پایان نامه کارشناسی ارشد ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخش هاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخش هاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات هرمزگان

پايان نامه کارشناسي ارشد M.Sc

گرايش :صنایع-صنایع

موضوع :

ارزيابي كارايي وصول مطالبات گاز بهاء بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل با استفاده از تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند متغيره

استاد راهنما :

دکتر ناصر میكائيل وند

استاد مشاور :

دکتر يوسف رباني

دکتر سعيد عبادي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده….………………………………………………….……………………………………...1

فصل اول کليات تحقيق............................................................................ 2

1-1 مقدمه........................................................................................... 3

1-2 بيان مسئله.................................................................................... 6

1-3  اهميت و ضرورت انجام تحقيق............................................................ 8

1-4 اهداف تحقيق................................................................................ 10

1- 5 سوالات تحقيق............................................................................. 10

1 –  6 شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق................................... 10

1 - 6 -1 كارايي.................................................................................... 10

1 –6-2 تحليل پوششي داده ها (DEA)..................................................... 12

1 -6-2- 1 مزاياي تحليل پوششي داده ها.................................................. 13

1 –  7 درآمد خانوار................................................................................ 13

1 – 8 رگرسيون چند متغيره.................................................................... 14

1 – 9 قلمرو تحقيق............................................................................... 14

1- 9 -1 قلمرو موضوعي........................................................................ 14

1 –9- 2 قلمرو مكاني........................................................................... 14

1- 9- 3 قلمرو زماني............................................................................ 15

فصل دوم مروري بر تحقيقات انجام شده................................................... 16

2- 1 مقدمه.........................................................................................17

2 – 2 مباني نظري تحقيق.................................................................... 18

2 – 2 – 1 نقش درآمد خانوار در مصرف انرژي............................................ 18

2-2-1-1 نظريه مصرف كينز يا تئوري درآمد مطلق....................................... 20

2-2-1-2 نظريه درآمد نسبي................................................................. 21

2-2-1-3 نظريه درآمد دائمي.................................................................. 21

2-2-1-4 نظريه سيكل زندگي..................................................................22

2-2-1-5 نتايج مهم نظريه هاي مصرف...................................................... 23

2-2-2 نقش فرهنگ جامعه بر روي الگوي مصرف خانوار................................ 23

2-2-2-1 عوامل فرهنگي موثر بر نوع و ميزان مصرف.................................... 26

2-2-2-1-1جهاني شدن....................................................................... 26

2-2-2-1-2 مصرف تفاخري.................................................................... 26

2-2-2-1-3 مصرف چشم و هم چشمي................................................... 27

2-2-2-1-4 مد اجتماعي........................................................................ 27

2-2-2-1-5 تبليغات بازرگاني.................................................................. 27

2-2-2-2 رويكرد دين اسلام در رابطه با مصرف............................................. 28

2-2-3 نقش دماي هوا بر مصرف انرژي...................................................... 29

2-3 مباني تئوري تحقيق...................................................................... 30

2-3-1 پيشينه تحقيقات داخل کشور...................................................... 30

فصل سوم : روش تحقيق..................................................................... 37

3-1 مقدمه........................................................................................ 38

3-2 نوع تحقیق................................................................................... 38

3-3 مدل تحقیق.................................................................................. 38

3- 4 فرضیه های تحقیق....................................................................... 93

3- 5 متغیرهای تحقیق.......................................................................... 40

3-5-1 متغیرهای مستقل...................................................................... 40

3-5-2- متغیرهای وابسته..................................................................... 40

3- 6 تاریخچه تحلیل پوششی داده ها.................................................... 40

3 – 7 تعریف تحلیل پوششی داده ها...................................................... 42

3- 8 ویژگی ها و قابلیت های کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده ها...........44

3 – 9 محدودیت ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA...............................

3 – 10 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها............................................ 48

3-10- 1 مدل CCR...............................................................................

3-10- 2 مدل BCC...............................................................................

3-11 دیدگاههای ورودی- محور و خروجی – محور در حل مدلهای DEA...........

3- 12 بازگشت نسبت به مقیاس............................................................ 51

3-13 تاریخچه رگرسیون..........................................................................52

3- 14 رگرسیون خطی........................................................................... 53

3-15رگرسیون چند متغیره .......................................................................55

3-16ارزیابی اوزان شاخص ها به روش آنتروپی..............................................55

3 - 17 روش گرد آوری اطلاعات...................................................................56

3- 18 جامعه آماری تحقیق.......................................................................57

3 - 19 روش نمونه گیری.........................................................................57

3-20 روش تجزیه و تحلیل داده ها ...............................................................57

فصل چهارم نتايج................................................................................... 60

4- 1 مقدمه.......................................................................................... 61

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق.....................................................................61

4-2-1 پاسخ به سوال پژوهشی اول...........................................................61

4-2-2 پاسخ به سوال پژوهشی دوم.............................................................62

4-2-3 پاسخ به سوال پژوهشی سوم............................................................62

4-2-4 پاسخ به سوال پژوهشی چهارم..........................................................62

4- 2 آمار توصيفي داده ها......................................................................... 62

4-2-1 آمار توصيفي مربوط به درآمد ساليانه خانوارها..................................... 62

4-2-2 آمار توصيفي مربوط به شاخص فرهنگي نواحي تابعه..............................63

4-2-3 آمار توصيفي مربوط به شاخص نيروهاي عملياتي و ماشين آلات جهت وصول مطالبات در نواحي تابعه....65

4-2-4 آمار توصيفي مربوط به شاخص ميانگين دماي هواي ساليانه  نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل...66

4-2- 5 آمار توصيفي مربوط به خروجي اول که بيانگر نسبت مبلغ فيش هاي واريز شده به مبلغ فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل..........67

4-2-6 آمار توصيفي مربوط به خروجي دوم که بيانگر نسبت تعداد فيش هاي واريز شده به تعداد فيش هاي صادره نواحي تابعه شرکت گاز استان اردبيل.......68

4 - 3 مدل برنامه ریزی شده برای تحلیل پوششی داده ها در نرم افزارGAMS........

4- 4  آمار توصيفي حاصل از نتايج حل مدل توسط روش تحليل پوششي داده ها.....70

4-5 وزن هاي بهين ورودي ها و خروجي ها براي هر يک از نواحي تابعه...............72

4- 6 تصوير هر DMU  بر روي مرز کارا...........................................................73

4-7 نتايج حاصل از حل مدل توسط رگرسيون .............................................. 77

فصل پنجم  بحث و نتيجه گيري................................................................. 80

5-1 مقدمه............................................................................................81

5-2 بحث و تفسير نتايج......................................................................... 81

5-3 پيشنهادات................................................................................... 83

5-4 محدوديت هاي تحقيق................................................................... 84

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی............................................................85

فهرست منابع.................................................................................... 87

چکیده انگلیسی....................................................................................91

چکیده:

امروزه اهميت و آگاهي از ميزان كارايي و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهايتاً حفظ و ادامه حيات سازمان با توجه به شرايط متغير محيطي ، پيچيدگي تكنولوژي، كمبود منابع،رقابت شديد، تنوع خدمات و سرعت بالاي تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتي اجتناب ناپذير است. لذا شرکتهای وابسته به دولت به منظور رقابت در عرصه های داخلی و بین المللی نیازمند تلاش مستمر در راستای بوجود اوردن شرایط مناسب اقتصادی برای کلیه سرمایه گذارانشان هستند. در این میان شرکت ملی گاز با توجه به ماهیت خدماتی شرکت نیازمند تامین منابع مالی به منظور افزایش حوزه های گازرسانی در مناطق فاقد گاز خانگی می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با وصول مطالبات گاز بهاء مشترکین در مناطق تحت پوشش، بنابراین ارزیابی کارایی وصول مطالبات در صنعت گاز دارای اهمیت به خصوصی می باشد بویژه بعد از هدفمند کردن یارانه در سالهای اخیر در کشور و افزایش بهای منابع انرژی . تحلیل پوششی داده ها یکی از شاخه های علم تحقیق در عملیات می باشد که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی را در محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیری دارد. هدف عمده این پایان نامه ، محاسبه نمره کارایی وصول مطالبات گاز بهای مصرفی توسط مشترکین در شرکت گاز استان اردبیل می باشد. و بدین منظور در این پایان نامه از دو روش تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. چهار ورودی و دو خروجی به ترتیب تحت عناوین I1 تا I4 و O1 تا O2 جهت محاسبه کارایی شناسایی و محاسبه شده اند که ورودی اول تا چهارم به ترتیب بیانگر درآمد خانوار، شاخص فرهنگی ناحیه، شاخص نیروی انسانی و ماشین آلات و میانگین دمای سالیانه بوده و خروجی اول و دوم بیانگر نسبت مبالغ واریزی به مبالغ صادره در فیش ها و نسبت تعداد فیش های واریزی به صادره می باشد. برای حل مدل عنوان شده با  روش تحلیل پوششی داده ها از نرم افزار GAMS استفاده کرده و نمرات کارایی و وزن های ورودی ها و خروجی ها مدل محاسبه شده و در ادامه به منظور محاسبه کارایی توسط روش رگرسیون چند متغیره از نرم افزار SPSS بهره گرفته و پس از یافتن معادله خط رگرسیونی نمره کارایی نواحی تابعه مشخص می شود. پس از محاسبه نمره کارایی توسط روش تحلیل پوششی داده ها هفت ناحیه دارای نمره کارایی یک شده و در روش رگرسیون چند متغیره یک ناحیه نمره کارایی یک را کسب می نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه اهميت ارزيابي[1] عملكرد[2] و آگاهي از ميزان كارايي و بررسي و سنجش آن جهت بهبود عملكرد و نهايتاً حفظ و ادامه حيات سازمان با توجه به شرايط متغير محيطي ، پيچيدگي تكنولوژي، كمبود منابع،رقابت شديد، تنوع خدمات و سرعت بالاي تبادل اطلاعات و ارتباطات ضرورتي اجتناب ناپذير است.علي رغم ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد و محاسبه كارايي، برنولاك[3] مدير مؤسسه بهره وري كانادا مدعي است كه (( بيشتر مديران معاني واقعي بهره وري و كارايي را نمي دانند و مطلع نيستند كه اين مفاهيم تا چه حد براي سازمان آن ها حياتي است.)) همچنين آن ها نمي دانند كه چقدر مي توانند بهره وري و كارايي خود را بهبود داده ، چگونه آن ها را مورد سنجش قرار داده ، تجزيه و تحليل كنند و يا چه عواملي بر آنها تاثير گذارند.

در عصر كنوني ، تحولات شگرف دانش مديريت وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير كرده است؛ به گونه اي كه فقدان ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي استفاده از منابع و امكانات ، كاركنان، اهداف و استراتژي ها، يكي از علائم بيماري سازمان قلمداد مي شود. هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت هاي خود به ويژه در محيط هاي پيچيده پويا ، نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد.از سوي ديگر نبود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازمان تلقي مي شود؛ كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است. ممكن است بروز پديده مرگ سازماني به علت عدم وقوع يكباره آن از سوي مديران عالي سازمان احساس نشود اما مطالعات نشان مي دهد نبود نظام كسب بازخورد،توسعه و بهبود فعاليتهاي سازمان را غير ممكن مي كند و سرانجام اين پديده مرگ سازماني است.

از نگاه ديگر با ملاحظه نظام آفرينش مي توان دريافت كه ارزيابي در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسيار موزون در جهان خلقت حكايت از حلقه بازخورد كاملا حساب شده اي دارد و نظام ارزيابي به عنوان يكي از عناصر اين حلقه مطرح است.هر چند ممكن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبيين آن نباشد ولي قوام و دوام يك سيستم منوط به وجود نظام ارزيابي و كنترل است.

صاحبنظران و محققان معتقدند ارزيابي عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه گيري عملكرد نباشد. آنان توجه به ((عملكرد سازماني))[4] را باعث توسعه تئوري سازماني ذكر مي كنند و عملكرد را موضوع اصلي در فضاي علمي مي دانند. در نتيجه اين بحث توجه محققان ، اقتصاددانان و مديران اجرايي را به خود جلب كرده است . ارزيابي و اندازه گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و بر انگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است.

كارايي به معني تلف نكردن منابع است كه از نسبت ستاده كل به نهاده كل به دست مي آيد از طرفي بدون شك رسالت و هدف اساسي هر مجموعه بهره برداري موثر و كارا از منابع در اختيار مي باشد. استفاده از فنون و تكنيك هاي پيشرفته و شناخت فرصت ها و محدوديت هاي بالقوه و بالفعل وابسته به آگاهي از وضعيت فعلي سازمان است. حال كه اهميت ارزيابي و اندازه گيري عملكرد مشخص گرديد بايد مبناي توسعه پايدار[5] كه اكثريت كشورهاي دنيا در پي تحقق اين امر مي باشند شناسايي و عوامل موثر در رابطه با اين امر مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

انرژي مبناي رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشور مي باشد و اقتصاد بدون انرژي معنا ندارد. انرژي گاز با توجه به چشم انداز اقتصاد جهان اصلي ترين نياز آينده دنيا خواهد بود و بر اساس پيش بيني ها مصرف گاز در دنيا طي دهه آينده در مقام نخست قرار مي گيرد.انرژي گاز به عنوان يكي از پاكيزه ترين انرژي هاي مصرفي خانواده ها،صنايع و ساير مراكز مصرف مطرح است. در حاليكه هزينه هاي بالاي توليد ، انتقال و توزيع آن از ديد مصرف كنندگان پنهان مانده است و اين در شرايطي است كه بخش عظيمي از سرمايه گذاريها ، طراحي و برنامه ريزي در صنعت گاز منوط به وصول به موقع بهاي گاز مي باشد.بر همين اساس شركتهاي گاز استاني نيز به عنوان بدنه اصلي توزيع ، فروش و خدمات پس از فروش نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي را در رشد اقتصادي و توسعه پايدار كشورمان دارد.

تنگناهاي بوجود آمده در امر وصول مطالبات كه باعث كاهش در آمد ناشي از فروش گاز و نيز افزايش بدهي مشتركين گاز در شركت هاي گاز استاني شده است، مشكلات عديده اي را بوجود آورده بطوري كه اين شركت ها از اجراي وظايف اصلي خود دور مانده اند. با پيشرفت و توسعه روز افزون فن آوري صنعت گاز و افزايش تعداد مشتركين گاز و لزوم انجام اقدامات فني از قبيل نگهداري و تعميرات و بازسازي تاسيسات گاز در راستاي ارايه خدمات با كيفيت مطلوب به كليه مشتريان و رسيدگي به درخواست ها و رفع مشكلات گردانندگان اين صنعت، اهميت داشتن نقدينگي كافي از طريق كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها را بيش از پيش آشكار ساخته است. از اين رو ارزيابي كارايي واحد وصول مطالبات شركتهاي گاز استاني در امر وصول مطالبات گاز بهاء، به عنوان يك هدف مهم بشمار مي آيد. چرا كه عدم كارايي شركتهاي گاز استاني در امر وصول مطالبات گازبهاء كه به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف اين شركتها مي باشد مي تواند بحرانهاي عظيم اقتصادي را به همراه داشته باشد.

در اين ميان بررسي عملكرد بخشهاي تابعه (نواحي) مورد توجه خاص قرار مي گيرد نواحي وظايف اجرايي را بر عهده دارند و وظايف سازمان (مديريت ارشد )[6] نيز نظارت و كنترل بخشهاي تابعه است. ارزيابي كارايي وصول مطالبات شركتهاي تابعه به چند دليل عمده انجام مي پذيرد كه مهم ترين آنها عبارتند از:

1 – شركت به منظور كنترل و نظارت بر كار بخشهاي تابعه تحت نظارت خود بايد وضعيت آنها را با معيارهاي مناسبي بررسي كند.

2 – به منظور ايجاد مسئوليت پذيري مديران اجرايي(مديران بخش ها) عملكرد آنها با سيستم تنبيه و تشويق مناسبي پاداش داده مي شود و بدين ترتيب زمينه رقابت بين بخش هاي تابعه فراهم مي گردد.

3 – با بررسي عملكرد مي توان معيارهاي مناسبي براي تخصيص بودجه ها و منابع بين نواحي بدست آورد.

4 – با ارزيابي بخش ها و مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف آنها و ايجاد بستري مناسب  می توان زمينه ايجاد رقابت سالم را بين بخش هاي تابعه فراهم نمود.

با مشخص شدن اهميت ارزيابي و بررسي عملكرد بخش هاي تابعه شركت در امر وصول مطالبات گازبهاء مصرفي توسط مشتركين بايد معيارهايي را براي بررسي عملكرد مشخص نمود اين معيارها براساس اهداف شركت بوده و بايد مشخص كنيم كه هر يك از بخش هاي (ناحيه هاي ) مختلف براي سطح معيني از فعاليتهاي خود چه سطحي از نهاده ها را استفاده مي نمايد. بر اين اساس روش هايي براي ايجاد معيارهاي مناسب ابداع شده است كه از مهم ترين آنها مي توان به روش تحليل پوششي داده ها[7] اشاره نمود.

يكي از ابزارهاي مناسب و كارآمد در زمينه اندازه گيري كارايي، تحليل پوششي داده ها (DEA)   مي باشد كه به عنوان يك روش غير پارامتري[8] به منظور محاسبه كارايي واحدهاي تصميم گيرنده كه در سال 1978 معرفي شده استفاده مي شود. امروزه استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده ها با سرعت زيادي در حال گسترش بوده و در ارزيابي سازمانها و صنايع مختلف مانند صنعت بانكداري ، پست ، بيمارستانها ، مراكز آموزشي، نيروگاهها، پالايشگاه ها و ... استفاده مي شود.توسعه هاي زيادي از جنبه تئوري و كاربردي در مدلهاي تحليل پوششي داده ها اتفاق افتاده كه شناخت جوانب مختلف آن را براي به كارگيري دقيقتر اجتناب ناپذير مي كند. استفاده از مدلهاي تحليل پوششي داده ها علاوه بر تعيين ميزان كارايي نسبي ، نقاط ضعف سازمان را در شاخص هاي مختلف تعيين كرده و با ارايه ميزان مطلوب آنها ، خط مشي سازمان را به سوي ارتقاي كارايي[9] و بهره وري[10] مشخص مي كند. همچنين الگوهاي كارا كه ارزيابي واحدهاي ناكارا براساس آنها انجام گرفته است به واحدهاي ناكارا معرفي مي شوند. الگوهاي كارا واحدهايي هستند كه با ورودي هاي مشابه واحد ناكارا خروجي هاي بيشتر يا همان خروجي ها را با استفاده از ورودي هاي كمتر توليد كرده اند.

اين تنوع وسيع در نتايج است كه موجب شده استفاده از اين تكنيك با سرعت فزاينده اي رو به گسترش باشد. همين امر موجب شده است كه اين تكنيك از بعد تئوري نيز رشد فزاينده اي داشته باشد و به يكي از شاخه هاي فعال در علم تحقيق در عمليات تبديل شود.

با توجه به موارد ذكر شده در اين تحقيق از دو روش تحليل پوششي داده ها و رگرسيون چند مغيره به منظور ارزيابي كارايي وصول مطالبات بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل استفاده نموده و نتايج حاصله را مورد مقايسه قرار مي دهيم.

2-1- بیان مسئله

اصولاً در تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي توجه به انرژي گاز به علت تاثير آن که در تامين و بهبود رفاه زندگي افراد جامعه به عنوان يك عامل زير بنايي توسعه اقتصادي از يك سو و اثرات انرژي گاز در افزايش درآمدو رشد صنعتي كشور از سوي ديگر حائز اهميت است. در نگاهي ديگر امنيت ملل به طور فزاينده اي وابسته به امنيت منابع طبيعي ملتهاست. بنابراين امنيت منابع طبيعي نهايتا به معناي وجود عرضه كافي، قابل اطمينان و قابل تامين مالي و پايدار منابع طبيعي به اقتصاد جهاني مي باشد. جايگاه ويژه اي كه انرژي گاز در مقايسه با ساير انواع انرژي ها پيدا كرده و توسعه قابل توجه شبكه هاي انتقال و توزيع شهري و روستايي در سالهاي اخير مصرف انرژي گاز را به نسبت زيادي افزايش داده است. در اين ميان شركتهاي گاز استاني با فلسفه شناخت نيازهاي مشتريان و پاسخگويي مناسب به آن شكل گرفته اند و وظيفه توزيع و فروش و خدمات پس از فروش را بر عهده دارند.

شركت گاز استان اردبيل با توجه به شرايط خاص جغرافيايي استان كه در آن اختلاف درجه حرارت در فصول مختلف سال باعث مي شود ميزان مصرف در طول سال در دامنه وسيعتري تغيير يابد به طوري كه نسبت بالاترين مصرف فصل سرد به بالاترين مصرف فصل گرم اختلاف فاحشي دارد،بعنوان يك شركت فعال و موثر در ارايه خدمات انرژي به گروههاي مختلف مشتريان اعم از توليد كنندگان كالاها و خدمات، بخش كشاورزي و مصرف كنندگان خانگي، در تلاش است تا با ارايه خدمات توزيع و فروش گاز طبيعي به مشتريان و وصول به موقع گازبهاي مصرفي توسط مشتركين چرخه مالي شركت را جهت توسعه طرحهاي گازرساني كه خاستگاه استراتژيك شركت مي باشد برنامه ريزي كرده و با وصول به موقع بدهي ها فعاليتهاي گازرساني را در معرض ريسك قرار ندهد.در اين ميان با توجه به اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و كاهش تدريجي سهم دولت در پرداخت بهاي گاز توزيعي توسط شركت ملي گاز ايران و افزايش سهم مصرف كنندگان در پرداخت بهاي خدمت دريافتي،توزيع نحوه ي كسب درآمد و وصول مطالبات شركت ملي گاز ايران از دريافت قسمت اعظم هزينه از دولت و قسمت اندك آن از ميليونها مشترك، به دريافت قسمت اعظم گازبهاء از مشتركين، اهميت بسزايي به بخش وصول مطالبات شركتهاي گاز استاني داده و با توجه به ضريب نفوذ گسترده شركتهاي گاز استاني در مناطق شهري و روستايي، بيشترين تاثير را بر عملكرد شركت گازهاي استاني چه در ارتباط با مشتريان و چه در رابطه با روشهاي اجرايي اين شركتها بر جاي خواهد گذاشت و آنها را با مشكل بزرگ دريافت گازبهاء از مشتركيني كه عادت به مصرف زياد و پرداخت مبلغ اندك داشتند، روبرو نموده است.كه با توجه به عدم رعايت الگوي مصرف توسط مشتركين؛ به روز نبودن تجهيزات گرمايشي به كار رفته ، وضعيت نامناسب اقتصادي و ... شركت گاز را ملزم به اتخاذ تدابير مناسب جهت وصول گازبهاء نموده است. تشكيل كميته هاي وصول مطالبات متشكل از نمايندگاني از شركتهاي گاز،آب،برق و تلفن كه زير نظر استانداري هر استان فعاليت مي كنند و مسئوليت وصول مطالبات در قبال خدمات يا مصارف خانگي و تجاري و صنعتي را بر عهده دارند نمونه اي از اين تدابير است.

با توجه به اينكه درآمد [1]ناشي از فروش انرژي به عنوان يك منبع اصلي تامين منابع مالي مورد نياز براي صنعت گاز در زمينه توليد، انتقال و توزيع متناسب با افزايش رشد مصرف، از اهم موضوعات اساسي صنعت گاز است. لذا هرگونه تاخير يا عدم پرداخت بهاي گاز ، اين صنعت را در جهت تامين گاز مورد نياز كشور با مشكلات سنگين مواجه ساخته است.در اين ميان سنجش[2] ميزان كارايي روشهاي اتخاذ شده در جهت افزايش وصول مطالبات همراه با رضايتمندي مشتركين با توجه به استراتژيك بودن مسئله و پيوند مستقيم آن با امنيت ملي كشور از دغدغه هاي اصلي شركت مي باشد همچنين براي پيشرفت در عرصه هاي منطقه اي و ملي نيازمند اطلاعات دقيقي از چگونگي كارايي سازمان و عوامل مؤثر در ارتقاء بهره وري سازماني هستيم كه نياز مبرم به ارزيابي صحيح به وضوح نمايان مي شود.

در اين پايان نامه نيز به بررسي ميزان كارايي وصول مطالبات گازبهاء در بخشهاي تابعه شركت گاز استان اردبيل به عنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي گاز ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA) و رگرسيون چند متغيره[3] مي پردازيم.

[1] Income

[2] Measurement

[3] Multiple Regression

[1] Evaluation

[2] Performance

[3] bernoluk

[4] Organizational Performance

[5] Sustainable Development

[6] Top Management

[7] Data Envelopment Analysis

[8] Non Parametric

[9] Performance

[10] -Efficiency

تعداد صفحه : 101

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        --------********        info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--------  -------- --------

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید