دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع ارشد روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه هرمزگان

واحد بين الملل قشم

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مشاوره خانواده

 

عنوان:

بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :

     پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي انجام شد. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش آن توصيفي و از نوع همبستگي بود. اطلاعات مورد نياز براي اين تحقيق از طريق 3 پرسش نامه کتبي جمع آوري گرديده که عبارتند از پرسش نامه رضايت از زندگي زناشويي(انريچ)[1]، پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ريف ) [2] و هم چنين پرسش نامه (عشق) که محقق ساخته است. جامعه‌ي آماري اين تحقيق متشکل از کليه زوج هاي ساکن در بندرعباس بود که در نهايت پرسش نامه­هاي 368 نفر مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. این پژوهش دارای 4 سوال اصلی بود که پس از تجزیه و تحلیل داده ها جواب های زیر به دست آمد: بين (عشق) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ی معني داري وجود دارد، بين (بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ي معني داري وجود دارد، بين (مولفه هاي عشق) و (رضایت مندی زناشويي) رابطه ي  معني دار وجود دارد، بين (مولفه هاي بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشویی) رابطه ي معنادار وجود دارد. در پایان پیشنهاداتی جهت حل مشکلات زوجین و فرهنگ سازی خانواده ها داده شد.

[1]– Enrich

[2]– Ryff

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول : طرح تحقيق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مساله. 3

1-3- اهميت و ضرورت موضوع تحقيق… 5

1-4- اهداف تحقيق… 6

1-4-1- هدف کلي… 6

1-4-2- اهداف جزيي… 6

1-5- سوالات تحقيق… 7

1-6- تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات… 7

1-6-1- تعاريف مفهومي… 7

1-6-2- تعاريف عملياتي… 8

فصل دوم: پيشينه تحقيق… 9

2-1- پيشينه نظري… 10

2-1-1- رضايت زناشويي در خانواده. 10

2-1-2- بهزيستي… 10

2-1-2-1- بهزيستي روان شناختي…………………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-3- عشق… 16

2-1-3-1- تقسيم بندي انواع عشق………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3-2- عناصر اساسي عشق…………………………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3- نظريه هاي عشق………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-4- رضايت از زندگي زناشويي… 21

2-1-4-1- نظريه هاي مرتبط با نارضايتي از زندگي زناشويي…………………………………………………………………..24

2-2- يافته‌هاي پژوهشي در خصوص موضوع.. 29

2-2-1- يافته‌هاي پژوهشي داخل کشور. 29

2-2-2- يافته هاي پژوهشي خارج از کشور. 30

فصل سوم : روش تحقيق… 34

3-1- روش تحقيق: 35

3-2- جامعه آماري : 35

3-3- نمونه پژوهش و روش نمونه گيري… 35

3-3-1- تعيين حجم نمونه. 35

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات: 34

3-4-1- پرسش نامه رضامندي زناشويي (انریچ) 36

3-4-2– پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ریف) 37

3-4-3- پرسش نامه عشق… 39

3-5- روش اجراي پژوهش….. 39

3-6- روش آماري براي تحليل داده ها 40

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 41

4-1- جداول فراواني… 42

4-2- سوال های تحقیق… 47

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری… 56

5-1- بحث…. 57

5-2- نتيجه گيري… 57

5-3- محدوديت هاي پژوهش….. 59

5-4- پيشنهادها 59

5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی… 59

5-4-2- پیشنهادهای کاربردی… 60

منابع.. 61

پیوست 1 : پرسش نامه سنجش عشق… 69

پیوست 2 : پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ.. 72

پیوست 3 : پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف…. 77
فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1- 4 : نمودار درصدي توزيع جنسيت آزمودني ها…………………………………………………………41

جدول 2- 4 : نمودار درصدي توزيع سني آزمودني ها………………………………………………………………42

جدول 3- 4 : نمودار درصدي توزيع مدت زمان ازدواج آزمودني ها…………………………………………43

جدول 4- 4 : نمودار درصدي توزيع تحصيلات آزمودني ها……………………………………………………..44

جدول 5-4 : ميانگين ، واريانس ،انحراف معيار استاندارد مولفه ها………………………………………….45

جدول 6 -4 :ضريب همبستگي ساده پيرسون………………………………………………………………………….46

جدول  7 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به متغير هاي (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……….46

جدول  8 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغير هاي (عشق) و (رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..47

جدول  9- 4 : ضرايب β و مقادير t  و سطح معني دار براي متغير مستقل……………………………..47

جدول 10 -4 :ضريب همبستگي ساده پيرسون…………………………………………………………………………48

جدول  11 -4 :  ضريب تعيين  مربوط به متغير هاي (بهزيستي روان شناختي)

و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………………………….49

جدول  12 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغير هاي (بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………..49

جدول  13- 4 : ضرايب β و مقادير t  و سطح معني دار براي متغير مستقل

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….50

جدول  14 -4 :  ضريب تعيين چندگانه  مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………………………………………………………….51

جدول  15 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و (رضایت مندی زناشویی)………………………………………………………………………………………51

جدول  16- 4 : ضرايب β و مقادير t  و سطح معني دار براي متغير مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..52

جدول  17 -4 :  ضريب تعيين چندگانه  مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي عشق) و

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..53

جدول  18 -4 : تحليل واريانس يك راهه نتايج تحليل رگرسيون مربوط به متغيرچندگانه (مولفه هاي بهزيستي روان شناختي) و (رضایت مندی زناشویی)…………………………………………………………53

جدول  19- 4 : ضرايب β و مقادير t  و سطح معني دار براي متغير مستقل

(رضایت مندی زناشویی)……………………………………………………………………………………………………………..54

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

نمودار 1- 4 : نمودار درصدي توزيع جنسيت آزمودني ها………………………………………………………….41

نمودار 2- 4 : نمودار درصدي توزيع سني آزمودني ها……………………………………………………………….42

نمودار3- 4 : نمودار درصدي توزيع مدت زمان ازدواج آزمودني ها    …………………………………………….43

نمودار4- 4 : نمودار درصدي توزيع تحصيلات آزمودني ها………………………………………………………..44

 

 

1-1- مقدمه :

امروزه مي توان در حوزه روان شناسي کاربردي به روان شناسي زناشويي و مشاوره خانواده تاکید نمود. در مبحث روان درماني خانواده نيز که هم پوشي فزاينده اي با مشاوره زناشويي دارد، به بررسي ارتباط بين زوج و زوجه مي توان پرداخت و با استفاده از فرآيند عشق، تفاهم و ميزان صميميت و تعهد زوجين را به يکديگر افزايش داد(بهادري و سيا، 1381).

خانواده را مي توان يک واحد عاطفي و شبکه اي از روابط درهم تنيده اي دانست که از پيوند زناشويي زن و مرد بنا نهاده مي شود و رضايت يک فرد از زندگي زناشويي به منزله رضايت وي از خانواده محسوب مي شود و رضايت از خانواده به مفهوم رضايت از زندگي بوده و در نتيجه تسهيل در امر رشد، تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه را دربر خواهد داشت. مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يک موقعيت روان شناختي در نظر گرفت که خود به خود به وجود نمي آيد بلکه مستلزم تلاش هردو زوج است . نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عشق رابطه مستحکمي با رضايت زناشويي دارد و يکي از عوامل بسيار مهم در دستيابي به رضايت زناشويي در روابط زناشويي، عشق است(حافظي و جامعي نژاد، 1389).

در طي اعصار، انديشمندان و نويسندگان کوشش نموده اند راز عشق را بگشايند. در واقع عشق همواره به موازات رشد و پيشرفت زندگي انسان، با وي همراه بوده است. در روان شناسي، اولين ديدگاه نظريه پرداز که به اين زمينه علاقه نشان داد روان تحليل گري بود. در حالي که اين ديدگاه و ديدگاه هاي روان شناسي باليني به طور مرتب مساله عشق را مورد بررسي و کنکاش قرار مي داده اند، روان شناسي اجتماعي تجربي براي مدت زمان طولاني در به کارگيري موضوع عشق به عنوان يکي از موضوع هاي مهم و اساسي خود کوتاهي کرده است. مورتي و راتزين[1](1996) عقيده دارند که شايد برخي از سردرگمي ها در اين زمينه، به جهت نگرش هاي دوسوگرايي است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهيت عشق از بعد روان شناختي به عنوان يک مساله قابل بحث باقي مانده است و تا چندي پيش، عشق به عنوان يک زمينه مهم پژوهشي مورد توجه قرار نمي گرفت(پاتو، 1381).

عوامل گوناگوني چون عوامل شخصيتي و تجارب دوران کودکي نقش به سزايي را در برقراري روابط صميميانه و ايجاد عشق و تفاهم در زوجين ايفا مي کنند(صدقي طارمي، 1383). بهزيستي روان شناختي به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي که شامل خود و ديگران در حوزه‌هاي مختلف خانواده، شغل و … است تعريف مي شود. دگرگوني و تغيير در زندگي انسان، مستلزم انطباق با شرايط است، حال آن دگرگوني خوشايند يا ناخوشايند باشد و در اين بين روش هاي مقابله با تغييرات زندگي و تنيدگي‌هاي حاصل از آن بسيار متفاوت است و با توجه به نوع مقابله فرد، سلامت رواني وي تحت تاثیر قرار مي گيرد. ويژگي رواني مهمي که فرد واجد سلامت مي‌بايست از آن برخوردار باشد احساس بهزيستي يا رضامندي است(صادقي، 1388). تلاش بر آن است تا به وسيله تحقيقات منظم و تجربي و دسترسي به ساختارهاي مرتبط با عشق بتوان زمينه مناسبي براي توسعه روابط عاشقانه، صادقانه و توام با تفاهم بين زوج ها فراهم ساخت(صدقي طارمي، 1383).

[1] Morty & Ratzin

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 95

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

9 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.