دانلود دکتراي عمومي دامپزشکي : بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع

دکتراي عمومي دامپزشکي

رشته دامپزشکي

عنوان : بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

دانشگاه شيراز

دانشکده دامپزشکي

نيمسال اول سال تحصيل 92 -93

 

پايان نامه براي دريافت درجه دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه شيراز

 

 

موضوع:

بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

استافيلوکوکوس­ها ميکروارگانيسم­هايي هستند که در شرايط خاصي مي­توانند عامل ايجاد کننده بسياري از عفونت­هاي انسان و حيوان باشند. برخي از سويه­هاي استافيلوکوکوس ترکيباتي توليد مي­کنند که با قدرت بيماري­زايي آن­ها در ارتباط است. يکي از مهم­ترين آن­ها هموليزين است. استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا، بتا، گاما و دلتا توليد مي­کند. مطالعات مختلفي در مورد هموليزين­هاي استافيلوکوکوس اورئوس انجام شده است، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين در بيماري زايي در دست نيست. لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين در گونه­هاي مختلف استافيلوکوکوس جدا شده از منابع انساني و حيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است. در اين مطالعه 9 سويه مرجع از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران تهيه شد و40 جدايه استافيلوکوکوس که 20 مورد منشا گاوي و 20 مورد ديگر منشا انساني داشتند، جمع آوري شدند. پس از تاييد جنس باکتري­هاي مورد مطالعه بر اساس تست­هاي بيوشيميايي، نوع هموليزين بر اساس ناحيه ايجاد شده توسط هر يک از جدايه­هاي مختلف روي آگار حاوي خون گوسفند، خرگوش و اسب مشخص گرديد و ژن­هاي کد کننده هموليزين­هاي مختلف با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 31جدايه داراي فعاليت هموليتيک بودند. با بررسي ژنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که ژن hla و hld در همه جدايه­ها وجود دارد. ژن hlg در هيچ جدايه­اي يافت نشد و 11 جدايه­ داراي ژن hlb بودند. با بررسي فنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که بيشتر جدايه­هاي گاوي هموليز دلتا و بيشتر جدايه­هاي انساني هموليز آلفا داشتند. نتايج بررسي­ها نشان داد که هموليزين­هاي جدايه­هاي مختلف استافيلوکوکوس تفاوت­هايي از نظر فنوتيپي و ژنوتيپي دارند همچنين تظاهر فنوتيپي هموليزين روي محيط کشت تنها با وجود ژن کد کننده آن امکان پذير است در صورتي که عکس آن صادق نيست و امکان عدم بيان ژن هموليزين وجود دارد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم: کلیات

1 – 2 ریخت شناسی و رنگ آمیزی……………………………………………………………………………………………………………..3

2 – 2 ساختار و ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………………………4

3 – 2 ویژگی­های رشد………………………………………………………………………………………………………………………………….4

4 – 2 جداسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

5 – 2 شناسایی و ویژگی­های کلونی…………………………………………………………………………………………………………….6

1 – 5 – 2 تولید رنگدانه……………………………………………………………………………………………………………….6

2 – 5 – 2 همولیز…………………………………………………………………………………………………………………………7

6 – 2 تست­های تشخیص بیماری­زایی جدایه­های استافیلوکوکوس…………………………………………………………….9

1 – 6 – 2 تست کوآگولاز…………………………………………………………………………………………………………….9

2 – 6 – 2 تست DNase…………………………………………………………………………………………………………..11

3 – 6 – 2 تست تایید وجود پروتئین آ……………………………………………………………………………………..11

7 – 2 جایگاه طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8 – 2 گونه­های استافیلوکوکوس………………………………………………………………………………………………………………..12

1 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………..12

2 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس…………………………………………………………………………………..13

3 – 8 – 2 استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس………………………………………………………………………………14

4 – 8 – 2 استافیلوکوکوس همولیتیکوس…………………………………………………………………………………14

5 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیمولنس………………………………………………………………………………………15

6 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لوجاننسیس……………………………………………………………………………………15

7 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کپیتیس…………………………………………………………………………………………15

8 – 8 – 2 استافیلوکوکوس زایلوسوس………………………………………………………………………………………16

9 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اینترمدیوس…………………………………………………………………………………..16

10 – 8 – 2 استافیلوکوکوس هایکوس………………………………………………………………………………………16

11 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیوری………………………………………………………………………………………..17

12 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کروموژنز……………………………………………………………………………………..17

13 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لنتوس…………………………………………………………………………………………17

9 – 2 بیماری­زایی…………………………………………………………………………………………………………………………….18

10 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های انسان………………………………………………………………………18

11 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های حیوان……………………………………………………………………..18

12 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس…………………………………………………………………………………19

13 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس­های کوآگولاز منفی…………………………………………………19

14 – 2 پاسخ به درمان………………………………………………………………………………………………………………………………20

15 – 2 آزمون­های تشخیص آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….21

1 – 15 – 2 نمونه­ها………………………………………………………………………………………………………………..21

2 – 15 – 2 تهیه گسترش………………………………………………………………………………………………………21

3 – 15 – 2 کشت……………………………………………………………………………………………………………………21

4 – 15 – 2 تست کاتالاز………………………………………………………………………………………………………….22

5 – 15 – 2 تست کوآگولاز……………………………………………………………………………………………………………….22

6 – 15 – 2 تست حساسیت آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………..22

7 – 15 – 2 تست­های سرمی و تعیین تیپ…………………………………………………………………………….23

فصل سوم: مواد و روش­ها

1 – 3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….24

2 – 3 روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………27

1 – 2 – 3 جمع آوری نمونه­ها………………………………………………………………………………………………….27

2 – 2 – 3 جداسازی استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت………………………………………………27

فصل چهارم: نتایج

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………46

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 1 – 3 چهار جفت پرایمر ژن­های مولد همولیزین در استافیلوکوکوس…………………………………..32

جدول 1 – 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي نمونه­هاي کنترل…………………………………………..37

جدول 2 – 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي جدايه­هاي گاوي……………………………………………38

جدول 3- 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي جدايه­هاي انساني…………………………………………39

فهرست نمودار­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

نمودار 1 – 4 میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس ژنوتيپ……………………………………………………..43

نمودار 2 – 4 میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس فنوتيپ…………………………………………………….43

نمودار 3 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ……………………..44

نمودار 4 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ……………………..44

نمودار 5 – 4 میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک…………………………………………..45

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                        صفحه

 

تصوير 1 – 3 هموليز کامل در استافيلوکوکوس………………………………………………………………………………….30

تصوير 1 – 4 کوکسي گرم مثبت خوشه انگوري استافيلوکوکوس در زير ميکروسکوپ……………………40

تصوير 2 – 4 تست اکسيداز منفي استافيلوکوکوس……………………………………………………………………………40

تصوير 3 – 4 تست کاتالاز مثبت در استافيلوکوکوس………………………………………………………………………..40

تصوير 4 – 4 تست کوآگولاز در لوله…………………………………………………………………………………………………40

تصوير 5 – 4 رشد روي مانيتول سالت آگار………………………………………………………………………………………..40

تصوير 6 – 4 هموليز بتا، هموليز دوتايي و بدون هموليز……………………………………………………………………41

تصوير 7 – 4 هموليز دلتا…………………………………………………………………………………………………………………….41

تصوير 8 – 4 هموليز دوتايي و آلفا……………………………………………………………………………………………………41

تصوير 9 – 4 تشديد هموليز در محل برخورد هموليز بتا و دلتا………………………………………………………..42

تصوير 10 – 4 مقايسه هموليز ايجادي روي محيط کشت حاوي خون گوسفند و اسب…………………..42

تصوير 11 – 4 عکس UV از محصولات واکنش زنجیره­ای پلیمراز……………………………………………………42

مقدمه و هدف

اعضاي جنس استافيلوكوكوس ميكروارگانيسم­هايي هستند كه گونه­هاي مختلفي را شامل مي­شوند. هريك از اين گونه­ها مي­توانند عامل ايجاد كننده بسياري از عفونت­هاي شناخته شده باشند. استافيلوكوكوس­ها مي­توانند از طريق محيط روي پوست، غشاهاي مخاطي و ديگر اعضاي بدن انسان و حيوان ساكن شوند (گان، 1989). اين ميكروارگانيسم­ها را مي­توان به 2 دسته کواگولاز مثبت و کواگولاز منفي تقسيم كرد. کواگولاز منفي­ها ميكروارگانيسم­هاي فرصت طلبي هستند كه در شرايط خاصي در بدن انسان و حيوان عفونت­هاي شديدي را ايجاد مي­کنند و اغلب عامل اوليه بيماري در انسان و دام­ها محسوب مي­شوند و بيماري­هايي از قبيل عفونت­هاي مجاري ادراري، روده­اي، گوش، ورم پستان، استئوميليت، اندوكارديت، منن‍‍‍ژيت، ذات الريه، ضايعات سطحي مانند فورونكولوز و بسياري بيماري­هاي ديگر را ايجاد مي­کنند (گان، 1989 و ترکيالماز، 2005).

استافيلوکوکوس اورئوس[1]يكي از عوامل مهم عفونت پستان در گاو بوده و به عنوان پاتوژن مهم انساني نيز شناخته مي­شود (ايسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافيلوکوکوس اورئوس تركيبات مختلفي را توليد مي­كند که با قدرت بيماري­زايي آن در ارتباط هستند، که يكي از مهم­ترين آن­ها هموليزين است. هموليزين استافيلوكوكوس­ها به عنوان يكي از مهمترين عوامل حدت باكتري شناخته شده است كه در تهاجم باكتري و فرار باكتري از دسترسي سيستم دفاعي بدن شركت مي­كند (اندرسون، 1976 و ايندولو، 1989).

استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) را توليد مي­كند كه بررسي نقش اين هموليزين­ها به عنوان عوامل حدت در مطالعات مختلفي نشان داده شده است (ويسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).

توكسين آلفا به دليل اثرات هموليتيك، درمونكروتيك و نوروتوكسيك به عنوان فاكتور اصلي بيماري­زايي استافيلوكوكوس شناخته مي­شود. توكسين بتا (هموليزين بتا) حاوي اسفنگوميليناز بوده كه عليه گلبول­هاي قرمز گوسفند و گاو فعال است، اما برخلاف توكسين آلفا نقش توكسين بتا در قدرت بيماري­زايي اين ميكروارگانيسم كمتر به اثبات رسيده است (داسيلوا و همکاران، 2005).

با توجه به اينكه مطالعات مختلفي نشان داده است كه هموليزين­هاي استافيلوکوکوس اورئوس ارتباط خاصي با ايجاد تورم پستان دارند، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين دربيماري­زايي در دست نيست، لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين درگونه­هاي مختلف استافيلوكوكوس جدا شده از منابع انساني وحيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است.

کليات

استافيلوکوکوس يک باکتري کروي شکل گرم مثبت است که در زير ميکروسکوپ به­صورت خوشه­هاي نامنظم شکل مي­گيرد. اين ميکروارگانيسم در قسمت فوقاني دستگاه تنفس و سطوح پوششي بيني، نوک پستان، واژن حيوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زيرگونه استافيلوکوکوس شناسايي شده است. استافيلوکوکوس­ها بر اساس توانايي­شان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفي تقسيم مي شوند (پيورالا و تاپونن، 2009).

استافيلوکوکوس عامل ايجادکننده بسياري از عفونت­هاي فرصت طلب در انسان و حيوان شناخته شده است و در آزمايشگاه ميکروب شناسي باليني مهم ترين پاتوژن جدا شده از عفونت­ها محسوب مي­شود (يوگروس و همکاران، 2000).

تعداد صفحه : 74

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید