پایان نامه دانشکده معماری ملایر

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشکده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشکده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

عنوان شماره ی صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه…………………………………………………………1

2-1- انسان و فضا ………………………………………………………2

3-1 تعلیم و تربیت در ایران باستان …………………………………………………….2

4-1اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………….2

1-4-1- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………3

5-1هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….4

6-1انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..4

7-1رابطه ی بین دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..5

8-1ارتباط دانشکده با شهر ………………………………………….5

1-8-1-نتیجه گیری …………………………………………………………………………6

9-1-تقسیم بندی فضاهای آموزش……………………………………………………………6

10-1-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران …………………………………..7

11-1-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان ………………………………………..8

12-1-دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………8

13-1-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور ………………………………………………..9

14-1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ………………………………………………….10

15-1-آموزش سنتی معماری …………………………………………11

فصل دوم مبانی نظری طرح

1-2-تعریف نور ……………………………………………………………12

2-2-کمیت نور ……………………………………………………………….12

3-2-کیفیت نور روز…………………………………………………………………13

4-2-نور پردازی با نور روز ………………………………………………………………14

5-2-شرایط نور روز ………………………………………………………………..15

6-2-تأثیر نور بر طراحی ………………………………………………………………………..15

7-2-نیاز به روشنایی …………………………………..17

8-2-وضوح سطح کار ………………………………………………………………….17

9-2-شرایط یک محیط ایده آل با نور …………………………………………………………….18

10-2-احتیاجات حیاتی …………………………………………………………………………..20

11-2-نور و رابطه آن با هیجان …………………………………………………………………20

12-2-شدت و ضعف روشنایی ……………………………………………………………………………22

13-2-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی ………………………………………23

14-2-دستور العمل های نورپردازی با نور روز ……………………………………………24

15-2-تصفیه کردن روشنایی روز …………………………………………………………25

16-2-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی ……………………………..25

17-2-سایه بان…………………………………………………………………………25

18-2-نور گیر های سقفی …………………………………………………………………………..26

19-2-نورگیر های کلرستوری……………………………………………………………….28

20-2- نور پردازی با نور الکتریکی ……………………………………………………….29

21-2-جهت نور ……………………………………………………………………………..30

22-2-مصالح عبور دهنده ی نور ………………………………………………………………….31

23-2-شیشه رنگی ………………………………………………………………………………32

24-2-طراحی با نور روز ……………………………………………………………..32

25-2-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها ………………………………….33

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود

1-3-بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………..36

1-3-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….36

1-1-3-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد ………………………………………………36

2-1-3-امور تشکیلاتی و اداری …………………………………………………37

3-1-3-موزه و کتابخانه دانشگاه …………………………………………………..40

4-1-3-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….41

5-1-3-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………42

6-1-3-نمای دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….43

2-3-باهاس …………………………………………………………………..44

1-2-3-دستاوردهای باهاس ………………………………………………….48

3-3-بررسی نمونه های داخلی …………………………………………………….49

1-3-3-پردیس هنرهای زیبا …………………………………………………………49

1-3-3-تاریخچه ……………………………………………………49

2-3-3-فعایت های پژوهشی …………………………………………………………………………………49

3-3-3- امکانات آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………….50

4-3-مدرسه ی چهار باغ ………………………………………………………………………………………..51

5-3-مدرسه ی ایرانشهر یزد ……………………………………………………………………….53

1-5-3-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان ……………………………………………………………….54

2-5-3-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا …………………………………………………55

6-3-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد …………………………………………………………..57

7-3-مدرسه قدسیه ی اصفهان ………………………………………………………………62

1-7-3-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان ………………………………………………64

2-7-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………65

فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت

1-4-معرفی و تحلیل سایت……………………………………………………………..66

1-1-4-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری ……………………………………………..67

2-1-4-باد های منطقه…………………………………………………………………………………68

3-1-4-تابش نور خورشید………………………………………………………………….69

4-1-4-شیب منطقه……………………………………………………………………………..70

فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم

1-5-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ………………………………………………….71

1-1-5-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ……………………………………..71

2-1-5-تقسیمات کشوری …………………………………………………………………………….71

2-5-ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………71

3-5-ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………..72

4-5-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ………………………………………………………..73

5-5-مطالعات سیاسی ، اقتصادی …………………………………………………………………………………..74

6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر …………………………………………………………75

1-6-5-جمعیت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..75

7-5-سواد ………………………………………………………………………………………………76

8-5-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان …………………………………………………………..77

9-5-نقشه ی دسترسی های استان همدان …………………………………………………………………..78

10-5-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر …………………………………………………………79

11-5-تابش آفتاب …………………………………………………………………….80

12-5-وزش باد …………………………………………………..81

13-5-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد …………………………………………………..82

14-5-نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………..88

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

1-6-ریز فضا ها …………………………………………………..90

2-6-محاسبه ی سرانه ی آموزشی …………………………………………………………………….91

1-2-6-بخش اداری و خدماتی …………………………………………………91

2-2-6-سرانه ی اتاق اساتید ……………………………………………………92

3-2-6-بخش آموزشی ……………………………………………………….92

4-2-6-جمعیت هیئت علمی ………………………………………………………….93

5-2-6-بخش آموزشی…………………………………………………………………..95

6-2-6-کمک آموزشی ……………………………………………………………………………………95

1-3-6-عمومی …………………………………………………………………………………………….97

2-3-6-خدماتی ………………………………………………………………………………………98

3-3-6-بخش آموزشی ………………………………………………………………….99

4-6-استاندارد ها ………………………………………………………………………99

فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپکتیو )

فصل هشتم – سازه و تأسیسات

 1-8-تأسیسات ……………………………………………………………………………………….100

2-8-فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی…………………………………………………………….100

3-8-تهویه ……………………………………………………………107

4-8-فاضلاب ……………………………………………………………………………109

5-8-سیستم اطفاء و اعلام حریق …………………………………………….109

6-8-سقف کاذب ……………………………………………………………..110

7-8-انواع سقف کاذب ………………………………………..110

8-8-درز های انبساط و انقباض …………………………………………………………………111

9-8-آکوستیک ………………………………………………111

10-8-سیستم صوتی ……………………………………………………………………..112

11-8-تهویه ی مرکزی ………………………………………………………………….112

12-8-نورپردازی و روشنایی سالن ها ……………………………………………….113

13-8-سازه …………………………………………………115

14-8-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی …………………………..115

منابع و مآخذ

1-9-منابع و مآخذ ……………………………………..116

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چکیده :

این پایانامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

1-1-مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود ،انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند ، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است ، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومیاست.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است . برایمقابلهبااینمعضلبایدمعماریگذشتهرادرکو منطبق بر شرایطامروزیکرد. باتوجهبهرشدشهرنشیناندیگرمانندگذشتهوبهروشهایسنتینمیتوانیمبناهایمعماریخلقکنیمچونهمنیازماازفضاهای معماریعوضشدهاندوهمروشهایساختسنتیپاسخگونیستند،امامیتوانباتوجهبهفناوریهاینوینمعماریبومیرابهزبانامروزترجمهوتبدیل کرد.چگونگیبهکارگیریاصول،مبانیوالگوهایمعماریایرانیوتبدیلآنهابهخطوطرح؛ پایانبخشمباحثنظریاستادمیرمیراناست . ازنظراو اگرچهمادرمعماریایرانیترکیبوتکثیراشکالوپیچیدگیآنهاراداریمامامیتوانبهاصولومبانیوالگوهاییدستیافتکهحضوردائمدرمعماری داشتهوباصورتهایگوناگونوتکاملیافته،خودرانشاندادهاند. شناختگذشتهموجبدرکزمانحالاست درحالیکه آینده بازتابگذشتهایاستکهزمانحالآنرامشروطکردهباشد.

بیان مسئله :

امروزهباهرکسدربارهمعماریبومیبهگفتوگونشینیمبیاختیاربهورقزدندفتریمیپردازندکهسخنهاوشکلهاییازگذشتهدرآننوشتهآمده ومنقوشاند. امروزههمهبهمعماریبومیبهعنوانمیراثیازگذشتهها

مینگرند،وحتیاینشکرابهخودراهنمیدهندکهآناننیزهمینامروزهممی توانندزایندهمعماریایباشندحاویآندستهاززیباییهاوجاذبههاوترنمهاکهاینعنوانبهخاطرمیآورد. معماریبومیچیزینیستکهمانتوانیم امروزهبیافرینیم،وچیزینیستکهدیگرانبسیارپیشازماساختهودیگرکسیراتوانآفرینشنباشد. معماریبومییعنیمجموعهواحدهایشهریکهدر سرزمینیمعینگردهمآمدهاندوباهماهنگیهاییکهدرزمینهشکل،زمینهحجمگذارییا ،»پلانولومتریک» درزمینهکاربری،درزمینهرنگآمیزیو آهنگسطوحپروخالیو… هماهنگیهاییرادربردارند.

معماریگذشتهمادارایهویتبودهچراکهمتناسببافرهنگ،اقلیم،کاربرانومنطقهطراحیمیشد،کهدرآنآرامشوراحتیاحساسمیشدولی امروزههیچرنگوبوییازاینمعماریوخطوطدرساختمانهامشاهدهنمیشود. معماریامروزنهتنهاانعکاسدهندهفاکتورهایبومی،محلهای،منطقهای واقلیمیسایتخودنیستبلکهازپتانسیلهایفرهنگاقتصادینیزبیبهرهاست. بیشکاینمعمارینهتنهاهویتبومیومحلهایراتقویتنمیکند بلکهدرمسیرحرکتجهانیتکقطبیویکصداویکفرهنگدرحالحرکتاست.درصورتعدمدرکفرهنگی،اجتماعیواقلیمیفضا،فضارا بهدرستینفهمیدهیادرآناحساسراحتینخواهیمکرد. دراینصورتاز« ناهمخوانیفضاباانسان» سخنبهمیانمیآید. ناهمخوانیفضاباانسانموجبات عدمارتباطیاضعفارتباطآندورافراهممیآوردوبینفردوفضاناهمخوانیعاملهویتیپیدانمیشود . درصورتعدمارتباطمابینفردوفضافردبا حادثهایبهنام« بحرانهویت» مواجهمیشود. مردمبهفضاهایهویتمندنیازدارندتابهآنهاتعلقداشتهباشند.

تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

2-1- انسان وفضا

روابط میان موجودات زنده و فضایی که در آن به زندگی و کار و تحصیلات مشغول است این طور نیست که به طور غریزی شکل گرفته باشد بلکه بیشتر اکتسابی است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهای خطری نوع واکنش انسانها را نسبت به پدیده ها و وقایع جهان به طوری که توسط پیشینیان و یا اجدادشان شکل گرفته است از قبل شکل گیری می شود مانند ترس از تاریکی ترس از بلندی .بیم از تنهایی همگی از تجربیات پیشینیان نشأت گرفته و به فرد می رسد.شکل گیری های  فردی است که قالب های شکل گرفته رفتاری جامعه را نشان می دهد.

3-1- تعلیم و تربیت در ایران باستان

در ایران باستان وضع به خصوصی وجود داشت و تعلیم و تربیت در زمان ها و دوره های مختلف در مکان هایی متفاوت انجام می گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشیان در خانواده آتشکده و آموزشکده های درباری و در زمان سامانیان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده می شده است .)میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        --------********        baharfile@zoho.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--------  -------- --------

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید