پایان نامه ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

دانشگاه تهران

 

دانشكده علوم اجتماعي

 

 

 

 

 

ارزيابي اثربخشي عملكرد دهياريهاي شهرستان بروجرد

 

 

 

 

نگارش : 

استاد راهنما : دكتر مهدي طالب

استاد مشاور : دكتر مصطفي ازكيا

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در

رشته تحصيلي مديريت توسعه

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول : كليات تحقيق……………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1- بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-2- اهميت و ضرورت……………………………………………………………………………………………………..10

1-3- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- سوالات اساسي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………13

مقدمه…………………………………………………………………….. …………………………………………………………14

2-1- تاريخچه مديريت روستايي در ايران……………………………………………………………………………. 14

2-1-1- دوره اول ـ قبل از مشروطيت…………………………………………………………………………………..18

2-1-2- دوره دوم ـ بعد از مشروطيت تا جنگ جهاني دوم……………………………………………………. 20

2-1-3- دوره سوم ـ ازجنگ دوم جهاني تا اصلاحات ارضي……………………………………………………21

2-1-4- دوره چهارم ـ از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي…………………………………………………..22

2-1-5- دوره پنجم ـ از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون…………………………………………………………..28

2-2- ارزيابي عملكرد……………………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-1- اهميت و ضرورت ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 31

2-2-2- سير تحول و تطور ارزيابي عملكرد………………………………………………………………………… 32

2-2-3- ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد…………………………………………………………… 34

2-2-4- تعاريف ارزيابي عملكرد…………………………………………………………………………………………37

2-2-5- ويژگيهاي نظام ارزيابي عملكرد اثربخش…………………………………………………………………..39

2-2-6- ديگر ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش………………………………………………………………………40

2-2-7- گرايشهاي اصلي در انتخاب معيارها و شاخصهاي ارزيابي…………………………………………..41

2-2-8- محدوديتها و موانع ارزيابي………………………………………………………………………………………. 43

الف) خطاي انساني……………………………………………………………………………………………………………….44

ب) موانع سازماني و فرهنگي…………………………………………………………………………………………………..45

2-3- مفهوم اثربخشي…………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-1- تعاريف اثربخشي……………………………………………………………………………………………………..48

2-3-2- سطوح اثربخشي……………………………………………………………………………………………………….49

2-3-3- رويكردها و مدل‌هاي اثربخشي…………………………………………………………………………………..53

الف – رويكرد نيل به هدف…………………………………………………………………………………………………… 53

ب – رويكرد منبع- سيستم………………………………………………………………………………………………………55

پ – رويكرد ذينفعان استراتژيك……………………………………………………………………………………………. 56

ت – رويكرد آينده- مدار…………………………………………………………………………………………………………57

ج – مدل جامع……………………………………………………………………………………………………………………….58

2-4- پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..60

2-5- آشنايي با نهاد دهياري………………………………………………………………………………………………….. 61

2-6- وظايف تفصيلي دهيار و دهياري………………………………………………………………………………….. 64

2-7- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………….70

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-1- سطح سنجش و تكنيك‌هاي جمع‌آوري اطلاعات………………………………………………………………71

3-2- جامعه آماري و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….7

3-3- آماره‌هاي مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..73  3-4- نحوه تنظيم پرسشنامه تحقيق………………………………………………………………………………………….73

3-5- فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….74

3-6- تعاريف متغيرها (واژگان) کليدی تحقيق…………………………………………………………………………..74

فصل چهارم : تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………..77

4-1- آشنايي با منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………..78

4-2- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………………………82

4-3- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي……………………………………………………………………86

4-4- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………………..89

4-5- ارزيابي دهياران از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………….93

4-6- ارزيابي دهياران از رابطه دهيار و شورا……………………………………………………………………………………….96

4-7- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي………………………………………..100

4-8- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي…………………………………………………………103

4-9- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني……………………………………………106

4-10- ارزيابي اعضاي شورا از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………110

4-11- ارزيابي اعضاي شورا از رابطه دهيار و شورا…………………………………………………………………….113

4-12- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد بهداشتي- زيستي…………………………………………………117

4-13- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اجتماعي………………………….. …………………………………….120

4-14- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد اقتصادي- عمراني…………………………………………………….123

4-15- ارزيابي مردم از عملكرد دهياري در بعد سياسي ـ انتظامي…………………………………………………..137

4-16- ارزيابي مردم از رابطه دهيار و شورا……………………………………………………………………………….130

4-17- آزمون فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………134

4-18- عمده‌ترين مسائل و مشكلات دهياري از نظر سه گروه………………………………………………….152

4-19- نتايج مصاحبه و بحث هاي گروهي با مردم و دهياران چند روستا…………………………………..153

4-20- نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………166

فصل پنجم : جمع‌بندي و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات…………………………………………………………167

5-1- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………168

5-2- پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….172

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….173

برای ادامه نمونه متن و خرید متن این پایان نامه کامل اینجا کلیک کنید

:        ****       info@elmyar.net

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید