"سمینار" رشته حسابداری مالی : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد حسابداری – مالی

با عنوان : ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

عنوان :

ساز ه رابط وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

ساختار حاکمیت شرکتی منجر قوي به حسابداري اطالعات تولید مدیریت،بر بهتر نظارت به افزایش و موقع،
سرعت شناسایی اخبار بد گردید خواهد الزم اقدامات انجام و مدیره هیأت ساختن مطلع براي گارسیا و
همکاران،  در سوي دیگر، محافظهکاري ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران
جلوگیري کرده و مانعی براي هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود . اگر محافظهکاري
واقعاً نقشی در اداره مشکالت نمایندگی ایفا کند، آنگاه انتظار میرود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان،
تقاضا براي محافظهکاري افزایش یابد. به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه
باالتري از محافظهکاري را نیز نشان میدهند )گارسیا و همکاران، این بدین معنی است که انتظار
میرود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی
قويتر، بیشترباشد .
در این تحقیق با بررسی اطالعات 719 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار در طی دو سال تهران 99 و 99 و
با استفاده از هاي مقطعی و داده چندگانه رگرسیون ، ارتباط بین سازوکارهاي سهامدار، بزرگترین سهام میزان
شخصیت اصلی بودن عامل مدیر حضور سهام، تمرکز میزان ، در هیئت رتبه ،دولت نفوذ و مدیره، مالکیت
 اعضا تملک تحت سهام میانگین ،کیفیت افشا هیئت ،مدیره درصد سهام شناور آزاد شرکت متخصص حضور ،
 غیرمؤظف مالی در هیئت مدیران مدیره، نسبت غیرمؤظف و مرجع حسابرسی از سازوکارهاي حاکمیت
شرکتی که نقش مهمی در این خصوص ایف ا محافظهکنند با می کاري حسابداري مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان دهد که می سهام تمرکز میزانبه غیر از شرکت و کیفیت و افشا اطالع رسانی بین سایر
سازوکارهاي حاکمیت شرکتی و محافظهکاري حسابداري روابط دار معنی ي وجود دارد.

مقدمه
 مالکیت جدایی از منجر مدیریت به است گردیده نمایندگی مسئله . براي حل تضاد
 منافع ناشی از اند گردیده مطرح سازوکارهایی نمایندگی، مسئله که از جمله این
 سازوکارها، سازوکارهاي حاکیمت شرکتی میباشند. در سالهاي اخیر حاکمت شرکتی
به یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده است و توجه به آن به صورت تصاعدي
رو به افزایش است حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهاي
کنترلی داخلی و خارجی شرکتی است که تعیین میکند شرکت چگونه و توسط چه
کسانی اداره شود. نظام حاکمیت شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادي و اهداف فردي و جمعی سر و کار دارد، موجب ترغیب استفاده کارآمد از
منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفاي وظیفه مباشرت براي اداره منابع
میشود.  ادبیات موجود بیان میکنند که سازوکارهاي
حاکمیت شرکتی به طور با اهمیتی، رویههاي حسابداري شرکت و تصمیمات
 حسابرسان و کیفیت اطالعات حسابداري را تحت تأثیر قرار میدهند
 یکی کاري محافظه از میثاق مهمترین ها مالی صورتهاي کننده محدود ي به شمار
 احتیاط بر اعمال رفته و در دارد داللتها دارایی و درآمدها گیري اندازه و شناسایی .
 مهمی کاري جایگاه محافظه تردید، بدون در دارد؛ حسابداران باورهاي در حتی واقع
 عدهاي آن را اصل اند ) نامیده حسابداري هم مجتهدزاده،از نظر و اسمیت
 محافظهکاري عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداري تحت اسکوسن
شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمتر داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین
اثرمثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.

تعداد صفحه :24

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *