دانلود پایان نامه:بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس

متن کامل پایان نامه مقطع ارشد :مدیریت

گرایش :داخلی

عنوان : بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده مديريت-گروه بازرگاني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(.M.A)

گرايش: «داخلي»

عنوان:

بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو– مطالعه موردي شركت سايپاپرس

استاد راهنما :

سركار خانم دكتر عارفه فدوي اصغري

استاد مشاور:

سركار خانم دکتر اعظم رحیمی نیک

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

1- فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- تعريف و بيان مساله تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….2

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………3

1-4- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-4-1- اهداف كاربردي (اصلي) …………………………………………………………………………………………………………………5

1-5- سوال هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1- سوال اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5-2- سوال هاي فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6- فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………7

1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….9

1-8-11- تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………10

1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 در مدل تحقيق……………………..11

1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاري الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 بر شاخص هاي مورد بررسي در مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-9-1- روش اجرايي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-10- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-10-1- قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….15

1-10-2- قلمرو مكاني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………15

1-10-3- قلمرو موضوعي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….16

1-11- جامعه و حجم نمونه آماري تحقيق……………………………………………………………………………………………………16

1-12- محدوديت هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………16

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2- فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

بخش اول – مباني نظري تحقيق

2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-1- کیفیت، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………19

2-2-2- ابعاد کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-3- مشتري………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-2-4- محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-2-5- مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-6- تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-7- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-8- بازرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-9- سیستم کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت………………………………………………………………………………………………………………27

2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- عصر بازرسی محصول…………………………………………………………………………………………………………………..29

2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماري………………………………………………………………………………………………………………30

2-3-3- عصر تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………..31

2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماري ………………………………………………………………………………………………………….31

2-3-5- دوره هاي تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت(………………………………………………………………..35

2-3-6- مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………………………37

2-4- معرفی استاندارد و مبانی آن……………………………………………………………………………………………………………….38

2-4-1- معرفی ISO………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-4-2- معرفی ISO 9000……………………………………………………………………………………………………………………..39

2-4-3- طبقه بندي استاندارد سري    ISO 9000………………………………………………………………………………………41

2-4-4- اصول مدیریت کیفیت   ISO 9000……………………………………………………………………………………………..41

2-5- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازي مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000 ……43

 

عنوان                                                                                                                                           صفحه

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد………………………………..45

2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو……………………………………………………………………………………46

2-5-3- معرفی بندهاي اصلی استاندارد ..ISO/TS 16949:2002 ……………………………………………………………..47

2-5-4- آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت 16949  ISO/TS بدانیم…………………………………………………….85

2-5-5- گام هاي اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازي ……………………………………………….86

-6-5-2 مزایاي بکارگیري استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….88

2-6- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000:ISO/TS 1694…89

2-6-1- اصول اساسی طرح ریزي سیستم هاي کیفیت با دیدگاه نوین……………………………………………………………..89

2-6-2- طرح ریزي فرآیندها براساس الگوي ISO/TS 16949 ………………………………………………………………….92

 

بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته

2-7- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..97

 

بخش سوم- معرفي شركت سايپاپرس

2-8- معرفي شركت سايپاپرس…………………………………………………………………………………………………………………105

2-8-1- موفقيت‌هاي شركت سايپاپرس……………………………………………………………………………………………………..106

 

3- فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

3-2- فرآيند تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-3- نوع و روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………111

3-4- جامعه آماري و نمونه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….112

3-5- روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………….113

3-6- روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-1- تعيين پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-2- تعيين روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117

3-6-2-1- روايي محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-6-2-2- روايي سازه……………………………………………………………………………………………………………………………118

3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………127

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

3-7-1- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………127

3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..128

3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………….128

3-7-2-2- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………….128

3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………..131

3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………….131

 

4- فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..134

4-2- اطلاعات جمعيت شناختي……………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-1- جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-2- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

4-2-3- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………137

4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. …………………………………………………………………………………………….138

4-2-5- سمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-3- آزمون فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….140

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق…………… ………………………………………………………………………140

4-3-2- روش همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..141

4-3-3- روش مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………….145

4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 ………….145

4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………………….152

4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..158

 

5-فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………161

5-2- خلاصه ی نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………162

5-2-1- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري……………………………………………………………………..162

5-2-1-1- نتايج بررسي فرضيه اصلي……………………………………………………………………………………………………….162

 

عنوان                                                                                                                                            صفحه

5-2-1-2- نتايج بررسي فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………………………………………162

5-2-1-3- نتايج بررسي فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………………………………………163

5-2-1-4- نتايج بررسي فرضيه فرعي سوم………………………………………………………………………………………………..163

5-2-1-5- نتايج بررسي فرضيه فرعي چهارم……………………………………………………………………………………………..164

5-2-1-6- نتايج بررسي فرضيه فرعي پنجم……………………………………………………………………………………………….164

5-2-1-7- نتايج بررسي فرضيه فرعي ششم……………………………………………………………………………………………….165

5-3- سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين ………………………………………………………………………………………………..165

5-4- پيشنهادها..…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

5-4-1- پيشنهادهای اجرايي مبتني بر يافته هاي تحقيق ……………………………………………………………………………….166

5-4-2- پيشنهادهایی جهت تحقیق های آتی………………………………………………………………………………………………167

5-5- محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………..168

فهرست منابع

 • منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………170
 • منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..171

 

 

پيوست ها

 • پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….173

 

 

چكيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………….176

 

عنوان                                                                                                                                         صفحه

 • فهرست جداول

جدول 1-1- تناظر شاخص هاي كيفيت مورد مطالعه در این تحقیق با بندهاي استاندارد………………………………………6

جدول 2-1- مدل سه گانه جوران……………………………………………………………………………………………………………….26

جدول 3-1- جزئيات سؤالات جمعيت شناختي………………………………………………………………………………………….114

جدول 3-2- گويه هاي اصل پرسشنامه براي  «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد . ISO/TS 1694.115

جدول 3-3- گويه هاي اصل پرسشنامه براي «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………..116

جدول 3-4- طیف امتیازدهی به شاخص ها……………………………………………………………………………………………….117

جدول 3-5- نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ………………………………………………………………..117

جدول 3-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949»120

جدول 3-7- اشتراکات «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»………………………………121

جدول 3-8- كل واريانس تبيين شده «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»…………..122

جدول 3-9- ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949»…123

جدول 3-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………..124

جدول 3-11- اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………………………………………………………..125

جدول 3-12- كل واريانس تبيين شده «شاخص های کیفی (QI)»………………………………………………………………..125

جدول 3-13 ماتریس چرخش یافته اجزاء «شاخص های کیفی(QI)»……………………………………………………………126

جدول 4-1- توزيع پاسخ گويان بر اسس جنسيت……………………………………………………………………………………….135

جدول 4-2- توزيع پاسخ گويان بر اساس سن……………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3- توزيع پاسخ گويان بر اساس ميزان تحصيلات………………………………………………………………………….137

جدول 4-4- توزيع پاسخ گويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت……………………………………………………………….138

جدول 4-5- توزيع پاسخ گويان بر اساس سمت…………………………………………………………………………………………139

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………..140

جدول 4-7- فرضيات و فرضيه آماري همبستگي………………………………………………………………………………………..141

جدول 4-8- فرضيات و فرضيه آماري همبستگي………………………………………………………………………………………..142

جدول 4-9- همبستگي عوامل استخراج شده مدل «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »144

جدول الف-1- سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….174

 • فهرست نمودارها

نمودار 3-1- شاخص هاي كيفي سايپاپرس………………………………………………………………………………………………..107

نمودار 4-1- توزيع پاسخگويان بر اساس جنسيت………………………………………………………………………………………135

نمودار 4-2- توزيع پاسخگويان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….136

 

عنوان                                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-3- توزيع پاسخگويان بر اساس ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………..137

نمودار 4-4- توزيع پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت در شرکت………………………………………………………………..138

نمودار 4-5- توزيع پاسخگويان بر اساس سمت………………………………………………………………………………………….139

 

 • فهرست شكل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….9

شکل 2-1- ساختار سري ISO 9000……………………………………………………………………………………………………….42

شکل 2-2- مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………………………………………………..92

شکل 2-3- ارتباط مدل اختاپوسی با مدل سیستمی ISO/TS 16949…………………………………………………………..92

شکل 2-4- نمودار لاك پشتی…………………………………………………………………………………………………………………….94

شکل 2-5- جایگاه فرآیندهاي پشتیبان در مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………96

شکل 2-6- مدل مفصلی……………………………………………………………………………………………………………………………96

شکل 2-7- مدل مفصلی ارتباط بین فرآیندهاي مدیریتی با سایر فرآیندها…………………………………………………………96

شکل 2-8- مدل تحقیق(نمونه تحقیق1) ……………………………………………………………………………………………………..98

شکل 2-9- مدل تحقیق(نمونه تحقیق2) ……………………………………………………………………………………………………..99

شکل 2-10- مدل تحقیق(نمونه تحقیق3) ………………………………………………………………………………………………….100

شکل 2-11- مدل تحقیق(نمونه تحقیق4) ………………………………………………………………………………………………….101

شکل 3-1- مراحل اصلي فرآيند تحقيق……………………………………………………………………………………………………..110

شکل 4-1- مدل مفهومي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »…………………………..146

شکل 4-2- مدل اعداد معناداري «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »…………………148

شکل 4-3- مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استانداردISO/TS 16949 »………………150

شکل 4-4- مدل مفهومي «شاخص های کیفی»…………………………………………………………………………………………..152

شکل 4-5- مدل اعداد معناداري «شاخص های کیفی»………………………………………………………………………………….154

شکل 4-6- مدل تخمین استاندارد «شاخص های كيفيت»…………………………………………………………………………….156

شکل 4-7- مدل مفهومي كلي…………………………………………………………………………………………………………………..158

شکل 4-8- مدل اعداد معناداري كل مدل…………………………………………………………………………………………………..158

شکل 4-9- مدل تخمين استاندارد كل مدل………………………………………………………………………………………………..159

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

1-1- مقدمه:

در جهان صنعتي امروز خلق مزيت رقابتي براي بسياري از سازمان ها بعنوان عامل حيات آنها محسوب مي شود.

اگر به اين نكته توجه داشته باشيم كه استمرارموفقيت هر سازماني وابسته به مرغوبيت و كيفيتی برتر از رقيب يا رقيبان مي باشد بخوبي درمي يابيم كه چنين مزيتي به دست نمي آيد يا استمرار نمي يابد مگر آنكه سازمان ها الزامات مشتري و استانداردهاي حوزه هاي كاري خود را بروزآوري نموده و به آنها عمل نمايند.

موضوع دريافت استاندارد هاي كيفي جهاني در كنار استانداردهاي ملي طي ساليان اخير در صنايع مختلف مطرح شده و صنعت خودروسازي نيز از اين امر مستثنا نبوده است.در اين خصوص استانداردهاي فني در حوزه هاي گوناگون توسط سازمان بين المللي استاندارد تدوين شده است تا سازمان هاي بطور تخصصي مطابق با استاندارد حوزه كاري ذيربط به فعاليت بپردازند.

 

1-2- تعريف و بيان مساله تحقيق:

طي ساليان اخير حجم انبوهي از استانداردهاي ملي و بين المللي باتوجه به نياز جامعه بشري و نيز گسترش تكنولوژي و توليد محصولات و ارائه خدمات جديد در كشورها و در سطح جهاني مطرح و تدوين شده است.از يك ديدگاه مي توان اين استانداردها را به دو دسته عمومي و تخصصي تفكيك نمود.استانداردهايي كه جنبه عمومي داشته در كليه صنايع و بنگاه هاي اقتصادي و حتي غير اقتصادي كاربرد داشته و استانداردهاي تخصصي تنها در يك حوزه خاص قابليت كاربرد و اجرا را دارند.

در اين خصوص مي توان به ISO 9001 اشاره نمود كه كليه سازمان ها،بنگاه ها،صنايع توليدي و خدماتي مي توانند نسبت به بكارگيري آن در حيطه فعاليت خود اقدام نموده و آنرا پياده سازي و اجرا نمايند.

ISO/TS 16949 استانداردي تخصصي[1]و يا بعبارتي فني[2] است كه در صنعت خودروسازي[3] و صنايع وابسته قابليت اجرا داشته و ماهيت تدوين آن نيز براساس نوع فعاليت بنگاه ها در زمينه ساخت،توليد و ارائه خدمات مرتبط با خودرو مي باشد.

هر استانداردي فارغ از نوع و ماهيت آن الزاماتي را بر سازمان ذيربط تحميل كرده و منجر مي شود تا مديريت ارشد ملزم به رعايت مفاد استاندارد مربوطه گردد و چه بسا هزينه هايي را نيز مترتب نمايد. لذا تحقيق حاضر بر اين موضوع استوار است كه تاچه حد ISO/TS 16949 مي تواند بر صنعت قطعه سازي خودرو[4]و در شركت سايپاپرس بعنوان يك شركت قطعه ساز تاثير داشته و منجر به ارتقاء وضعيت شاخص هاي كيفي آن شود.

 

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق:

باوجود اينكه استانداردهاي سري 9000 بدليل ماهيت مستقل خود، براي بسياري از نهادها به عنوان پايه واساس سيستم مديريت كيفيت قرار گرفته، اما برخي از حوزه هاي اقتصادي خاص مانند صنايع خودرو، كه علاقه بيشتري به برآورده شدن خواسته هاي كيفي خود دارند، اقدام به تدوين الزامات ويژه خود نموده و اجراي اين خواسته ها را براي تأمين كنندگان[5] خود الزام نموده اند. (ايرانزاده،55:1389)

از آنجا كه تعداد اين الزامات[6] سبب بروز مشكلاتي درخصوص ارزيابي مكرر خواسته هاي متفاوت مشتري براي قطعه سازان[7] طرف قرارداد خود شده بود، بررسي ها براي حل اين مشكل منجر به تشكيل گروه كاري بين المللي صنعت خودرو (IATF) [8] گرديد كه اين گروه كاري با همكاري كميته فني[9]176سازمان بين المللي[10]ISO اقدام به يكپارچه سازي[11]الزامات استاندارد خودروسازان جهان نمود.ماحصل اين تلاش انتشار مشخصه فني ISO/TS 16949 در تاريخ 1/3/1999 بود.

(مه پيكر،45:1381)

در تدوين اين مشخصه فني مراجع ذيل به كار گرفته شده است: (فارسيجاني،1386)

 1. سري استانداردهاي بين المللي مديريت كيفيت ISO 9000
 2. نظامنامه هاي مرجع گروه کاری بین المللی صنایع خودرو([12](IATFدر مورد ISO/TS 16949
 3. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آمريكايي(سري QS 9000)
 4. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان ايتاليايي )سري (AVSQ
 5. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان فرانسوي (سريEAQF)
 6. نظامنامه هاي مرجع خودروسازان آلماني (سري VDA)

هدف این استاندارد، نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت[13] سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودروسازان بود. با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد و همگام با بازنگری استانداردISO 9001 این استاندارد نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش دوم آن سال 2002 و ویرایش سوم و آخرین ویرایش آن سال 2009 به صنعت خودروسازی،وارد شد.در هنگام پیاده سازی الزامات این استاندارد،الزامات خاص شرکتهای خودروساز مانند ساپکو و سازه گستر سایپا نیز، در سازمانها، استقرار می یابد تا شرکتهای قطعه ساز، امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروساز را نیز برای خود مهیا نمایند.

طي ساليان اخير شركت هاي زيادي به دريافت گواهينامه ISO/TS 16949 روي آورده اند.همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد علت اين امر الزام مشتريان طرف قرارداد و يا تمايل خود شركت ها به استقرار اين استاندارد بوده است.جهت دريافت چنين استانداردهايي سازمان ها بايد بستر لازم را براي تطابق خود با مفاد استاندارد بعمل آورده تا در زمان مميزي بتوانند با ارائه مدارك و مستندات[14] لازم آمادگي سازمان مطبوع خود را جهت دريافت گواهينامه[15] اثبات نمايند.

بطور كل اين آمادگي در دو حيطه تهيه و تدوين مستندات و مدارك و اجراي عملي آنها مطابق با بندهاي استاندارد مي باشد.

استانداردهاي تخصصي نسبت به استانداردهاي عمومي و غير فني داراي ريزه كاري ها و نكات بيشتري بوده و سازمان با قبول آنها خود را ملزم به رعايت كليه موارد مندرج در استاندارد مي نمايد.

با توضيح مختصري كه در رابطه با نحوه دريافت چنين استانداردي بيان شد از يك طرف و از طرف ديگر عدم همكاري برخي از مشتريان در صورت دريافت نكرن گواهينامه مذكور،اين نكته متبلور

مي شود كه سازمان با تحمل زحمات و هزينه هاي فراوان پس از پياده سازي موفقيت آميز استاندارد ISO/TS 16949 تا چه حد براي خود و مشتريان بالفعل خود ارزش افزوده[16] داشته و بطور دقيقتر شاخص هاي كيفي[17] در چنين سازماني به سمت بهبود[18] و ترقي[19] سوق يافته اند يا خير.

اين تحقيق بطور خاص بر مزاياي اجرا و پياده سازي[20] استاندارد ISO/TS 16949 و تاثير آن بر شاخص هاي كيفي (مدنظر در اين تحقيق) در صنايع قطعه سازي خودرو متمركز شده است.

 

[1] Specific

[2] Technical

[3] Automotive Industries

[4] Automotive Part Manufacturing Industry

[5] Supplier

[6] Requirements

[7] Part Manufacturers

[8] International Automotive Task Force

[9] Technical Committee

[10] International Standard Organization

[11] Integration

[12] IATF: International Automotive Task Force

[13] Quality Management System

[14] Documents

[15] Certificate

[16] Value added

[17] Quality Index

[18] Improvement

[19] Promotion

[20] Implementation

تعداد صفحه : 212

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 
 

مطالب مشابه را هم ببینید

 

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید