پایان نامه دانشكده معماري ملاير

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشكده معماري ملاير

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

پايان نامه :

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته معماري

موضوع:

دانشكده معماري ملاير

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكيده

عنوان شماره ي صفحه

فصل اول كليات

مقدمه…………………………………………………………1

2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2

3-1 تعليم و تربيت در ايران باستان …………………………………………………….2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ايران باستان ……………………………………….2

1-4-1- محاسن و معايب تعليم و تربيت در ايران باستان ………………………………3

5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4

6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4

7-1رابطه ي بين دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5

8-1ارتباط دانشكده با شهر ………………………………………….5

1-8-1-نتيجه گيري …………………………………………………………………………6

9-1-تقسيم بندي فضاهاي آموزش……………………………………………………………6

10-1-سابقه ي آموزش عالي در ايران  عالي در ايران …………………………………..7

11-1-سابقه ي آموزش عالي در استان همدان ………………………………………..8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامي ………………………………………………………8

13-1-سابقه ي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كشور ………………………………………………..9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير ………………………………………………….10

15-1-آموزش سنتي معماري …………………………………………11

فصل دوم مباني نظري طرح

1-2-تعريف نور ……………………………………………………………12

2-2-كميت نور ……………………………………………………………….12

3-2-كيفيت نور روز…………………………………………………………………13

4-2-نور پردازي با نور روز ………………………………………………………………14

5-2-شرايط نور روز ………………………………………………………………..15

6-2-تأثير نور بر طراحي ………………………………………………………………………..15

7-2-نياز به روشنايي …………………………………..17

8-2-وضوح سطح كار ………………………………………………………………….17

9-2-شرايط يك محيط ايده آل با نور …………………………………………………………….18

10-2-احتياجات حياتي …………………………………………………………………………..20

11-2-نور و رابطه آن با هيجان …………………………………………………………………20

12-2-شدت و ضعف روشنايي ……………………………………………………………………………22

13-2-رابطه ي روشنايي با ساير موارد محيطي مؤثر در طراحي ………………………………………23

14-2-دستور العمل هاي نورپردازي با نور روز ……………………………………………24

15-2-تصفيه كردن روشنايي روز …………………………………………………………25

16-2-تلفيق روشنايي روز با ساير عوامل محيطي ……………………………..25

17-2-سايه بان…………………………………………………………………………25

18-2-نور گير هاي سقفي …………………………………………………………………………..26

19-2-نورگير هاي كلرستوري……………………………………………………………….28

20-2- نور پردازي با نور الكتريكي ……………………………………………………….29

21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30

22-2-مصالح عبور دهنده ي نور ………………………………………………………………….31

23-2-شيشه رنگي ………………………………………………………………………………32

24-2-طراحي با نور روز ……………………………………………………………..32

25-2-نور پردازي با نور گير سقفي مطالعه ي نمونه ها ………………………………….33

فصل سوم بررسي نمونه هاي مشابه موجود

1-3-بررسي نمونه هاي خارجي ……………………………………………………..36

1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36

1-1-3-تاريخچه ي دانشگاه هاروارد ………………………………………………36

2-1-3-امور تشكيلاتي و اداري …………………………………………………37

3-1-3-موزه و كتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40

4-1-3-نتيجه گيري (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42

6-1-3-نماي دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43

2-3-باهاس …………………………………………………………………..44

1-2-3-دستاوردهاي باهاس ………………………………………………….48

3-3-بررسي نمونه هاي داخلي …………………………………………………….49

1-3-3-پرديس هنرهاي زيبا …………………………………………………………49

1-3-3-تاريخچه ……………………………………………………49

2-3-3-فعايت هاي پژوهشي …………………………………………………………………………………49

3-3-3- امكانات آموزشي و پژوهشي …………………………………………………………………….50

4-3-مدرسه ي چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51

5-3-مدرسه ي ايرانشهر يزد ……………………………………………………………………….53

1-5-3-تاريخچه ي ساختمان دبيرستان ……………………………………………………………….54

2-5-3-نوع بهره برداري و خصوصيت هاي بارز بنا …………………………………………………55

6-3-تحليل دبيرستان ايرانشهر يزد …………………………………………………………..57

7-3-مدرسه قدسيه ي اصفهان ………………………………………………………………62

1-7-3-تحليل مدرسه ي قدسيه ي اصفهان ………………………………………………64

2-7-3- نتيجه گيري ……………………………………………………………65

فصل چهارم معرفي و تحليل سايت

1-4-معرفي و تحليل سايت……………………………………………………………..66

1-1-4-تحليل بر اساس موقعيت قرار گيري ……………………………………………..67

2-1-4-باد هاي منطقه…………………………………………………………………………………68

3-1-4-تابش نور خورشيد………………………………………………………………….69

4-1-4-شيب منطقه……………………………………………………………………………..70

فصل پنجم برسي محيط پيرامون طرح واقليم

1-5-خصوصيات طبيعي و جغرافيايي ………………………………………………….71

1-1-5-ويژگي ها و خصوصيات طبيعي و جغرافيايي ……………………………………..71

2-1-5-تقسيمات كشوري …………………………………………………………………………….71

2-5-ناهمواري ها ……………………………………………………………………………………71

3-5-ويژگي هاي اقليمي …………………………………………………………………………………..72

4-5-مطالعات تاريخي ، فرهنگي ، اجتماعي ………………………………………………………..73

5-5-مطالعات سياسي ، اقتصادي …………………………………………………………………………………..74

6-5-ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي شهرستان ملاير …………………………………………………………75

1-6-5-جمعيت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75

7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76

8-5-نقشه ي پايه ي تقسيمات سياسي استان همدان …………………………………………………………..77

9-5-نقشه ي دسترسي هاي استان همدان …………………………………………………………………..78

10-5-نقشه ي تقسيمات شهرستان ملاير …………………………………………………………79

11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80

12-5-وزش باد …………………………………………………..81

13-5-فرم ساختمان در اقليم مناطق سرد …………………………………………………..82

14-5-نتيجه گيري فصل ……………………………………………………………..88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ريز فضا ها …………………………………………………..90

2-6-محاسبه ي سرانه ي آموزشي …………………………………………………………………….91

1-2-6-بخش اداري و خدماتي …………………………………………………91

2-2-6-سرانه ي اتاق اساتيد ……………………………………………………92

3-2-6-بخش آموزشي ……………………………………………………….92

4-2-6-جمعيت هيئت علمي ………………………………………………………….93

5-2-6-بخش آموزشي…………………………………………………………………..95

6-2-6-كمك آموزشي ……………………………………………………………………………………95

1-3-6-عمومي …………………………………………………………………………………………….97

2-3-6-خدماتي ………………………………………………………………………………………98

3-3-6-بخش آموزشي ………………………………………………………………….99

4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99

فصل هفتم معرفي طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپكتيو )

فصل هشتم – سازه و تأسيسات

 1-8-تأسيسات ……………………………………………………………………………………….100

2-8-فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي…………………………………………………………….100

3-8-تهويه ……………………………………………………………107

4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109

5-8-سيستم اطفاء و اعلام حريق …………………………………………….109

6-8-سقف كاذب ……………………………………………………………..110

7-8-انواع سقف كاذب ………………………………………..110

8-8-درز هاي انبساط و انقباض …………………………………………………………………111

9-8-آكوستيك ………………………………………………111

10-8-سيستم صوتي ……………………………………………………………………..112

11-8-تهويه ي مركزي ………………………………………………………………….112

12-8-نورپردازي و روشنايي سالن ها ……………………………………………….113

13-8-سازه …………………………………………………115

14-8-ايزولاسيون سقف در برابر صداي پا در دپارتمان هاي آموزشي …………………………..115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چكيده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط ميان اقلیم،بوم و معماري در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جايگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش هاي همزيستي بنای دانشکده و اقلیم از طريق پاسخگويي به شرايط منطقه و  تاثيرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماري دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر سازگاري ساخته هاي بشري با عوامل طبيعت و نيازهاي ذاتي انسان، به گونه اي كه باعث ايجاد فضايي مناسب به لحاظ روان شناختي و زيبايي شناسي در طراحي این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوي  نيازهاي روحي و رواني دانشجویان باشد ديده نمي شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزي با توجه مجموعه طراحی شده مي توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبيعت و معماري پي برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولي را كه متضمن رشد، تكامل و زندگي ارگانيزم ها در محيط است، جستجو نمود و حضور روح طبيعت در معماري است كه به ارتقاء و تجلي آن خواهد انجاميد.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعليم و تربيت در ايران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتي معماري
  • نتيجه گيري

 

1-1-مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ،انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند ، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است ، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومیاست.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است . برایمقابلهبااینمعضلبایدمعماریگذشتهرادرکو منطبق بر شرایطامروزیکرد. باتوجهبهرشدشهرنشیناندیگرمانندگذشتهوبهروشهایسنتینمیتوانیمبناهایمعماریخلقکنیمچونهمنیازماازفضاهای معماریعوضشدهاندوهمروشهایساختسنتیپاسخگونیستند،امامیتوانباتوجهبهفناوریهاینوینمعماریبومیرابهزبانامروزترجمهوتبدیل کرد.چگونگیبهکارگیریاصول،مبانیوالگوهایمعماریایرانیوتبدیلآنهابهخطوطرح؛ پایانبخشمباحثنظریاستادمیرمیراناست . ازنظراو اگرچهمادرمعماریایرانیترکیبوتکثیراشکالوپیچیدگیآنهاراداریمامامیتوانبهاصولومبانیوالگوهاییدستیافتکهحضوردائمدرمعماری داشتهوباصورتهایگوناگونوتکاملیافته،خودرانشاندادهاند. شناختگذشتهموجبدرکزمانحالاست درحالیکه آینده بازتابگذشتهایاستکهزمانحالآنرامشروطکردهباشد.

بیان مسئله :

امروزهباهرکسدربارهمعماریبومیبهگفتوگونشینیمبیاختیاربهورقزدندفتریمیپردازندکهسخنهاوشکلهاییازگذشتهدرآننوشتهآمده ومنقوشاند. امروزههمهبهمعماریبومیبهعنوانمیراثیازگذشتهها

مینگرند،وحتیاینشکرابهخودراهنمیدهندکهآناننیزهمینامروزهممی توانندزایندهمعماریایباشندحاویآندستهاززیباییهاوجاذبههاوترنمهاکهاینعنوانبهخاطرمیآورد. معماریبومیچیزینیستکهمانتوانیم امروزهبیافرینیم،وچیزینیستکهدیگرانبسیارپیشازماساختهودیگرکسیراتوانآفرینشنباشد. معماریبومییعنیمجموعهواحدهایشهریکهدر سرزمینیمعینگردهمآمدهاندوباهماهنگیهاییکهدرزمینهشکل،زمینهحجمگذارییا ،»پلانولومتریک» درزمینهکاربری،درزمینهرنگآمیزیو آهنگسطوحپروخالیو… هماهنگیهاییرادربردارند.

معماریگذشتهمادارایهویتبودهچراکهمتناسببافرهنگ،اقلیم،کاربرانومنطقهطراحیمیشد،کهدرآنآرامشوراحتیاحساسمیشدولی امروزههیچرنگوبوییازاینمعماریوخطوطدرساختمانهامشاهدهنمیشود. معماریامروزنهتنهاانعکاسدهندهفاکتورهایبومی،محلهای،منطقهای واقلیمیسایتخودنیستبلکهازپتانسیلهایفرهنگاقتصادینیزبیبهرهاست. بیشکاینمعمارینهتنهاهویتبومیومحلهایراتقویتنمیکند بلکهدرمسیرحرکتجهانیتکقطبیویکصداویکفرهنگدرحالحرکتاست.درصورتعدمدرکفرهنگی،اجتماعیواقلیمیفضا،فضارا بهدرستینفهمیدهیادرآناحساسراحتینخواهیمکرد. دراینصورتاز« ناهمخوانیفضاباانسان» سخنبهمیانمیآید. ناهمخوانیفضاباانسانموجبات عدمارتباطیاضعفارتباطآندورافراهممیآوردوبینفردوفضاناهمخوانیعاملهویتیپیدانمیشود . درصورتعدمارتباطمابینفردوفضافردبا حادثهایبهنام« بحرانهویت» مواجهمیشود. مردمبهفضاهایهویتمندنیازدارندتابهآنهاتعلقداشتهباشند.

تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

2-1- انسان وفضا

روابط ميان موجودات زنده و فضايي كه در آن به زندگي و كار و تحصيلات مشغول است اين طور نيست كه به طور غريزي شكل گرفته باشد بلكه بيشتر اكتسابي است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهاي خطري نوع واكنش انسانها را نسبت به پديده ها و وقايع جهان به طوري كه توسط پيشينيان و يا اجدادشان شكل گرفته است از قبل شكل گيري مي شود مانند ترس از تاريكي ترس از بلندي .بيم از تنهايي همگي از تجربيات پيشينيان نشأت گرفته و به فرد مي رسد.شكل گيري هاي  فردي است كه قالب هاي شكل گرفته رفتاري جامعه را نشان مي دهد.

3-1- تعليم و تربيت در ايران باستان

در ايران باستان وضع به خصوصي وجود داشت و تعليم و تربيت در زمان ها و دوره هاي مختلف در مكان هايي متفاوت انجام مي گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشيان در خانواده آتشكده و آموزشكده هاي درباري و در زمان سامانيان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده مي شده است .)میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید