دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مدیریت کشاورزی

عنوان : توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قائمشهر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته مدیریت کشاورزی

عنوان پایان نامه:

توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان بهشهر)

استاد راهنما:

دکتر قاسم نوروزی

استاد مشاور:

استاد مهرداد زارع نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده............................................................................................ 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه..................................................................................... 3

1-2- بیان مساله.............................................................................. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................. 4

1-4- اهداف پژوهش.......................................................................... 5

1-4-1- هدف كلي............................................................................. 5

1-4-2- اهداف جزئي.......................................................................... 5

1-5- فرضیه­ های پژوهش................................................................... 5

1-6 روش تحقیق............................................................................. 5

1-7- جامعه آماری........................................................................... 6

1-8- نمونه و روش نمونه گيري........................................................... 6

1-9- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش..................................................... 6

فصل دوم: ادبيات و پيشينه­ تحقيق

2-1 مقدمه.................................................................................... 9

2-2 ادبیات تحقیق........................................................................... 9

2-2-1- مفهوم و ماهیت توسعه ی روستایی......................................... 9

2-2-2- توسعه پایدارچیست؟........................................................... 10

2-2-3- تعاريف توسعة پايدار روستايي................................................ 11

2-2-4- اهداف توسعة پايدار............................................................. 12

2-2-5- روند شکل­گيري و برخي از تعاريف مفهوم توسعة پايدار روستايي....12

2-2-6- مؤلفه هاي توسعة پايدار روستايي.......................................... 13

2-2-7- ضرورت تأکيد بر توسعة پايدار روستايي در جامعة روستايي ايران.....14

2-2-8- اهمیت و ضرورت توسعهی روستایی در ایران............................ 17

2-2-9- ویژگی‌های جامعه روستایی ایران........................................... 19

2-2-10- توسعه روستایی.............................................................. 20

2-2-11- چالش های توسعه روستا.................................................. 21

2-2-12- استراتژی‌های توسعه روستایی............................................21

2-2-12-1- رویکردهای فیزیکی-کالبدی................................................21

2-2-12-2- رویکردهای اقتصادی....................................................... 22

2-2-12-3- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی.........................................22

2-2-12-4- رویکرد های فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای............................ 22

2-2-13- مفاهيم و اهداف توسعه روستايي........................................ 23

2-2-14- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)...25

2-2-15- اصول توسعه روستایی..................................................... 30

2-2-16- ظهور کشاورزی پایدار.........................................................32

2-2-17- کشاورزی پایدار چیست؟...................................................33

2-2-18- کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار روستایی.......................... 35

2-2-19- مفهوم و تعریف کشاورزی ارگانیک....................................... 36

2-2-19-1- ویژگی های کشاورزی ارگانیک........................................ 37

2-2-20- زراعت ارگانیک و دانش بومی............................................. 37

2-2-21- کشاورزی ارگانیک و توسعه پایدار روستایی........................... 38

2-2-22- مفهوم كارآفريني كشاورزي............................................... 38

2-3- مطالعات تجربي...................................................................41

2-3-1 مطالعات تجربي داخل کشور................................................ 41

2-3-2 تحقیقات تجربی خارج کشور............................................... 43

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه.............................................................................. 46

3-2- روش پژوهش..................................................................... 46

3-3- جامعه آماری...................................................................... 46

3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری............................................ 46

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات................................................ 47

3-6-  روايي و پايايي پرسشنامه.................................................. 48

3-6-1-  روايي پرسشنامه........................................................... 48

3-6-2- پايايي آزمون................................................................. 48

3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................ 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- مقدمه............................................................................ 51

4-1-1- محاسبه حجم نمونه ....................................................... 51

4-2-  فرض هاي پژوهشي مربوط به پرسشنامه ............................. 52

4-3- بخش اول: آمار توصیفی....................................................... 53

4-3-1- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه........................................ 53

4-3-2- توصيف متغيرهاي پژوهش  ................................................. 57

4-4- آمار استنباطي.................................................................... 62

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري و پیشنهادها

5-1- يافته هاي پژوهش............................................................... 70

5-2- پيشنهادها .........................................................................71

منابع و مأخذ............................................................................ 73

پيوست................................................................................... 80

چکیده:

یکی از برنامه­هایی که می تواند در توسعه روستایی نقش به سزایی داشته باشد تلاش در جهت کشاورزی پایدار است یعنی استفاده بهینه از منابع و تلاش برای حفظ آن در نسلهای آینده. عمومی­ترین تعریف کشاورزی پایدار آن است که کلیه جنبه های اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی را در خود جای داده است. هدف از این پژوهش توسعه روستایی با تاکید بر پایداری کشاورزی است. محدوده مكاني اين تحقيق شهرستان بهشهر و محدوده زماني آن دوره 92-1391 است. جامعه آماری پژوهش 2545 نفر از سرپرست خانوار کشاورزان مي باشند که با توجه به حجم جامعه از طریق فرمول کوکران نمونه آماری پژوهش به تعداد 331 نفر انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است و داده ها با نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شدند. نتیجه پژوهش نشان داد که بین عوامل اقتصادی و مدیریتی و طبیعی با پایداری کشاورزی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین طبق آزمون کروسکال والیس بین متغیر پایداری کشاورزی در سطوح مختلف ناحیه اقامتی تفاوت معناداری وجود ندارد.آزمون فریدمن نشان می­دهد متغیر پایداری و توسعه بیشترین بعد تاثیر گذار در بین ابعاد پایداری کشاورزی می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

توسعه کشاورزی در بعد محیطی از طریق فعال ساختن اقتصاد روستایی،گذشته از این که فضایی فعال برای زندگی ایجاد می­کند، زمینه استفاده مناسب و بهینه از منابع محیطی روستا را نیز فراهم آورده و به روستا چشم اندازی مفرح و زیبا می­بخشد. توسعه کشاورزی با ایجاد چنین فضای مناسبی نه تنها موجب جلوگیری از مهاجرت های روستایی می شود، بلکه همچنین به دلیل تاثیری که در جلوگیری از تخلیه روستا و به تبع آن تقویت نقش روستا در جلوگیری از پیشروی بیابان دارد، نقش ارزنده ای را در ابعاد زیست محیطی نیز ایفا می­کند. در بعد اجتماعی کشاورزان عامل تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار اجتماعی– فرهنگی روستا است.کشاورزی بزرگترین و مهم­ترین پارا متر برای ثبات و امنیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی در روستا بشمار می رود.کشاورزی مهم­ترین مشارکت را در ایجاد تعاون و همکاری در روستا، ایجاد عدالت اجتماعی و ارتباط سالم اجتماعی و جلوگیری از معضلاتی چون اعتیاد و غیره داشته و همه این موارد هنگامی محقق است که کشاورزی رو به توسعه و پویا وجود داشته باشد. توسعه کشاورزی می­تواند زمینه­های جذب امکانات و خدمات را در روستا فراهم آورده و عامل مهمی درجلوگیری از بیکاری و پیامد های منفی و معضلات ناشی از آن باشد. در بعد اقتصادی، می توان گفت کشاورزی همان اقتصاد روستا است. کشاورزی بخشی از روستا است که بدون توجه به آن هیچ تلاش توسعه ای در روستا جواب نخواهد داد.(نوری ،1383). از طریق توسعه کشاورزی محیط اقتصادی روستا فعال و با نشاط می­شود. توسعه کشاورزی موجب استفاده مناسب­تر از منابع لایزال الهی و افزایش تولید مواد غذایی می­شود. همچنین به جهت تاثیری که در بالا رفتن در آمد اقتصادی، ایجاد مازاد تولید و آزاد شدن نیروی انسانی دارد، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت­های جنبی کشاورزی و حتی فعالیتهای جدید تولیدی و اقتصادی کشاورزی و غیر کشاورزی در سطح محلی و منطقه ای شود. توسعه کشاورزی می تواند موجب بالارفتن استاندارد های زندگی شود و سهم اساسی در رفع فقر و نابرابری روستایی داشته باشد، زیرا فقر یک پدیده روستایی است و روستاییان فقیر به کشاورزی وابسته اند، بنابراین رشد کشاورزی اساس کاهش پایدار فقرروستایی را تشکیل می­دهد. (رضوی،1369).

2-1- بیان مسأله

موجودیت و بقای روستا در گرو شکوفایی و پایداری تمامی مولفه ها و سازوکارهای توسعه آن است اقتصاد روستا به عنوان یکی از وجوه بسیار اساسی موجودیت روستا از دیرباز با کشاورزی و فعالیت های زراعی عجین بوده است کشاورزی گرچه در دهه­های اخیر در توسعه ای جهان دستخوش تحولاتی شده  است. لکن بر قوام و استحکام خود به ویژه در کشورهای در حال توسعه باقی است به طوری که بخش روستایی کانون استقرار سهم چشمگیری از جمعیت و نیروی فعال کشور است. ضمن اینکه در مقابل ، به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و ایجاد اشتغال اهمیت اساسی در حیات و توسعه روستایی دارد. این مسئله موجب شده تا مهم­ترین مبحث در زمینه کشاورزی و روستا، نقش و وظیفه­ی کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی روستایی باشد. توسعه روستایی به طور کلی به عنوان راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم فقیر روستایی در نظر گرفته شده همچنین انتشار منافع توسعه در بین فقیرترین افراد نواحی روستایی یا به عبارت دیگر کشاورزان کوچک اجازه داران افراد فاقد زمین و دیگر گروه های محروم است (بانک جهانی، 1992). یکی از برنامه­هایی که می­تواند در توسعه روستایی نقش به سزایی داشته باشد تلاش در جهت کشاورزی پایدار است یعنی استفاده بهینه از منابع برای حفظ آن در نسل­های آینده. عمومی­ترین تعریف کشاورزی پایدار آن است که کلیه جنبه های اقتصادی – اجتماعی و اکولوژیکی را در خود جای داده است . مفهوم کنونی کشاورزی پایدار از سال 1987 رایج شده که پیش از آن یعنی در دهه 1940 مترادف با اصلاحاتی چون کشاورزی ارگانیک طبیعی، اکولوژیک، بیولوژیک و کم نهاد بوده است (باتملي ترور،1382)، امروزه در مقیاس جهانی سازمان­ها – اتحادیه­ها و جوامع متعدد در ارتباط با این نوع کشاورزی شکل گرفته اند و قالب مفهوم کشاورزی جایگزین فعالیت می­کنند بدون شک از تعاریف کشاورزی پایدار می­توان استنباط کرد که توسعه روستایی و پایداری کشاورزی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با هم داشته اند و بر هم اثر دارند. اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله ایران به این دو مقوله توجه چندانی نشده است، اما می­توان اذعان داشت که توسعه روستایی به ویژه مبتنی بر پایداری کشاورزی دور از دسترس نمی­باشد و می­توانیم اهداف اقتصادی چون بالا رفتن راندمان تولید، افزایش درآمد اقتصادی ناحیه، اهداف اجتماعی نظیر فقر و بالا بودن استانداردهای سواد جامعه عمل بپوشانند.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت کشاورزی برای روستا موجب شده تا بسیاری از متخصصین توسعه، کشاورزی را به عنوان استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی تلقی کنند. مهمترین و اساسی­ترین مبحث در زمینه ارتباط کشاورزی و روستا نقش و وظیفه کشاورزی به عنوان فعالیت اقتصادی اصلی و عمده روستایی است. کشاورزی از این رو همواره سهم اساسی در حیات روستایی داشته است. این وضعیت بخصوص در کشورهای جهان در حال توسعه از اهمیت و شفافیت بیشتری برخوردار است.مولت معتقد است که این واقعیت زمینه ساز و موجد تعهد و سهم فراوانی برای کشاورزی در توسعه روستایی است (مولت[1]،1370).

توسعه کشاورزی در بعد اجتماعی، کشاورزی عاملی تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار اجتماعی – فرهنگی روستا است. کشاورزی بزرگترین و مهمترین پارامتر برای ثبات و امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در روستا بشمار می رود. کشاورزی مهمترین مشارکت را در ایجاد تعاون و همکاری در روستا، ایجاد عدالت اجتماعی و ارتباط سالم اجتماعی و جلوگیری از معضلاتی چون اعتیاد و غیره داشته و هم این موارد هنگامی محقق است که کشاورزی رو به توسعه و پویا وجود داشته باشد.توسعه کشاورزی می تواند زمینه های جذب امکانات و خدمات را در روستا فراهم آورده و عامل مهمی در جلوگیری از بیکاری وپیامد های منفی و معضلات ناشی از آن باشد.

4-1- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف كلي

تعیین شاخص­های پایدار کشاورزی و اثر آن بر توسعه روستایی

1-4-2- اهداف جزئي

1- بررسی تاثیر عوامل طبیعی بر پایداری کشاورزی

2- بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و مدیریتی بر پایداری کشاورزی

3- بررسی ارتباط بین عوامل پایداری کشاورزی و توسعه روستایی

5-1- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضيه اصلي: بین عوامل پایداری کشاورزی با توسعه روستایی ارتباط مستقیم وجود دارد.

1-5-2- فرضيه فرعي:

1- بین عوامل طبیعی با پایداری کشاورزی ارتباط مستقیم وجود دارد.

2- بین عوامل اقتصادی و مدیریتی با پایداری کشاورزی ارتباط مستقیم وجود دارد.

6-1- روش تحقیق

در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است. فرآیند به این صورت است بعد از مطالعات میدانی و جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخص­های توسعه روستایی و شاخص­های پایداری کشاوری میزان پایداری دو مولفه و رابطه بین آنها از طریق آزمون ها و ضرایب آماری چون ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص خواهد شد. همچنین با استفاده از طیف لیکرت و امتیازات ان شاخص­ها و متغیرهای مولفه پایداری کشاورزی رتبه بندی و اولویت بندی می شوند.

[1] Molt

تعداد صفحه : 103

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        --------******** ****       baharfile@zoho.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--------  --------* --------

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید