- سطوح مدیریت استراتژیک.. 36

2-10- استراتژی های رقابتی پورتر.. 37

2-10-1- استراتژی رهبری قیمت‌ها.. 40

2-10-1-1- مؤلفه هاي استراتژيك كاهش هزينه.. 46

2-10-1-2- صرفه جويي به مقياس.. 48

2-10-1-3- منحني تجربه.. 48

2-10-1-4- فرهنگ كاهش هزينه.. 48

2-10-2- ريسكهاي همراه در استراتژي حداقل هزينه.. 49

2-10-3- استراتژی تمایز.. 49

2-10-3-1- راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدماتشان را متمايز سازند   51

2-10-3-2- عوامل ايجاد تمايز.. 53

2-10-3-3- هزينه در استراتژي تمايز.. 55

2-10-3-4- ريسكهاي موجود در استراتژي تمايز.. 55

2-10-3-5- استراتژيهاي موفقيت آميز تمايز.. 55

2-10-3-6- ايجاد ارزش افزوده براي مشتري.. 56

2-10-3-7- ايجاد ارزش ادراكي.. 56

2-10-3-8- دو نگرش در ارتباط با تمايز.. 57

2-10-3-9- انتخاب كيفيت.. 57

2-11- مديريت كيفيت جامع(TQM). 58

2-11-1- تمركز بر روي مشتري.. 59

2-11-2- نرخ بازگشت سرمايه.. 59

2-12- ارزش ويژه نام تجاري.. 60

2-12-1- آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري.. 61

2-12-2- هويت نام تجاري.. 61

2.12.2.1..                                        وفاداري نسبت به نام تجاري.. 62

2-12-3- استراتژی تمرکز.. 62

2-12-4- بنگاه بی‌استراتژی.. 63

2-13- الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 65

2-13-1- الگوی واکر و همکاران.. 66

2-13-2- الگوی ویلسون و گیلیگان.. 67

2-14- الگوی عوامل تاثیرگذار بر استراتژی بازاریابی.. 69

2-14-1- الگوی کریونس.. 69

2-14-2- الگوی سادهازشان.. 70

2-15- الگوی استراتژی بازاریابی: یک چارچوب مثبت.. 70

2-15-1- الگوی مک دانیل و کولاری.. 70

2-16- محصول.. 71

2-17- تحلیل ساختاری صنعت.. 74

2-17-1- تعامل بنگاه و صنعت.. 75

2-17-2- رهبری قیمت متمایز-تمایز ارزان.. 76

2-17-3- سودآوری در طول زمان.. 76

فصل 3. 80

روش تحقیق.. 80

3-1- مقدمه.. 81

3-2- روش و نوع تحقیق.. 81

3-3- جامعه آماری.. 83

3-4- روش نمونه گیری.. 83

3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 84

3-6- تركيب سئوالات پرسشنامه.. 84

3-7- روایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

3-7-1- روایی ظاهری.. 85

3-7-2- روایی محتوا.. 85

3-7-3- روایی پیش بینی.. 85

3-7-4- روایی همگرا و روایی واگرا.. 85

3-8- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه.. 86

3-8-1- ظرایب آلفای کرونباخ بر هر کدام از متغیرهای مورد بررسی.. 88

3-9- روش تحلیل داده ها.. 88

3-9-1- آزمون tتک نمونه ای( استیودنت) برای میانگین جامعه.. 89

فصل 4. 90

تجزیه و تحلیل داده ها.. 90

4-1- مقدمه.. Error! Bookmark not defined.

4-2- بخش دوم: تحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش.. Error! Bookmark not defined.

فصل 5. 113

نتیجه گیری.. 113

5-1- مقدمه.. 114

5-2- خلاصه‌ای از نتایج توصیفی.. 114

5-2-1- یافته‌ها بر حسب زمینه فعالیت.. 114

5-2-2- یافته‌ها بر حسب سابقه فعالیت.. 114

5-2-3- یافته‌ها بر حسب حوزه فعالیت.. 114

5-3- بحث در‌باره یافته‌ها.. 115

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 122

5-5- پیشنهادهای پژوهشی.. 123

5-6- محدودیت‌های پژوهش.. 124

فصل 6 ضمیمه.. Error! Bookmark not defined.

 

فهرست شکل ها

شکل 1 مدل مفهومی تحقیق.. 12

شکل 2   مفهوم استراتژی در سطح ذهنی و مفهومی.. 26

شکل 3   استراتژی سطح شرکت.. 28

شکل 4  فرآیند مدیریت استراتژیک.. 34

شکل 5  چرخه کامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیک از دیدگاه کاتلر.. 64

شکل 6  رابطه تعاملی و دو طرفه در الگوی طبیعی تدوین استراتژی بازاریابی.. 66

شکل 7 مراحل بازاریابی استراتژیک از دیدگاه ویلسون و گیلیگان.. 68

شکل 8 فرآیند استراتژی بازاریابی از دیدگاه کریونس.. 69

شکل 9 ارتباط بین محیط بازاریابی, تیپ استراتژیک, پاسخ استراتژیک.. 71

شکل 10 تصمیم گیری درباره هر قلم محصول.. 72

 

 

فهرست جدول ها

جدول 1 عوامل آميخته بازاريابي.. 10

جدول 2 متغيرهاي موردبررسی.. Error! Bookmark not defined.

جدول 3 مقایسه نگرش مختلف به مدیریت.. 25

جدول 4 استراتژی های عمومی رقابت.. 77

جدول 5 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب زمینه فعالیت.. Error! Bookmark not defined.

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام اين پژوهش طراحي و تبيين مدلي جهت ارزيابي تأثير اجزاي رويكرد مبتني بر عملكرد شرکت های صنعتی  براساس استراتژي رهبري هزينه  و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در اين مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رويكرد استراتژیک، روابط بين اجزاي رويكرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملكرد كه سازه هاي اصلي پژوهش هستند را بررسي مي كند.

اين پژوهش در پي اين هدف است كه چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به طور مستقيم و غيرمستقيم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالاي عملكرد ميشود. مدل مفهومي پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مديريت استراتژيك رقابتی، يعني رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از  میان 40 سؤال هاي استراتژي موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژي تمايز،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح  تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتايج حاصل، سازمان های گوناگون در یک  صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

 

واژه هاي كليدي: استراتژی رقابتی، عملکرد سازمانی، منابع رقابتي، استراتژي رقابتي رهبري هزينه، استراتژی رقابتی کاهش قیمت، استراتژی رقابتی تمایز.

تعداد صفحه : 142

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید